یه بالش پر قصه
Published April 27, 2021
Episodes 44

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

قصه‌های قشنگ و آموزنده و کوتاه برای بچه‌های خوشگل و ملوس که می‌خوان بخوابن و خوابای خوب ببینن

Available Episodes

قوقول خان
2021-02-01

قوقول خان

Show...
گرگ و شیر و روباه
2021-02-02

گرگ و شیر و روباه

Show...
هدهد و خانوم گلابی
2021-02-03

هدهد و خانوم گلابی

Show...
کندوی خانوم طلا
2021-02-04

کندوی خانوم طلا

Show...
خانوم گاوه و مشکل چاقی
2021-02-05

خانوم گاوه و مشکل چاقی

Show...
موشموشک و خانوم زاغالو
2021-02-06

موشموشک و خانوم زاغالو

Show...
دوست مارمولک کجا رفت
2021-02-07

دوست مارمولک کجا رفت

Show...
نصف نصف نصفه‌ی لقمه
2021-02-08

نصف نصف نصفه‌ی لقمه

Show...
پسته‌ی دهن‌بسته
2021-02-09

پسته‌ی دهن‌بسته

Show...
آقا کمده
2021-02-10

آقا کمده

Show...
از چی بترسم از چی نترسم
2021-02-11

از چی بترسم از چی نترسم

Show...
دوست کوچیک من
2021-02-12

دوست کوچیک من

Show...
اژدهای کوچولوی خال‌خالی
2021-02-13

اژدهای کوچولوی خال‌خالی

Show...
قرمزی
2021-02-14

قرمزی

Show...
اًبی نادوون
2021-02-15

اًبی نادوون

Show...
آقا فلفلی
2021-02-16

آقافلفلی

Show...
آقا فیل پرزور
2021-02-16

آقافیل پرزور

Show...
آقا موشه
2021-02-18

آقا موشه

Show...
عنکبوت پادراز
2021-02-19

عنکبوت پادراز

Show...
عنکبوت پُرکار
2021-02-20

عنکبوت پرکار

Show...
آشتی آشتی
2021-02-21

آشتی آشتی

Show...
بوبیِِ بووگندوو
2021-02-22

بوبیِ بووگندوو

Show...
درسی برای موش
2021-02-23

درسی برای موش

Show...
دختر نارنج پسر سینی
2021-02-24

دختر نارنج پسر سینی

Show...
دُرنا کوچولوو
2021-02-26

دُرنا کوچولوو

Show...
دکمه‌ی بازیگووش
2021-02-27

دکمه‌ی بازیگووش

Show...
غولچه و دختر بادوم
2021-02-27

غولچه و دختر بادوم

Show...
قورباغه‌ی خجالتی
2021-02-28

قورباغه‌ی خجالتی

Show...
گوریل نارگیلی
2021-03-01

گوریل نارگیلی

Show...
هلوی خوش‌مزه
2021-03-02

هلوی خوش‌مزه

Show...
کوتوله‌ی ناقلا و غول دندون‌طلا
2021-03-03

کوتوله‌ی ناقلا و غول دندون‌طلا

Show...
مهمونی
2021-04-27

مهمونی

Show...
مهربون‌ترین شیر دنیا
2021-04-28

مهربون‌ترین شیر دنیا

Show...
نخودک تنبل
2021-04-29

نخودک تنبل

Show...
پری هفت‌آسمون
2021-04-30

پری هفت‌آسمون

Show...
پروانه‌ی سفید
2021-05-01

پروانه‌ی سفید

Show...
پشمالو
2021-05-02

پشمالو

Show...
ساعت دیواری و کتری
2021-05-03

ساعت دیواری و کتری

Show...
سفر دور و دراز
2021-05-04

سفر دور و دراز

Show...
سه تا دوست
2021-05-05

سه تا دوست

Show...
صداهای شب
2021-05-06

صداهای شب

Show...
سیب کال
2021-05-07

سیب کال

Show...
سلطان برنجک
