dastaminophen| پادكست فارسي داستامينوفن
Category Arts
Published April 1, 2021
Episodes 16

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اولین اپیزود داستامینوفن قصّه ی نادرقلی، جوونی که به دور از مردم شهر داخل دشتی وسیع زندگی میکنه و روزها ش به کشاورزی و همنشینی با حیوانات میگذره. تا اینکه یک روز صدایی از پشت کوه نادرقلی رو وارد داستان جدیدی میکنه...

Available Episodes

اپيزود ويژه اول - قصه نادرقلي و پري
2020-12-19

اولین اپیزود داستامینوفن قصّه ی نادرقلی، جوونی که به دور از مردم شهر داخل دشتی وسیع زندگی میکنه و روزها  ش به کشاورزی و همنشینی با حیوانات میگذره. تا اینکه یک روز صدایی از پشت کوه نادرقلی رو وارد داستان جدیدی میکنه...

Show...
اپيزود اول شاهنامه به نثر- پيشداديان تا جمشيد
2020-12-31

 اولين اپيزود از روايت شاهنامه به نثر، به اولين پادشاه اساطيري ايران كيومرث و پيدايش تمدن، تا بر تخت نشستن و سرنگوني جمشيد به دست ضحاك اختصاص دارد

Show...
اپيزود دوم شاهنامه به نثر- ضحاك
2021-01-07

در اپيزود دوم شاهنامه به نثراز قصّه هزار سال پادشاهي ضحاك تا به دنيا آمدن فريدون و پيوستنش به كاوه آهنگر مي گيم

Show...
اپيزود سوم شاهنامه به نثر- فريدون
2021-01-23

در اپيزود سوم شاهنامه به نثر از به بند كشيدن ضحاك توسط فريدون و آزمودن فرزندان فريدون و جنگ سه برادر، سلم، تور و ايرج گفتيم

Show...
اپيزود چهارم شاهنامه به نثر_ منوچهر
2021-04-01

قسمت چهارم روايت شاهنامه به نثر اختصاص داره به پادشاهي منوچهر و كين خواهي او ازسلم و تور و به وجود آمدن كينه بين  ايران و توران

Show...
اپيزود پنجم شاهنامه به نثر- زال
2021-05-04

در قسمت پنجم شاهنامه به نثر، سام كه صاحب فرزندي سپيد مو مي شه از شدت عصبانيت فرزند رو به البرز كوه مي بره و اونجا ميگذاره تا توسط سيمرغ خورده بشه اما در كمال ناباوري سيمرغ به زال دل مي بنده و اون رو در كنار جوجه هاي خودش بزرگ مي كنه

Show...
اپيزود ششم شاهنامه به نثر_ زال و رودابه
2021-05-15

در اپيزود ششم شاهنامه به نثر از دلدلدگي زال و رودابه و ممانعت مهراب كابلي و منوچهر شاه گفتيم.

Show...
اپيزود هفتم شاهنامه به نثر- دليري به قامت سيندُخت
2021-05-26

در قسمت هفتم از ذكاوت سيندخت براي جلوگيري از جنگ ايران و كابلستان تا پيوند زال و رودابه گفتيم.

Show...
اپيزود هشتم شاهنامه به نثر-تولد رستم
2021-06-13

در اپيزود هشتم روايت شاهنامه به نثر از به دنيا اومدن رستم پيلتن و كودكي به جنگاوري يك دلير مرد گفتيم. پيلتني كه در نوجواني به جنگ پيل سپيد رفت

Show...
اپيزود نهم روايت شاهنامه به نثر- نوذر
2021-06-23

در اپيزود نهم روايت شاهنامه به نثر از به تخت نشستن نوذر تا حمله افراسياب توراني و شعله ور شدن كينه توران و ايران گفتيم

Show...
اپيزود دهم شاهنامه به نثر- كيانيان
2021-07-01

در قسمت دهم روايت شاهنامه به نثر از رام كردن رخش به دست رستم و تاسيس سلسلسه كيانيان به دست كيقباد تا جنگ ايران و توران گفتيم

Show...
اپيزود اول شب قصّه- جونور ارگنج و ابراهيم
2021-07-06

در اولين اپيزود شب قصّه از پسر جواني گفتيم كه به واسطه شكست يك طلسم جادويي وارد چالش هاي بزرگي براي ادامه زندگي ميشه

Show...
اپيزود يازدهم شاهنامه به نثر-هفت خان رستم(1)
2021-07-08

در قسمت يازدهم از به زندان افتادن كاووس به دست ديو سپيد گفتيم و سفر هفت خوان رستم براي نجات پادشاه ايران. اين قسمت رو حتما با هدفون گوش كنيد تا از هيجان موسيقي در كنار قصه لذت ببريد

Show...
اپيزود دوازدهم شاهنامه به نثر-هفت خوان (2)
2021-07-16

در قسمت دوم هفت خوان رستم از رويارويي رستم با جادوگر و آشناييش با پهلوان اولاد تا رسيدن به خان هفتم يعني ديو سپيد گفتيم

Show...
اپيزود سيزدهم شاهنامه به نثر-كاووس يا كابوس؟
2021-07-26

در اپيزود سيزدهم روايت شاهنامه به نثر از گرفتار شدن دوباره كاووس به دست شاه هاماوران تا كمك رساني رستم و پرواز كيكاووس گفتيم

Show...
اپيزود چهاردهم شاهنامه به نثر-سهراب
2021-08-05

كلي اتفاقات جذاب و هيجاني در قسمت چهاردهم شاهنامه، از به دنيا اومدن سهراب و روياروييش با دختر جنگجويي از ايران به نام گردآفريد و در نهايت آماده شدن پدر و پسر براي جنگ مقابل هم

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپيزود ويژه اول - قصه نادرقلي و پري
2020-12-19

اولین اپیزود داستامینوفن قصّه ی نادرقلی، جوونی که به دور از مردم شهر داخل دشتی وسیع زندگی میکنه و روزها  ش به کشاورزی و همنشینی با حیوانات میگذره. تا اینکه یک روز صدایی از پشت کوه نادرقلی رو وارد داستان جدیدی میکنه...

