پاراگرافونیک
Category Arts
Published October 23, 2020
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

.خانواده فرهنگی و هنری پاراگرافونیک، منتشر کننده داستان های صوتی

Available Episodes

قسمت اول: اقامت
2020-08-07

فصل اول: وقتی ما ... قسمت اول: اقامت ----------------------------- عوامل این قسمت کارگردان: هیراد نصیری نویسنده: لی لی چگینی خوانش: حمید فرد موسیقی متن: شهریار فرشید نقاش: مژگان جبارزاده گرافیک:مسیحا حسینی خواه ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از شادمهر راستین مسعود کشمیری -------------------------- این داستان ادامه دارد... -------------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian Piano: Anousha Farshid Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria

Show...
قسمت دوم: پروتکل
2020-08-14

فصل اول: وقتی ما... قسمت دوم: پروتکل ---------------------------- کارگردان: هیراد نصیری نویسنده: حمیدرضا حافظ خوانش: حمید فرد موسیقی متن: شهریار فرشید نقاش: مژگان جبارزاده گرافیک:مسیحا حسینی خواه ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . مشاوران: شادمهر راستین مسعود کشمیری ----------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian Piano: Anousha Farshid Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria

Show...
قسمت سوم: تعرض
2020-08-21

عوامل این قسمت: کارگردان: هیراد نصیری نویسنده: لی لی چگینی خوانش: حمید فرد موسیقی متن: شهریار فرشید نقاش: مژگان جبارزاده گرافیک:مسیحا حسینی خواه ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین مسعود کشمیری ----------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian Piano: Anousha Farshid Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria

Show...
قسمت چهارم: ماتیک
2020-08-28

:عوامل این قسمت کارگردان: هیراد نصیری نویسندگان: لی لی چگینی و حمیدرضا حافظ خوانش: حمید فرد موسیقی متن: آنکیدو دارش نقاش: هلیا عرفانیان گرافیک:مسیحا حسینی خواه ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین مسعود کشمیری ----------------------- موسیقی متن: Four days in Barcelona - by Ankido Darash Cello: Ankido Darash

Show...
قسمت پنجم: پناهنده
2020-09-04

عوامل این قسمت . کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: آنکیدو دارش @ankido نقاش: مهتاب مهدی زاده @mhtbmhdyzdh گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: از مجموعه سه گانه "نینوا" - بر اساس ملودیهای آشوری برای شهر نینوا Nineveh 01 - by Ankido Darash @ankido Cello: Ankido Darash

Show...
قسمت ششم: پارکینگ
2020-09-11

عوامل این قسمت کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: حمیدرضا حافظ @hamidhaaf خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: آنکیدو دارش @ankido نقاش: هلیا عرفانیان @e____he گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: Four days in Barcelona - by Ankido Darash @ankido Cello: Ankido Darash

Show...
قسمت هفتم: استیک
2020-09-18

عوامل این قسمت . کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: آنکیدو دارش @ankido نقاش: هلیا عرفانیان @e____he گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: از مجموعه سه گانه "نینوا" - بر اساس ملودیهای آشوری برای شهر نینوا Nineveh 02 - by Ankido Darash @ankido Cello: Ankido Darash

Show...
قسمت هشتم: صندلی
2020-09-25

عوامل این قسمت . کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: شهریار فرشید @shahriyarfarshid نقاش: لی لی چگینی @lilichegini گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian @tamareskenian Piano: Anousha Farshid @anousha.f Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria

Show...
قسمت نهم: بازی
2020-10-02

عوامل این قسمت . کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: آنکیدو دارش @ankido نقاش: هلیا عرفانیان @e____he گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: Four days in Barcelona - by Ankido Darash @ankido Cello: Ankido Darash ------------------------

Show...
قسمت دهم: هرکول
2020-10-09

با عرض تسلیت به مناسبت درگذشت استاد محمدرضا شجریان. . . عوامل این قسمت . کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: شهریار فرشید @shahriyarfarshid نقاش: مهتاب مهدی زاده @mhtbmhdyzdh گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian @tamareskenian Piano: Anousha Farshid @anousha.f Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria ------------------------

Show...
قسمت یازدهم: نطفه
2020-10-16

عوامل این قسمت: کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: شهریار فرشید @shahriyarfarshid نقاش: مژگان جبارزاده @mojganjabarzadeh گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian @tamareskenian Piano: Anousha Farshid @anousha.f Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria ------------------------

Show...
قسمت دوازدهم (آخر): چمدان
2020-10-23

. عوامل این قسمت . کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: شهریار فرشید @shahriyarfarshid نقاش: هلیا عرفانیان @e____he گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian @tamareskenian Piano: Anousha Farshid @anousha.f Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قسمت اول: اقامت
2020-08-07

