Ketabe Aein Baha'i | پادکست آئین بهائی
Published August 23, 2018
Episodes 32

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست آئین بهائی به بخش هایی از کتاب آئین بهائی می‌پردازد که نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم این آئین است. آئين بهائى در ايران زاده شد و دوران نوزادى و طفوليت را در گهواره آن مرز و بوم طى نمود و پس از آن به کشورهاى همجوار و از اواخر قرن نوزده ميلادى به سرعت به اروپا و آمريکا راه يافت. آموزه‌هاى آئين بهائى متناسب با نيازمندی‌هاى حال و آينده بشر عرضه شده اند. هسته مرکزى رسالت حضرت بهاءالله، مؤسس اين آئين، همانا وحدت عالم انسانى و استقرار نظمى نوين به جهت تنظيم روابط بين ملل است.

Available Episodes

آئین بهائى (۱) – بهائیان ق۱
2018-07-23

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله در میانۀ قرن نوزدهم آیینى را بنیان گذاشت که رسالتش وحدت عالم انسانى و آرمانش …

Show...
آئین بهائى (۲) – بهائیان ق۲
2018-07-24

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : بنا به اعتقاد بهائیان، همه ادیان منبعث و منشعب از یک سرچشمه الهى اند. مقصد اصلى از ظهور پیامبران، تأمین و تعمیم نیک بختی براى …

Show...
آئین بهائى (۳) – خدا از دیدگاه بهائیان
2018-07-25

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : بهائیان به موجب تعالیم دینى خود معتقد به خداى یگانه اند. بنا به اعتقاد بهائیان، پیامبران واسطه بین حق و خلقند، یعنى انسان به واسطه …

Show...
آئین بهائى (۴) – ادیان الهی
2018-07-26

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : از جمله تعالیم حضرت بهاءالله وحدت اساس ادیان است زیرا …

Show...
آئین بهائى (۵) – عالم یک وطن محسوب است
2018-07-27

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله میفرمایند براى انسان تنها دوست داشتن وطن فخر نیست بلکه فخر حقیقى در …

Show...
آئین بهائى (۶) – تحری حقیقت
2018-07-28

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : از جمله آموزه هاى بنیادین دیانت بهائى تحرى حقیقت، یعنى پژوهش فردى و آزاد در امور دینى و اعتقادى است. بنیانگذار آئین بهائى می‌گوید که هر کسی میتواند و موظف است…

Show...
آئین بهائى (۷) – برابری حقوق زن و مرد
2018-07-29

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله نه تنها برابرى زن و مرد را از لحاظ ارزش ایشان نزد خالق متعال مورد تأیید و تأکید قرار میدهد، بلکه این تعلیم …

Show...
آئین بهائى (۸) – تطابق دین با عقل و علم
2018-07-30

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : دین و علم اغلب دو چیز ناسازگار تصور می‌شوند. یکى از دلایل این طرز اندیشه این است که …

Show...
آئین بهائى (۹) – ترک تعصبات
2018-07-31

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : تمام جنگ‌ها و خونریزی‌ها در طول تاریخ بشر، مستقیما از وجود تعصب ناشى شده است.

Show...
آئین بهائى (۱۰) – طبیعت آدمى ق١
2018-08-01

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : انسان اساسا موجودى روحانى است و هرگاه به روح زنده باشد، آن روحانیت سبب…

Show...
آئین بهائى (۱۱) – طبیعت آدمى ق٢
2018-08-02

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : چنانچه انسان تربیتى جسمانى، عقلانى و روحانى یابد و خود سعى در رشد و تکامل استعدادهاى بالقوه خویش نماید، در این صورت…

Show...
آئین بهائى (۱۲) – بقاى روح و حیات بعد از مرگ ق١
2018-08-03

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : به اعتقاد بهائیان، تعالیم ادیان انسان را به شناخت و شکوفایى استعدادهاى روحانى خود…

Show...
آئین بهائى (۱۳) – بقاى روح و حیات بعد از مرگ ق۲
2018-08-04

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : آیا انسان پس از مرگ، شعور و شخصیت خود را حفظ می‌نماید و آیا دوستان و منسوبین خود را باز خواهد دید؟ پاسخ تعالیم بهائى به این سوال بسیار صریح است.

Show...
آئین بهائى (۱۴) – مقصود از زندگى
2018-08-05

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : این موضوع از جمله مسائل مهم همه ادیان به شمار می‌رود. در آثار شریعت بهائى به این موضوع از جهات مختلف توجه شده است.

