چهلستون
Published June 2, 2021
Episodes 38

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

چهل گفتگو درباره ریشه‌های سواد مالی در رادیو گفتگو

Available Episodes

چهلستون؛ سواد مالی چیست
2020-08-12

گفتگو با دکتر کمیل رودی مدیر آکادمی هوش مالی با موضوع سواد مالی چیستبنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.گزارش کامل برنامه را در این لینک بخوانید.https://www.fintelligence.ir/Blog/Detail/C3FC7F2C/چهلستون--سواد-مالی-کودکان

Show...
چهلستون؛ سواد مالی کودکان
2020-08-31

گفتگو با دکتر مریم دلاوری روانشناس کودک و نوجوان در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستندhttps://www.fintelligence.ir/Blog/Detail/A258647F/سواد-مالی-کودکان

Show...
رفتارهای مالی
2020-09-05

گفتگو با امیرمحمد تهمتن پژوهشگر اقتصاد رفتاری در دانشگاه صنعتی شریف، در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگوبنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستندhttps://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی در فرهنگ اسلامی
2020-09-05

گفتگو با دکتر سید محمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگوبنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی خانم‌ها
2020-09-12

گفتگو با خانم دکتر فاطمه پورفرد، عضو انجمن ایرانی مطالعات زنان در برنامه رادیویی چهلستون..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی در سینما
2020-09-19

گفتگو با خانم دکتر مریم جلالی، عضو شورای رده‌بندی سینما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه رادیویی چهلستون..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی در فرهنگ ایرانی
2020-09-26

گفتگو با دکتر عبدالکریم خیامی، عضو هیئت علمی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در برنامه رادیویی چهلستون..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و بورس
2020-09-30

گفتگو با جناب آقای محمدیوسف امین‌داور، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت دانش‌بنیان پارت در برنامه رادیویی چهلستون..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی کودکان بهزیستی
2020-10-07

گفتگو با خانم سهیلا کاظمی، کارشناس مسئول دفتر شبه خانواده بهزیستی تهران در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی کودکان کار
2020-10-14

گفتگو با محمد حسن داوودی، مدیر مدارس کودکان کار «صبح رویش» در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و کارآفرینی اجتماعی
2020-10-21

گفتگو با دکتر شوآن صدرقاضی، پژوهشگر دانشگاه سازمان ملل در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی زنان خودسرپرست
2020-10-29

گفتگو با خانم لیلا ارشد، مددکار اجتماعی حوزه زنان و مدیرعامل موسسه خانه خورشید در برنامه رادیویی چهلستون..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند..https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و پیشگیری از جرائم سایبری
2020-11-04

گفتگو با جناب سرهنگ گودرزی، رئیس پلیس فتا استان تهران در برنامه رادیویی چهلستون..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی مشاغل خانگی
2020-11-11

گفتگو با خانم افسر موموندی، مدیر دفتر اقتصاد وزارت ارشاد در برنامه رادیویی چهلستون.بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند..https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و بانک
2020-11-18

گفتگو با دکتر وهاب قلیچ، پژوهشگر اقتصادی حوزه بانک در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند..https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و مالیات
2020-11-25

گفتگو با جناب امیرحسن علی حکیم، رئیس اسبق شورای عالی مالیاتی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی بازنشستگان
2020-12-02

گفتگو با مهندس علی علیدوستی، مدیر مسئول نشریه راهبردهای بازنشستگی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
چهلستون؛ سواد مالی قبل از بازنشستگی
2020-12-09

گفتگو با مهندس علی علیدوستی؛ مدیر مسئول نشریه راهبردهای بازنشستگی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی در بازی‌ها
2020-12-16

گفتگو با دکتر حامد نصیری؛ معاون پژوهشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی ورزشکاران
2020-12-23

گفتگو با آقای محمدرضا منصوریان؛ کارشناس ورزشی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی همسران
2020-12-30

گفتگو با دکتر سعید بهزادی فرد؛ روانشناس و مشاور خانواده در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و پول دیجیتال
2021-01-06

گفتگو با دکتر علیرضا نواب‌پور؛ پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و پیشگیری از فقر
2021-01-13

گفتگو با دکتر حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و کسب و کارهای خرد
2021-01-23

گفتگو با آقای جسیم مصطفوی؛ مدیرعامل موسسه مردم‌نهاد تاک در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگوhttps://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و فناوری‌های نرم
2021-02-17

