پادکست مسیحی به فارسی
Published May 21, 2021
Episodes 25

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Christian talks, readings and content from whole range of contributors and views around the world shared in Farsi to build up your faith in Christ.

Available Episodes

#1 New Life, Baptism and the Lord’s supper ملکوت خداوند، تعمید و شام خداوند
2020-01-30

#1 New Life, Baptism and the Lord’s supper ملکوت خداوند، تعمید و شام خداوند

Show...
#2 The rank and authority of Jesus مقام واختیارات عیسی
2020-02-05

#2 The rank and authority of Jesus مقام واختیارات عیسی

Show...
#3 The will of God- اراده خداوند
2020-04-18

The will of God- اراده خداوند John 6:35-46 choosing people to establish the kingdom of God -    انتخاب آنهاييً كه مسعول پايه گزارى ملكوت خداوند در زمين

Show...
#4 Eating and drinking the Son of Man. خوردن و نوشيدن پسر إنسان.
2020-04-18

In John 6:47-59 Jesus tells us that only by eating his flesh and drinking his blood we will share in his life which is eternal life. Only in Him can we have a purposeful life doing God’s will. در يوحنا باب ٦ آيات ٤٧-٥٩ عيسى ميفرمايد من نأن واقعى هستم و فقط با خوردن بدن من ونوشيدن خون من ميتوانيد زندگى جاويد داشته باشيد. اين زندگى هدفمند ميباشد چون هدف آن اجرا كردن اراده خداوند است

Show...
#5 The meaning of Palm Sunday in our time  معنى يكشنبه نخل در مان ما
2020-04-18

#5 The meaning of Palm Sunday in our time  معنى يكشنبه نخل در مان ما

Show...
#6 Division amongst Jesus’ followers. تفرقه بين شاگردان عيسى
2020-04-20

Jesus deals with those who want to leave him and hears Peter’s testimony عيسى با آنهايى كه ميخواهند او را ترك كنند صحبت ميكند و اعتراف پترس را ميشنود

Show...
#7 Jesus and his brothers عيسى و برادرانش
2020-04-29

Jesus and his brothers John 7:1-9 Jesus refuses to go with his brothers to Jerusalem عيسى و برادرانش يوحنا ١:٧-٩ عيسى با برادران به أورشليم نميرود. درس وقت شناسى

Show...
#8 Jesus’ teaching , is it from God? آيا تعليمات عيسى از خداوند است؟
2020-06-13

#8 Jesus’ teaching , is it from God?آيا تعليمات عيسى از خداوند است؟ John 7:10-18 Whoever has the will to do the will of God shall know my teaching is from Him. يوحنا ٧: ١٠-١٨ اگر كسى براستى بخواهد مطابق خواست خدا زندگى كند پى خواهد برد كه آنچه من ميگويم از خداست.

Show...
#9 Pentecost and the work of the Holy Spirit پنطيكاست و كار روح القدس
2020-06-14

Pentecost and the work of the Holy Spirit. Pentecost the birth of Christian Church and the work of the Holy Spirit in each believer پنطيكاست شروع كليساى مسيح و كار روح القدس در هر يك از ايمانداران پنطيكاست و كار روح القدس

Show...
#10 Rivers of living waters and judgement. John 7:31-52 ‎نهرها آب زنده و قضاوت
2020-06-17

#10 Rivers of living waters and judgement. John 7:31-52 ‎نهرها آب زنده و قضاوت All believers in Jesus will be given the Holy Spirit which is like living waters giving life to those who are spiritually dead ‎هركه به مسيح إيمان بياورد روح اقدس به او هديه داده ميشود و زندگى جاويد خواهد داشت

Show...
#11 Why did Jesus condemn the Jewish leaders? چرا عيسى سران قوم يهود را محكوم كرد؟
2020-08-31

Why did Jesus condemn the Jewish leaders and Pharisees as children of the devil and call himself ‘ I AM’ John 8:37-59 چرا عيسى سران قوم يهود و فريسيانرا فرزندان شيطان ختاب كرد و خود را ' هستم' ناميد؟ يوحنا ٨: ٣٧ إلى ٥٩

