یادداشت های پراکنده
Published June 26, 2020
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

روایت های شنیدنی، از آنچه میان دین، علم و انسان رخ می دهد.

Available Episodes

2020-04-24
مجموعه علم و دین _ پیش‌گفتار
2020-04-24
مجموعه علم و دین_قسمت دوم
2020-04-24
قسمت سوم مجموعه علم و دین _ جاذبه نیوتن
2020-04-24
قسمت اول مجموعه تاریخی جایگاه دین، در تاریخ ایران
2020-05-01
قسمت چهارم مجموعه علم و دین_ نظریه گالیله
2020-05-08
قسمت دوم و پایانی داستان تحریم تنباکو، از مجموعه جایگاه دین، در تاریخ ایران!
2020-05-15
قسمت پنجم مجموعه علم و دین_ آدم فضایی ها
2020-05-22
پادکست سوم مجموعه جایگاه دین در تاریخ ایران_ جنگ ایران و روس و نقش فتوای علما
2020-05-29
پادکست ششم مجموعه علم و دین_ میکروب‌ها
2020-06-05
پادکست چهارم مجموعه تاریخی جایگاه دین، در تاریخ ایران_ علماء و فعالیت های اقتصادی در ایران
2020-06-12
قسمت هفتم مجموعه علم و دین_ مورچه ها
2020-06-19
قسمت پنجم مجموعه جایگاه دین، در تاریخ ایران_ فتوای علما در جنگ جهانی اول
2020-06-26
قسمت هشتم مجموعه علم و دین_ اتم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-24
مجموعه علم و دین _ پیش‌گفتار
2020-04-24
مجموعه علم و دین_قسمت دوم
2020-04-24
قسمت سوم مجموعه علم و دین _ جاذبه نیوتن
2020-04-24
قسمت اول مجموعه تاریخی جایگاه دین، در تاریخ ایران
2020-05-01
قسمت چهارم مجموعه علم و دین_ نظریه گالیله
2020-05-08
قسمت دوم و پایانی داستان تحریم تنباکو، از مجموعه جایگاه دین، در تاریخ ایران!
2020-05-15
قسمت پنجم مجموعه علم و دین_ آدم فضایی ها
2020-05-22
پادکست سوم مجموعه جایگاه دین در تاریخ ایران_ جنگ ایران و روس و نقش فتوای علما
2020-05-29
پادکست ششم مجموعه علم و دین_ میکروب‌ها
2020-06-05
پادکست چهارم مجموعه تاریخی جایگاه دین، در تاریخ ایران_ علماء و فعالیت های اقتصادی در ایران
2020-06-12
قسمت هفتم مجموعه علم و دین_ مورچه ها
2020-06-19
قسمت پنجم مجموعه جایگاه دین، در تاریخ ایران_ فتوای علما در جنگ جهانی اول
2020-06-26
قسمت هشتم مجموعه علم و دین_ اتم

Latest Episode