2021-05-08

سلطان برنجک

Show...
زنبورک وزوزی
2021-05-09

زنبورک وزوزی

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قوقول خان
2021-02-01

قوقول خان

Show...
گرگ و شیر و روباه
2021-02-02

گرگ و شیر و روباه

Show...
هدهد و خانوم گلابی
2021-02-03

هدهد و خانوم گلابی

Show...
کندوی خانوم طلا
2021-02-04

کندوی خانوم طلا

Show...
خانوم گاوه و مشکل چاقی
2021-02-05

خانوم گاوه و مشکل چاقی

Show...
موشموشک و خانوم زاغالو
2021-02-06

موشموشک و خانوم زاغالو

Show...
دوست مارمولک کجا رفت
2021-02-07

دوست مارمولک کجا رفت

Show...
نصف نصف نصفه‌ی لقمه
2021-02-08

نصف نصف نصفه‌ی لقمه

Show...
پسته‌ی دهن‌بسته
2021-02-09

پسته‌ی دهن‌بسته

Show...
آقا کمده
2021-02-10

آقا کمده

Show...
از چی بترسم از چی نترسم
2021-02-11

از چی بترسم از چی نترسم

Show...
دوست کوچیک من
2021-02-12

دوست کوچیک من

Show...
اژدهای کوچولوی خال‌خالی
2021-02-13

اژدهای کوچولوی خال‌خالی

Show...
قرمزی
2021-02-14

قرمزی

Show...
اًبی نادوون
2021-02-15

اًبی نادوون

Show...
آقا فلفلی
2021-02-16

آقافلفلی

Show...
آقا فیل پرزور
2021-02-16

آقافیل پرزور

Show...
آقا موشه
2021-02-18

آقا موشه

Show...
عنکبوت پادراز
2021-02-19

عنکبوت پادراز

Show...
عنکبوت پُرکار
2021-02-20

عنکبوت پرکار

Show...
آشتی آشتی
2021-02-21

آشتی آشتی

Show...
بوبیِِ بووگندوو
2021-02-22

بوبیِ بووگندوو

Show...
درسی برای موش
2021-02-23

درسی برای موش

Show...
دختر نارنج پسر سینی
2021-02-24

دختر نارنج پسر سینی

Show...
دُرنا کوچولوو
2021-02-26

دُرنا کوچولوو

Show...
دکمه‌ی بازیگووش
2021-02-27

دکمه‌ی بازیگووش

Show...
غولچه و دختر بادوم
2021-02-27

غولچه و دختر بادوم

Show...
قورباغه‌ی خجالتی
2021-02-28

قورباغه‌ی خجالتی

Show...
گوریل نارگیلی
2021-03-01

گوریل نارگیلی

Show...
هلوی خوش‌مزه
2021-03-02

هلوی خوش‌مزه

Show...
کوتوله‌ی ناقلا و غول دندون‌طلا
2021-03-03

کوتوله‌ی ناقلا و غول دندون‌طلا

Show...
مهمونی
2021-04-27

مهمونی

Show...
مهربون‌ترین شیر دنیا
2021-04-28

مهربون‌ترین شیر دنیا

Show...
نخودک تنبل
2021-04-29

نخودک تنبل

Show...
پری هفت‌آسمون
2021-04-30

پری هفت‌آسمون

Show...
پروانه‌ی سفید
2021-05-01

پروانه‌ی سفید

Show...
پشمالو
2021-05-02

پشمالو

Show...
ساعت دیواری و کتری
2021-05-03

ساعت دیواری و کتری

Show...
سفر دور و دراز
2021-05-04

سفر دور و دراز

Show...
سه تا دوست
2021-05-05

سه تا دوست

Show...
صداهای شب
2021-05-06

صداهای شب

Show...
سیب کال
2021-05-07

سیب کال

Show...
سلطان برنجک
2021-05-08

سلطان برنجک

Show...
زنبورک وزوزی
2021-05-09

زنبورک وزوزی

Show...

Latest Episode