گفتگو با دکتر سید محمد حسین سجادی نیری، دبیر سابق ستاد فناوری‌های نرم و هویت‌ساز ریاست جمهوری در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگوhttps://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و کارآفرینی
2021-02-24

گفتگو با دکتر علیرضا نبی، کارآفرین اجتماعی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی و جامعه‌شناسی مصرف
2021-03-03

گفتگو با دکتر محسن مسعودیان، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگوhttps://www.fintelligence.ir

Show...
ابزارهای سواد مالی
2021-03-10

گفتگو با دکتر علی رسولی‌زاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و داستان
2021-03-17

گفتگو با خانم سارا عرفانی، نویسنده و برنده جوایز ادبی متعدد در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی و هنر
2021-04-14

گفتگو با حامد زحمتکش، طراح و کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون در حوزه کودک و نوجوان در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی در آموزه‌های اسلامی
2021-04-21

گفتگو با دکتر محمدرضا سیمیاری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مالی اسلامی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی در جهان
2021-04-28

گفتگو با دکتر ماجد ناجی، دکترای استراتژیک و مدرس دانشگاه در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی و قواعد رزق
2021-05-05

گفتگو با دکتر علیرضا افضلی، عضوهیئت علمی دانشگاه امام صادق در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی دانش آموزان
2021-05-12

گفتگو با خانم مرضیه تختی‌پور، پژوهشگر و دبیر مدارس استعدادهای درخشان در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی در ادبیات فارسی
2021-05-19

گفتگو با خانم دکتر نیره سادات علوی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی زنان در جهان
2021-05-26

گفتگو با خانم دکتر کوثر اخوان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر سواد مالی در برنامه چهلستون؛ رادیو...

Show...
سواد مالی و فضای مجازی
2021-06-02

گفتگو با دکتر محمدصادق افراسیابی، معاون محتوایی مرکز رسانه‌های دیجیتال در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی و دولت رفاه
2021-06-09

گفتگو با دکتر حنیف غفاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بین‌الملل در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

چهلستون؛ سواد مالی چیست
2020-08-12

گفتگو با دکتر کمیل رودی مدیر آکادمی هوش مالی با موضوع سواد مالی چیستبنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.گزارش کامل برنامه را در این لینک بخوانید.https://www.fintelligence.ir/Blog/Detail/C3FC7F2C/چهلستون--سواد-مالی-کودکان

Show...
چهلستون؛ سواد مالی کودکان
2020-08-31

گفتگو با دکتر مریم دلاوری روانشناس کودک و نوجوان در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستندhttps://www.fintelligence.ir/Blog/Detail/A258647F/سواد-مالی-کودکان

Show...
رفتارهای مالی
2020-09-05

گفتگو با امیرمحمد تهمتن پژوهشگر اقتصاد رفتاری در دانشگاه صنعتی شریف، در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگوبنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستندhttps://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی در فرهنگ اسلامی
2020-09-05

گفتگو با دکتر سید محمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگوبنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی خانم‌ها
2020-09-12

گفتگو با خانم دکتر فاطمه پورفرد، عضو انجمن ایرانی مطالعات زنان در برنامه رادیویی چهلستون..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی در سینما
2020-09-19

گفتگو با خانم دکتر مریم جلالی، عضو شورای رده‌بندی سینما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه رادیویی چهلستون..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی در فرهنگ ایرانی
2020-09-26

گفتگو با دکتر عبدالکریم خیامی، عضو هیئت علمی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در برنامه رادیویی چهلستون..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و بورس
2020-09-30

گفتگو با جناب آقای محمدیوسف امین‌داور، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت دانش‌بنیان پارت در برنامه رادیویی چهلستون..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی کودکان بهزیستی
2020-10-07

گفتگو با خانم سهیلا کاظمی، کارشناس مسئول دفتر شبه خانواده بهزیستی تهران در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی کودکان کار
2020-10-14

گفتگو با محمد حسن داوودی، مدیر مدارس کودکان کار «صبح رویش» در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و کارآفرینی اجتماعی
2020-10-21

گفتگو با دکتر شوآن صدرقاضی، پژوهشگر دانشگاه سازمان ملل در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی زنان خودسرپرست
2020-10-29

گفتگو با خانم لیلا ارشد، مددکار اجتماعی حوزه زنان و مدیرعامل موسسه خانه خورشید در برنامه رادیویی چهلستون..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند..https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و پیشگیری از جرائم سایبری
2020-11-04