Show...
#12 I am the door and the Good Shepherd John: 10: 1-22 من در هستم و چوپان نيك يوحنا ١٠: ١ إلى ٢١
2021-02-18

I am the door and the Good Shepherd John: 10: 1-22 من در هستم و چوپان نيك يوحنا ١٠: ١ إلى ٢١

Show...
#13 I am the Resurrection and the Life John:11-37 من قيامت و حيات هستم يوحنا ١١: ١ إلى ٣٧
2021-02-21

I am the Resurrection and the Life John:11-37 من قيامت و حيات هستم يوحنا ١١: ١ إلى ٣٧

Show...
#14 The raising of Lazarus John 11:28-46 زنده شدن ايلعازر يوحنا ١١: ٢٨ إلى ٤٦
2021-02-28

The raising of Lazarus John 11:28-46 زنده شدن ايلعازر يوحنا ١١: ٢٨ إلى ٤٦

Show...
#15 The hour has come ساعت جلال رسيده است
2021-03-07

The hour has come ساعت جلال رسيده است

Show...
#16 The Bible and knowing God کتاب مقدس و شناخت خدا
2021-03-21

This series of 10 podcasts will be exploring the basics of Christianity and Christian living. این کتاب مقدس و شناخت خدا پادکاست

Show...
#17 Creation and Evil آفرینش و شیطان
2021-03-23

The basic beliefs of Christians about creation as described in the Bible and Evil personified in Satan. این پادکاست درباره آفرینش و شیطان که در کتاب مقدس آمده است توضیح می‌دهد

Show...
#18 Sin and Good Newsگناه و خبر خوش
2021-03-29

This episode describes what sin is and how our world was contaminated by sin and goes on to tell us about God’s solution. این جلسه در باره گناه صحبت می‌کند و چطور زندگی بشر آلوده به گناه شد و خداوند چه برنامه ای برای نجات کشیده.

Show...
#19 The Last Supper شام آخر عیسی با شاگردانش
2021-04-06

The last meal Jesus had with his disciples was on the Thursday before his death and his last commandments to them. شام آخر عیسی با شاگردانش در شب پنجشنبه پیش از مصلوب شدنش بود و آخرین فرمانهایش را آنشب به آنها داد.

Show...
#20 Faith in Jesus Christ and Baptism ایمان به عیسی مسیح و تعمید
2021-04-20

What happens to you when you put your faith in Jesus Christ and are Baptized. چه اتفاقاتی میافتد وقتی شما به عیسی مسیح ایمان می آوری و تعمید می گیری

Show...
#21 World and local Church کلیسا جهانی و محلی
2021-05-04

The true meaning of Church is discussed and what happens in the World Church and local Churches is explained. معنی حقیقی کلیسا مطرح می‌شود و چه کار هایی در کلیسا جهانی و محلی انجام می‌گیرد توضیح داده می‌شود

Show...
#22 To be holy and do God’s will زندگی پاک و اراده خداوند
2021-05-21

How to live a holy life, to pray and to do God’s will in your life. چطور میتوانیم زندگی پاک داشته باشیم و روزانه دعا کنیم واز اراده خداوند مطلع بشویم

Show...
#23 Temptation, Sin and death of Christians وسوسه، گناه و مرگ مسیحیان
2021-06-14

Are Christians tempted and do they sin? How can we be restored after sinning? What happens to Christians when they die? These topics are explored in this podcast. آیا مسیحیان وسوسه می‌شوند ؟ و گناه می کنند؟ چطور آنها باز سازی می شوند؟ چه اتفاقی می افتد بعد از مرگ مسیحیان؟

Show...
#24 Spiritual growth in Christian faith رشد روحانی در مسیحیت
2021-08-09

How can we grow to become like Jesus چطور میتوانیم رشد روحانی داشته باشیم و مثل عیسی شویم

Show...
#25 Spiritual growth in Christian faith part 2 رشد روحانی در مسیحیت
2021-08-13

