پادکست شرقی
Category Arts
Published October 17, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

|روایت هایی کوتاه از آنچه قلمِ “عشق” بر جای میگذارد، بر بومِ زندگی| |قصآهنگ: زبان پادکست شرقی در روایت هر قصه؛ قصه + آهنگ| |لطفاً با دلتون گوش‌کنید| |تمام محتوای تولید شده در این پادکست متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| تولیدکنندگان: سیاوش وهاب زاده، ماهو instagram.com/sharghigroup t.me/sharghigroup

Available Episodes

|قصه شماره یک - تاروت|
2020-08-20

|قصه شماره یک؛ “تاروت” منتشر شد| |تاروت؛ قصه ی جستجو به دنبال روزنه ای از نور و امید، در دل تاریکی مطلق| |لطفاً با دلتون گوش‌ کنید| |پادکست شرقی - Sharghi Podcast| |راوی: سیاوش وهاب زاده - ماهو| |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| instagram.com/sharghigroup t.me/sharghigroup

Show...
|قصه شماره دو - دریای سیاه|
2020-10-17

|قصه شماره دو؛ “دریای سیاه” منتشر شد| |عشق گاهی پرهای پرواز عقابیست که با تحمل زخم های پیکرش، خود را بر قله ای مرتفع، با منظره ای از دریایی مواج می یابد| |لطفا با دلتون گوش‌ کنید| |مهر ۱۳۹۹| |پادکست شرقی - Sharghi Podcast| |راوی: سیاوش وهاب زاده - ماهو| |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| instagram.com/sharghigroup t.me/sharghigroup

Show...
|قصه شماره سه - ژیئر|
2021-02-21

|قصهٔ شمارهٔ سه “ژیئر” منتشر شد| |سقوط به سیاهی، گاه انتهای رویای رهاییست. هیچکس ماهی قرمز رها شده در عمق لجنزار را به تنگ بلور باز نمیگرداند.| |لطفا با دلتون گوش‌ کنید| |اسفند ۱۳۹۹| |پادکست شرقی - Sharghi Podcast| |راوی: سیاوش وهاب زاده - ماهو - رضا نیکخواه| |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| ‏instagram.com/sharghigroup ‏t.me/sharghigroup

Show...
|قصه شماره سه - ژیئر|
2021-02-21

|قصهٔ شمارهٔ سه “ژیئر” منتشر شد| |سقوط به سیاهی، گاه انتهای رویای رهاییست. هیچکس ماهی قرمز رها شده در عمق لجنزار را به تنگ بلور باز نمیگرداند.| |لطفا با دلتون گوش‌ کنید| |اسفند ۱۳۹۹| |پادکست شرقی - Sharghi Podcast| |راوی: سیاوش وهاب زاده - ماهو - رضا نیکخواه| |Siavosh Vahabzadeh, Mahoo, Reza Nikkhah| |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” است.| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| ‏instagram.com/sharghi.podcast ‏t.me/sharghipodcast

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

|قصه شماره یک - تاروت|
2020-08-20

|قصه شماره یک؛ “تاروت” منتشر شد| |تاروت؛ قصه ی جستجو به دنبال روزنه ای از نور و امید، در دل تاریکی مطلق| |لطفاً با دلتون گوش‌ کنید| |پادکست شرقی - Sharghi Podcast| |راوی: سیاوش وهاب زاده - ماهو| |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| instagram.com/sharghigroup t.me/sharghigroup

Show...
|قصه شماره دو - دریای سیاه|
2020-10-17

|قصه شماره دو؛ “دریای سیاه” منتشر شد| |عشق گاهی پرهای پرواز عقابیست که با تحمل زخم های پیکرش، خود را بر قله ای مرتفع، با منظره ای از دریایی مواج می یابد| |لطفا با دلتون گوش‌ کنید| |مهر ۱۳۹۹| |پادکست شرقی - Sharghi Podcast| |راوی: سیاوش وهاب زاده - ماهو| |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| instagram.com/sharghigroup t.me/sharghigroup

Show...
|قصه شماره سه - ژیئر|
2021-02-21

|قصهٔ شمارهٔ سه “ژیئر” منتشر شد| |سقوط به سیاهی، گاه انتهای رویای رهاییست. هیچکس ماهی قرمز رها شده در عمق لجنزار را به تنگ بلور باز نمیگرداند.| |لطفا با دلتون گوش‌ کنید| |اسفند ۱۳۹۹| |پادکست شرقی - Sharghi Podcast| |راوی: سیاوش وهاب زاده - ماهو - رضا نیکخواه| |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| ‏instagram.com/sharghigroup ‏t.me/sharghigroup

Show...
|قصه شماره سه - ژیئر|
2021-02-21

|قصهٔ شمارهٔ سه “ژیئر” منتشر شد| |سقوط به سیاهی، گاه انتهای رویای رهاییست. هیچکس ماهی قرمز رها شده در عمق لجنزار را به تنگ بلور باز نمیگرداند.| |لطفا با دلتون گوش‌ کنید| |اسفند ۱۳۹۹| |پادکست شرقی - Sharghi Podcast| |راوی: سیاوش وهاب زاده - ماهو - رضا نیکخواه| |Siavosh Vahabzadeh, Mahoo, Reza Nikkhah| |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” است.| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| ‏instagram.com/sharghi.podcast ‏t.me/sharghipodcast

Show...

Latest Episode