فصل اول: وقتی ما ... قسمت اول: اقامت ----------------------------- عوامل این قسمت کارگردان: هیراد نصیری نویسنده: لی لی چگینی خوانش: حمید فرد موسیقی متن: شهریار فرشید نقاش: مژگان جبارزاده گرافیک:مسیحا حسینی خواه ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از شادمهر راستین مسعود کشمیری -------------------------- این داستان ادامه دارد... -------------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian Piano: Anousha Farshid Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria

Show...
قسمت دوم: پروتکل
2020-08-14

فصل اول: وقتی ما... قسمت دوم: پروتکل ---------------------------- کارگردان: هیراد نصیری نویسنده: حمیدرضا حافظ خوانش: حمید فرد موسیقی متن: شهریار فرشید نقاش: مژگان جبارزاده گرافیک:مسیحا حسینی خواه ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . مشاوران: شادمهر راستین مسعود کشمیری ----------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian Piano: Anousha Farshid Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria

Show...
قسمت سوم: تعرض
2020-08-21

عوامل این قسمت: کارگردان: هیراد نصیری نویسنده: لی لی چگینی خوانش: حمید فرد موسیقی متن: شهریار فرشید نقاش: مژگان جبارزاده گرافیک:مسیحا حسینی خواه ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین مسعود کشمیری ----------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian Piano: Anousha Farshid Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria

Show...
قسمت چهارم: ماتیک
2020-08-28

:عوامل این قسمت کارگردان: هیراد نصیری نویسندگان: لی لی چگینی و حمیدرضا حافظ خوانش: حمید فرد موسیقی متن: آنکیدو دارش نقاش: هلیا عرفانیان گرافیک:مسیحا حسینی خواه ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین مسعود کشمیری ----------------------- موسیقی متن: Four days in Barcelona - by Ankido Darash Cello: Ankido Darash

Show...
قسمت پنجم: پناهنده
2020-09-04

عوامل این قسمت . کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: آنکیدو دارش @ankido نقاش: مهتاب مهدی زاده @mhtbmhdyzdh گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: از مجموعه سه گانه "نینوا" - بر اساس ملودیهای آشوری برای شهر نینوا Nineveh 01 - by Ankido Darash @ankido Cello: Ankido Darash

Show...
قسمت ششم: پارکینگ
2020-09-11

عوامل این قسمت کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: حمیدرضا حافظ @hamidhaaf خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: آنکیدو دارش @ankido نقاش: هلیا عرفانیان @e____he گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: Four days in Barcelona - by Ankido Darash @ankido Cello: Ankido Darash

Show...
قسمت هفتم: استیک
2020-09-18

عوامل این قسمت . کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: آنکیدو دارش @ankido نقاش: هلیا عرفانیان @e____he گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: از مجموعه سه گانه "نینوا" - بر اساس ملودیهای آشوری برای شهر نینوا Nineveh 02 - by Ankido Darash @ankido Cello: Ankido Darash

Show...
قسمت هشتم: صندلی
2020-09-25

عوامل این قسمت . کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: شهریار فرشید @shahriyarfarshid نقاش: لی لی چگینی @lilichegini گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian @tamareskenian Piano: Anousha Farshid @anousha.f Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria

Show...
قسمت نهم: بازی
2020-10-02

عوامل این قسمت . کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: آنکیدو دارش @ankido نقاش: هلیا عرفانیان @e____he گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: Four days in Barcelona - by Ankido Darash @ankido Cello: Ankido Darash ------------------------

Show...
قسمت دهم: هرکول
2020-10-09

با عرض تسلیت به مناسبت درگذشت استاد محمدرضا شجریان. . . عوامل این قسمت . کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: شهریار فرشید @shahriyarfarshid نقاش: مهتاب مهدی زاده @mhtbmhdyzdh گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian @tamareskenian Piano: Anousha Farshid @anousha.f Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria ------------------------

Show...
قسمت یازدهم: نطفه
2020-10-16

عوامل این قسمت: کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: شهریار فرشید @shahriyarfarshid نقاش: مژگان جبارزاده @mojganjabarzadeh گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian @tamareskenian Piano: Anousha Farshid @anousha.f Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria ------------------------

Show...
قسمت دوازدهم (آخر): چمدان
2020-10-23

. عوامل این قسمت . کارگردان: هیراد نصیری @hiradnasiribonaki نویسنده: لی لی چگینی @lilichegini خوانش: حمید فرد @hamidrezatadayonfard موسیقی متن: شهریار فرشید @shahriyarfarshid نقاش: هلیا عرفانیان @e____he گرافیک:مسیحا حسینی خواه @masiha.hkh ادیت و مونتاژ: هیراد نصیری . با تشکر از: شادمهر راستین @shadmehrrastin.official مسعود کشمیری @masoud.keshmiri ----------------------- موسیقی متن: Nasrin (2012) - by Shahriyar Farshid Flute: Tamar Eskenian @tamareskenian Piano: Anousha Farshid @anousha.f Performed at University of Mozarteum Salzburg-Austria

Show...

Latest Episode