How can we grow to become like Jesus چطور میتوانیم رشد روحانی داشته باشیم و مثل عیسی شویم

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

#1 New Life, Baptism and the Lord’s supper ملکوت خداوند، تعمید و شام خداوند
2020-01-30

#1 New Life, Baptism and the Lord’s supper ملکوت خداوند، تعمید و شام خداوند

Show...
#2 The rank and authority of Jesus مقام واختیارات عیسی
2020-02-05

#2 The rank and authority of Jesus مقام واختیارات عیسی

Show...
#3 The will of God- اراده خداوند
2020-04-18

The will of God- اراده خداوند John 6:35-46 choosing people to establish the kingdom of God -    انتخاب آنهاييً كه مسعول پايه گزارى ملكوت خداوند در زمين

Show...
#4 Eating and drinking the Son of Man. خوردن و نوشيدن پسر إنسان.
2020-04-18

In John 6:47-59 Jesus tells us that only by eating his flesh and drinking his blood we will share in his life which is eternal life. Only in Him can we have a purposeful life doing God’s will. در يوحنا باب ٦ آيات ٤٧-٥٩ عيسى ميفرمايد من نأن واقعى هستم و فقط با خوردن بدن من ونوشيدن خون من ميتوانيد زندگى جاويد داشته باشيد. اين زندگى هدفمند ميباشد چون هدف آن اجرا كردن اراده خداوند است

Show...
#5 The meaning of Palm Sunday in our time  معنى يكشنبه نخل در مان ما
2020-04-18

#5 The meaning of Palm Sunday in our time  معنى يكشنبه نخل در مان ما

Show...
#6 Division amongst Jesus’ followers. تفرقه بين شاگردان عيسى
2020-04-20

Jesus deals with those who want to leave him and hears Peter’s testimony عيسى با آنهايى كه ميخواهند او را ترك كنند صحبت ميكند و اعتراف پترس را ميشنود

Show...
#7 Jesus and his brothers عيسى و برادرانش
2020-04-29

Jesus and his brothers John 7:1-9 Jesus refuses to go with his brothers to Jerusalem عيسى و برادرانش يوحنا ١:٧-٩ عيسى با برادران به أورشليم نميرود. درس وقت شناسى

Show...
#8 Jesus’ teaching , is it from God? آيا تعليمات عيسى از خداوند است؟
2020-06-13

#8 Jesus’ teaching , is it from God?آيا تعليمات عيسى از خداوند است؟ John 7:10-18 Whoever has the will to do the will of God shall know my teaching is from Him. يوحنا ٧: ١٠-١٨ اگر كسى براستى بخواهد مطابق خواست خدا زندگى كند پى خواهد برد كه آنچه من ميگويم از خداست.

Show...
#9 Pentecost and the work of the Holy Spirit پنطيكاست و كار روح القدس
2020-06-14

Pentecost and the work of the Holy Spirit. Pentecost the birth of Christian Church and the work of the Holy Spirit in each believer پنطيكاست شروع كليساى مسيح و كار روح القدس در هر يك از ايمانداران پنطيكاست و كار روح القدس

Show...
#10 Rivers of living waters and judgement. John 7:31-52 ‎نهرها آب زنده و قضاوت
2020-06-17

#10 Rivers of living waters and judgement. John 7:31-52 ‎نهرها آب زنده و قضاوت All believers in Jesus will be given the Holy Spirit which is like living waters giving life to those who are spiritually dead ‎هركه به مسيح إيمان بياورد روح اقدس به او هديه داده ميشود و زندگى جاويد خواهد داشت

Show...
#11 Why did Jesus condemn the Jewish leaders? چرا عيسى سران قوم يهود را محكوم كرد؟
2020-08-31

Why did Jesus condemn the Jewish leaders and Pharisees as children of the devil and call himself ‘ I AM’ John 8:37-59 چرا عيسى سران قوم يهود و فريسيانرا فرزندان شيطان ختاب كرد و خود را ' هستم' ناميد؟ يوحنا ٨: ٣٧ إلى ٥٩