Show...
آئین بهائى (۱۵) – آیا انسان به دین نیازمند است؟ ق١
2018-08-06

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : بهائیان بر این باورند که ادیان الهى چنان چه به اصل تعالیم آنان رجوع شود، همه از نیروى محرکه اى برخوردارند که قادر است…

Show...
آئین بهائى (۱۶) – آیا انسان به دین نیازمند است؟ ق٢
2018-08-07

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : به اعتقاد بهائیان، تعالیم ادیان انسان را به شناخت و شکوفایى استعدادهاى روحانى خود…

Show...
آئین بهائى (۱۷) – سید علی محمد باب، بنیان گذار آئین بابى
2018-08-08

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : باب، بسیارى از سنت‌هاى کهنه اسلامى را مردود اعلام نمود، زنان را از حقوق اجتماعى بیشترى برخوردار کرد و …

Show...
آئین بهائى (۱۸) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق١
2018-08-09

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : از همان دوران کودکى فضایل اخلاقى، دانش و قواى عقلى اش، مشهور خاص و عام…

Show...
آئین بهائى (۱۹) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۲
2018-08-10

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله، در تابستان ١٨۵٢ میلادى، به مدت چهار ماه، به زندانى که به «سیاه چال» معروف بود…

Show...
آئین بهائى (۲۰) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۳
2018-08-11

Show...
آئین بهائى (۲۱) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۴
2018-08-12

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله، از بغداد ابتدا به استانبول و سپس به…

Show...
آئین بهائى (۲۲) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۵
2018-08-13

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : اى ملکه در لندن، گوش کن به نداى پروردگار تو که مالک آفریدگان است به درستى که او…

Show...
آئین بهائى (۲۳) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۶
2018-08-14

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله، سرانجام در سال ١٨۶٨ میلادى، به عکا که در آن زمان در قلمرو عثمانى بود…

Show...
آئین بهائى (۲۴) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۷
2018-08-15

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : آثار متعددى به دو زبان فارسى و عربى، از قلم حضرت بهاءالله، نازل شده است. سبک این آثار…

Show...
آئین بهائى (۲۵) – عبدالبهاء، فرزند حضرت بهاءالله
2018-08-16

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله، به موجب وصیتنامه کتبى که به «کتاب عهدى» ملقب و موصوف است، حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد خود را به عنوان وصى خویش که باید…

Show...
آئین بهائى (۲۶) – رهبرى جامعه جهانى بهائى پس از حضرت عبدالبهاء
2018-08-17

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت عبدالبهاء به موجب تعالیم پدر بزرگوار، خطوط اصلى نظم ادارى جامعه جهانى بهائى را که…

Show...
آئین بهائى (۲۷) – دعا
2018-08-18

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : به اعتقاد بهائیان، دعا و مناجات وسیله اى موثر براى…

Show...
آئین بهائى (۲۸) – مناجات و مطالعه کتب و آثار مقدّسه و مناجات
2018-08-19

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : خواندن دعا و مناجات در آئین بهائى، متضمن آداب یا حرکات خاصى…

Show...
آئین بهائى (۲۹) – پرورش آداب و اخلاق ق۱
2018-08-20

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : از جمله چالش‌هاى فرایند یاد شده، یکى هم تعادل و تناسب بین…

Show...
آئین بهائى (۳۰) – پرورش آداب و اخلاق ق٢
2018-08-21

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : طبق بیان حضرت بهاءالله “علّت آفرینش ممکنات، حبّ بوده ٠٠٠” این است که…

Show...
آئین بهائى (۳۱) – پرورش آداب و اخلاق ق۳
2018-08-22

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : در آثار بهائى، امورى از قبیل کفّ نفس، انزوا، ریاضت، شکسته نفسى و احساس حقارت، شدیدن منع

Show...
آئین بهائى (۳۲) – اهمیت مشورت در آئین بهائى
2018-08-23

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : منظور از مشورت در آئین بهائى، تبادل نظر در محیطى است که مهمترین ویژگى آن رعایت…

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

آئین بهائى (۱) – بهائیان ق۱
2018-07-23

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله در میانۀ قرن نوزدهم آیینى را بنیان گذاشت که رسالتش وحدت عالم انسانى و آرمانش …

Show...
آئین بهائى (۲) – بهائیان ق۲
2018-07-24

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : بنا به اعتقاد بهائیان، همه ادیان منبعث و منشعب از یک سرچشمه الهى اند. مقصد اصلى از ظهور پیامبران، تأمین و تعمیم نیک بختی براى …

Show...
آئین بهائى (۳) – خدا از دیدگاه بهائیان
2018-07-25

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : بهائیان به موجب تعالیم دینى خود معتقد به خداى یگانه اند. بنا به اعتقاد بهائیان، پیامبران واسطه بین حق و خلقند، یعنى انسان به واسطه …

Show...
آئین بهائى (۴) – ادیان الهی
2018-07-26

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : از جمله تعالیم حضرت بهاءالله وحدت اساس ادیان است زیرا …

Show...
آئین بهائى (۵) – عالم یک وطن محسوب است
2018-07-27

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله میفرمایند براى انسان تنها دوست داشتن وطن فخر نیست بلکه فخر حقیقى در …

Show...
آئین بهائى (۶) – تحری حقیقت
2018-07-28

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : از جمله آموزه هاى بنیادین دیانت بهائى تحرى حقیقت، یعنى پژوهش فردى و آزاد در امور دینى و اعتقادى است. بنیانگذار آئین بهائى می‌گوید که هر کسی میتواند و موظف است…