Show...
اپيزود اول شاهنامه به نثر- پيشداديان تا جمشيد
2020-12-31

 اولين اپيزود از روايت شاهنامه به نثر، به اولين پادشاه اساطيري ايران كيومرث و پيدايش تمدن، تا بر تخت نشستن و سرنگوني جمشيد به دست ضحاك اختصاص دارد

Show...
اپيزود دوم شاهنامه به نثر- ضحاك
2021-01-07

در اپيزود دوم شاهنامه به نثراز قصّه هزار سال پادشاهي ضحاك تا به دنيا آمدن فريدون و پيوستنش به كاوه آهنگر مي گيم

Show...
اپيزود سوم شاهنامه به نثر- فريدون
2021-01-23

در اپيزود سوم شاهنامه به نثر از به بند كشيدن ضحاك توسط فريدون و آزمودن فرزندان فريدون و جنگ سه برادر، سلم، تور و ايرج گفتيم

Show...
اپيزود چهارم شاهنامه به نثر_ منوچهر
2021-04-01

قسمت چهارم روايت شاهنامه به نثر اختصاص داره به پادشاهي منوچهر و كين خواهي او ازسلم و تور و به وجود آمدن كينه بين  ايران و توران

Show...
اپيزود پنجم شاهنامه به نثر- زال
2021-05-04

در قسمت پنجم شاهنامه به نثر، سام كه صاحب فرزندي سپيد مو مي شه از شدت عصبانيت فرزند رو به البرز كوه مي بره و اونجا ميگذاره تا توسط سيمرغ خورده بشه اما در كمال ناباوري سيمرغ به زال دل مي بنده و اون رو در كنار جوجه هاي خودش بزرگ مي كنه

Show...
اپيزود ششم شاهنامه به نثر_ زال و رودابه
2021-05-15

در اپيزود ششم شاهنامه به نثر از دلدلدگي زال و رودابه و ممانعت مهراب كابلي و منوچهر شاه گفتيم.

Show...
اپيزود هفتم شاهنامه به نثر- دليري به قامت سيندُخت
2021-05-26

در قسمت هفتم از ذكاوت سيندخت براي جلوگيري از جنگ ايران و كابلستان تا پيوند زال و رودابه گفتيم.

Show...
اپيزود هشتم شاهنامه به نثر-تولد رستم
2021-06-13

در اپيزود هشتم روايت شاهنامه به نثر از به دنيا اومدن رستم پيلتن و كودكي به جنگاوري يك دلير مرد گفتيم. پيلتني كه در نوجواني به جنگ پيل سپيد رفت

Show...
اپيزود نهم روايت شاهنامه به نثر- نوذر
2021-06-23

در اپيزود نهم روايت شاهنامه به نثر از به تخت نشستن نوذر تا حمله افراسياب توراني و شعله ور شدن كينه توران و ايران گفتيم

Show...
اپيزود دهم شاهنامه به نثر- كيانيان
2021-07-01

در قسمت دهم روايت شاهنامه به نثر از رام كردن رخش به دست رستم و تاسيس سلسلسه كيانيان به دست كيقباد تا جنگ ايران و توران گفتيم

Show...
اپيزود اول شب قصّه- جونور ارگنج و ابراهيم
2021-07-06

در اولين اپيزود شب قصّه از پسر جواني گفتيم كه به واسطه شكست يك طلسم جادويي وارد چالش هاي بزرگي براي ادامه زندگي ميشه

Show...
اپيزود يازدهم شاهنامه به نثر-هفت خان رستم(1)
2021-07-08

در قسمت يازدهم از به زندان افتادن كاووس به دست ديو سپيد گفتيم و سفر هفت خوان رستم براي نجات پادشاه ايران. اين قسمت رو حتما با هدفون گوش كنيد تا از هيجان موسيقي در كنار قصه لذت ببريد

Show...
اپيزود دوازدهم شاهنامه به نثر-هفت خوان (2)
2021-07-16

در قسمت دوم هفت خوان رستم از رويارويي رستم با جادوگر و آشناييش با پهلوان اولاد تا رسيدن به خان هفتم يعني ديو سپيد گفتيم

Show...
اپيزود سيزدهم شاهنامه به نثر-كاووس يا كابوس؟
2021-07-26

در اپيزود سيزدهم روايت شاهنامه به نثر از گرفتار شدن دوباره كاووس به دست شاه هاماوران تا كمك رساني رستم و پرواز كيكاووس گفتيم

Show...
اپيزود چهاردهم شاهنامه به نثر-سهراب
2021-08-05

كلي اتفاقات جذاب و هيجاني در قسمت چهاردهم شاهنامه، از به دنيا اومدن سهراب و روياروييش با دختر جنگجويي از ايران به نام گردآفريد و در نهايت آماده شدن پدر و پسر براي جنگ مقابل هم

Show...

Latest Episode