Show...
#12 I am the door and the Good Shepherd John: 10: 1-22 من در هستم و چوپان نيك يوحنا ١٠: ١ إلى ٢١
2021-02-18

I am the door and the Good Shepherd John: 10: 1-22 من در هستم و چوپان نيك يوحنا ١٠: ١ إلى ٢١

Show...
#13 I am the Resurrection and the Life John:11-37 من قيامت و حيات هستم يوحنا ١١: ١ إلى ٣٧
2021-02-21

I am the Resurrection and the Life John:11-37 من قيامت و حيات هستم يوحنا ١١: ١ إلى ٣٧

Show...
#14 The raising of Lazarus John 11:28-46 زنده شدن ايلعازر يوحنا ١١: ٢٨ إلى ٤٦
2021-02-28

The raising of Lazarus John 11:28-46 زنده شدن ايلعازر يوحنا ١١: ٢٨ إلى ٤٦

Show...
#15 The hour has come ساعت جلال رسيده است
2021-03-07

The hour has come ساعت جلال رسيده است

Show...
#16 The Bible and knowing God کتاب مقدس و شناخت خدا
2021-03-21

This series of 10 podcasts will be exploring the basics of Christianity and Christian living. این کتاب مقدس و شناخت خدا پادکاست

Show...
#17 Creation and Evil آفرینش و شیطان
2021-03-23

The basic beliefs of Christians about creation as described in the Bible and Evil personified in Satan. این پادکاست درباره آفرینش و شیطان که در کتاب مقدس آمده است توضیح می‌دهد

Show...
#18 Sin and Good Newsگناه و خبر خوش
2021-03-29

This episode describes what sin is and how our world was contaminated by sin and goes on to tell us about God’s solution. این جلسه در باره گناه صحبت می‌کند و چطور زندگی بشر آلوده به گناه شد و خداوند چه برنامه ای برای نجات کشیده.

Show...
#19 The Last Supper شام آخر عیسی با شاگردانش
2021-04-06

The last meal Jesus had with his disciples was on the Thursday before his death and his last commandments to them. شام آخر عیسی با شاگردانش در شب پنجشنبه پیش از مصلوب شدنش بود و آخرین فرمانهایش را آنشب به آنها داد.

Show...
#20 Faith in Jesus Christ and Baptism ایمان به عیسی مسیح و تعمید
2021-04-20

What happens to you when you put your faith in Jesus Christ and are Baptized. چه اتفاقاتی میافتد وقتی شما به عیسی مسیح ایمان می آوری و تعمید می گیری

Show...
#21 World and local Church کلیسا جهانی و محلی
2021-05-04

The true meaning of Church is discussed and what happens in the World Church and local Churches is explained. معنی حقیقی کلیسا مطرح می‌شود و چه کار هایی در کلیسا جهانی و محلی انجام می‌گیرد توضیح داده می‌شود

Show...
#22 To be holy and do God’s will زندگی پاک و اراده خداوند
2021-05-21

How to live a holy life, to pray and to do God’s will in your life. چطور میتوانیم زندگی پاک داشته باشیم و روزانه دعا کنیم واز اراده خداوند مطلع بشویم

Show...
#23 Temptation, Sin and death of Christians وسوسه، گناه و مرگ مسیحیان
2021-06-14

Are Christians tempted and do they sin? How can we be restored after sinning? What happens to Christians when they die? These topics are explored in this podcast. آیا مسیحیان وسوسه می‌شوند ؟ و گناه می کنند؟ چطور آنها باز سازی می شوند؟ چه اتفاقی می افتد بعد از مرگ مسیحیان؟

Show...
#24 Spiritual growth in Christian faith رشد روحانی در مسیحیت
2021-08-09

How can we grow to become like Jesus چطور میتوانیم رشد روحانی داشته باشیم و مثل عیسی شویم

Show...
#25 Spiritual growth in Christian faith part 2 رشد روحانی در مسیحیت
2021-08-13

How can we grow to become like Jesus چطور میتوانیم رشد روحانی داشته باشیم و مثل عیسی شویم

Show...

Latest Episode