گفتگو با جناب سرهنگ گودرزی، رئیس پلیس فتا استان تهران در برنامه رادیویی چهلستون..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی مشاغل خانگی
2020-11-11

گفتگو با خانم افسر موموندی، مدیر دفتر اقتصاد وزارت ارشاد در برنامه رادیویی چهلستون.بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند..https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و بانک
2020-11-18

گفتگو با دکتر وهاب قلیچ، پژوهشگر اقتصادی حوزه بانک در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند..https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و مالیات
2020-11-25

گفتگو با جناب امیرحسن علی حکیم، رئیس اسبق شورای عالی مالیاتی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی بازنشستگان
2020-12-02

گفتگو با مهندس علی علیدوستی، مدیر مسئول نشریه راهبردهای بازنشستگی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
چهلستون؛ سواد مالی قبل از بازنشستگی
2020-12-09

گفتگو با مهندس علی علیدوستی؛ مدیر مسئول نشریه راهبردهای بازنشستگی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی در بازی‌ها
2020-12-16

گفتگو با دکتر حامد نصیری؛ معاون پژوهشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند.https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی ورزشکاران
2020-12-23

گفتگو با آقای محمدرضا منصوریان؛ کارشناس ورزشی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..بنیان هر خانه‌ای بر ستون‌های آن استوار است. با این استعاره، ستون‌های گوناگونی که بر اقتصاد خانه اثرگذار است در 40 برنامه گفتگومحور با عنوان «چهلستون» از رادیو گفتگو پخش می‌شود. این گفتگوها به بررسی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی رفتارهای مالی ایرانیان و ضرورت‌های سواد مالی در گروه‌های هدف مختلف سواد مالی می‌پردازد. اساتید و متخصصان مطرح کشور در حوزه‌های مختلف مهمان این گفتگوها هستند...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی همسران
2020-12-30

گفتگو با دکتر سعید بهزادی فرد؛ روانشناس و مشاور خانواده در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو...https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و پول دیجیتال
2021-01-06

گفتگو با دکتر علیرضا نواب‌پور؛ پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و پیشگیری از فقر
2021-01-13

گفتگو با دکتر حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و کسب و کارهای خرد
2021-01-23

گفتگو با آقای جسیم مصطفوی؛ مدیرعامل موسسه مردم‌نهاد تاک در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگوhttps://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و فناوری‌های نرم
2021-02-17

گفتگو با دکتر سید محمد حسین سجادی نیری، دبیر سابق ستاد فناوری‌های نرم و هویت‌ساز ریاست جمهوری در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگوhttps://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و کارآفرینی
2021-02-24

گفتگو با دکتر علیرضا نبی، کارآفرین اجتماعی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی و جامعه‌شناسی مصرف
2021-03-03

گفتگو با دکتر محسن مسعودیان، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگوhttps://www.fintelligence.ir

Show...
ابزارهای سواد مالی
2021-03-10

گفتگو با دکتر علی رسولی‌زاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو..https://www.fintelligence.ir

Show...
سواد مالی و داستان
2021-03-17

گفتگو با خانم سارا عرفانی، نویسنده و برنده جوایز ادبی متعدد در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی و هنر
2021-04-14

گفتگو با حامد زحمتکش، طراح و کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون در حوزه کودک و نوجوان در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی در آموزه‌های اسلامی
2021-04-21

گفتگو با دکتر محمدرضا سیمیاری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مالی اسلامی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی در جهان
2021-04-28

گفتگو با دکتر ماجد ناجی، دکترای استراتژیک و مدرس دانشگاه در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی و قواعد رزق
2021-05-05

گفتگو با دکتر علیرضا افضلی، عضوهیئت علمی دانشگاه امام صادق در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی دانش آموزان
2021-05-12

گفتگو با خانم مرضیه تختی‌پور، پژوهشگر و دبیر مدارس استعدادهای درخشان در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی در ادبیات فارسی
2021-05-19

گفتگو با خانم دکتر نیره سادات علوی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی زنان در جهان
2021-05-26

گفتگو با خانم دکتر کوثر اخوان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر سواد مالی در برنامه چهلستون؛ رادیو...

Show...
سواد مالی و فضای مجازی
2021-06-02

گفتگو با دکتر محمدصادق افراسیابی، معاون محتوایی مرکز رسانه‌های دیجیتال در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو

Show...
سواد مالی و دولت رفاه
2021-06-09

گفتگو با دکتر حنیف غفاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بین‌الملل در برنامه چهلستون؛ رادیو گفتگو...

Show...

Latest Episode