پادکست متون مقدس
Published January 8, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در پادکست متون مقدس متون دینی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان را در کنار یکدیگر می‌خوانیم.

Available Episodes

اپیزود اول: روایت هفت‌روزه‌‌ی آفرینش
2019-10-20

در پادکست متون مقدس متون دینی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان را در کنار یکدیگر می‌خوانیم. در اپیزود اول نگاهی به روایت هفت‌روزه‌ی آفرینش در آغاز کتاب پیدایش می‌اندازیم.

Show...
اپیزود دوم: آفرینش آدم
2019-11-08

در این اپیزود به دومین روایت آفرینش در کتاب پیدایش و تفاوت این روایت با روایت قبلی می‌پردازیم.

Show...
اپیزود مناسبتی: خدای من، خدای من، چرا رهایم کرده‌ای؟
2020-03-06

اپیزود مناسبتی به مناسبت مصایب سال 1398. مزمور 22: خدای من، خدای من، چرا رهایم کرده‌ای؟

Show...
اپیزود سوم: نافرمانی در باغ
2020-03-17

در این اپیزود باب سوم از کتاب پیدایش را می‌خوانیم و داستان نافرمانی آدم و حوا از فرمان خدا برا بررسی می‌کنیم.

Show...
اپیزود چهارم - نخستین قتل
2020-03-31

در این اپیزود داستان قتل هابیل فرزند آدم به دست برادر بزرگترش قائن و شکل‌گیری تمدن به دست نوادگان قائن را از باب چهارم کتاب پیدایش می‌خوانیم.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود اول: روایت هفت‌روزه‌‌ی آفرینش
2019-10-20

در پادکست متون مقدس متون دینی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان را در کنار یکدیگر می‌خوانیم. در اپیزود اول نگاهی به روایت هفت‌روزه‌ی آفرینش در آغاز کتاب پیدایش می‌اندازیم.

Show...
اپیزود دوم: آفرینش آدم
2019-11-08

در این اپیزود به دومین روایت آفرینش در کتاب پیدایش و تفاوت این روایت با روایت قبلی می‌پردازیم.

Show...
اپیزود مناسبتی: خدای من، خدای من، چرا رهایم کرده‌ای؟
2020-03-06

اپیزود مناسبتی به مناسبت مصایب سال 1398. مزمور 22: خدای من، خدای من، چرا رهایم کرده‌ای؟

Show...
اپیزود سوم: نافرمانی در باغ
2020-03-17

در این اپیزود باب سوم از کتاب پیدایش را می‌خوانیم و داستان نافرمانی آدم و حوا از فرمان خدا برا بررسی می‌کنیم.

Show...
اپیزود چهارم - نخستین قتل
2020-03-31

در این اپیزود داستان قتل هابیل فرزند آدم به دست برادر بزرگترش قائن و شکل‌گیری تمدن به دست نوادگان قائن را از باب چهارم کتاب پیدایش می‌خوانیم.

Show...

Latest Episode