Show...
آئین بهائى (۷) – برابری حقوق زن و مرد
2018-07-29

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله نه تنها برابرى زن و مرد را از لحاظ ارزش ایشان نزد خالق متعال مورد تأیید و تأکید قرار میدهد، بلکه این تعلیم …

Show...
آئین بهائى (۸) – تطابق دین با عقل و علم
2018-07-30

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : دین و علم اغلب دو چیز ناسازگار تصور می‌شوند. یکى از دلایل این طرز اندیشه این است که …

Show...
آئین بهائى (۹) – ترک تعصبات
2018-07-31

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : تمام جنگ‌ها و خونریزی‌ها در طول تاریخ بشر، مستقیما از وجود تعصب ناشى شده است.

Show...
آئین بهائى (۱۰) – طبیعت آدمى ق١
2018-08-01

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : انسان اساسا موجودى روحانى است و هرگاه به روح زنده باشد، آن روحانیت سبب…

Show...
آئین بهائى (۱۱) – طبیعت آدمى ق٢
2018-08-02

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : چنانچه انسان تربیتى جسمانى، عقلانى و روحانى یابد و خود سعى در رشد و تکامل استعدادهاى بالقوه خویش نماید، در این صورت…

Show...
آئین بهائى (۱۲) – بقاى روح و حیات بعد از مرگ ق١
2018-08-03

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : به اعتقاد بهائیان، تعالیم ادیان انسان را به شناخت و شکوفایى استعدادهاى روحانى خود…

Show...
آئین بهائى (۱۳) – بقاى روح و حیات بعد از مرگ ق۲
2018-08-04

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : آیا انسان پس از مرگ، شعور و شخصیت خود را حفظ می‌نماید و آیا دوستان و منسوبین خود را باز خواهد دید؟ پاسخ تعالیم بهائى به این سوال بسیار صریح است.

Show...
آئین بهائى (۱۴) – مقصود از زندگى
2018-08-05

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : این موضوع از جمله مسائل مهم همه ادیان به شمار می‌رود. در آثار شریعت بهائى به این موضوع از جهات مختلف توجه شده است.

Show...
آئین بهائى (۱۵) – آیا انسان به دین نیازمند است؟ ق١
2018-08-06

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : بهائیان بر این باورند که ادیان الهى چنان چه به اصل تعالیم آنان رجوع شود، همه از نیروى محرکه اى برخوردارند که قادر است…

Show...
آئین بهائى (۱۶) – آیا انسان به دین نیازمند است؟ ق٢
2018-08-07

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : به اعتقاد بهائیان، تعالیم ادیان انسان را به شناخت و شکوفایى استعدادهاى روحانى خود…

Show...
آئین بهائى (۱۷) – سید علی محمد باب، بنیان گذار آئین بابى
2018-08-08

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : باب، بسیارى از سنت‌هاى کهنه اسلامى را مردود اعلام نمود، زنان را از حقوق اجتماعى بیشترى برخوردار کرد و …

Show...
آئین بهائى (۱۸) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق١
2018-08-09

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : از همان دوران کودکى فضایل اخلاقى، دانش و قواى عقلى اش، مشهور خاص و عام…

Show...
آئین بهائى (۱۹) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۲
2018-08-10

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله، در تابستان ١٨۵٢ میلادى، به مدت چهار ماه، به زندانى که به «سیاه چال» معروف بود…

Show...
آئین بهائى (۲۰) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۳
2018-08-11

Show...
آئین بهائى (۲۱) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۴
2018-08-12

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله، از بغداد ابتدا به استانبول و سپس به…

Show...
آئین بهائى (۲۲) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۵
2018-08-13

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : اى ملکه در لندن، گوش کن به نداى پروردگار تو که مالک آفریدگان است به درستى که او…

Show...
آئین بهائى (۲۳) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۶
2018-08-14

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله، سرانجام در سال ١٨۶٨ میلادى، به عکا که در آن زمان در قلمرو عثمانى بود…

Show...
آئین بهائى (۲۴) – بهاءالله، بنیان گذار آئین بهائى ق۷
2018-08-15

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : آثار متعددى به دو زبان فارسى و عربى، از قلم حضرت بهاءالله، نازل شده است. سبک این آثار…

Show...
آئین بهائى (۲۵) – عبدالبهاء، فرزند حضرت بهاءالله
2018-08-16

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله، به موجب وصیتنامه کتبى که به «کتاب عهدى» ملقب و موصوف است، حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد خود را به عنوان وصى خویش که باید…

Show...
آئین بهائى (۲۶) – رهبرى جامعه جهانى بهائى پس از حضرت عبدالبهاء
2018-08-17

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت عبدالبهاء به موجب تعالیم پدر بزرگوار، خطوط اصلى نظم ادارى جامعه جهانى بهائى را که…

Show...
آئین بهائى (۲۷) – دعا
2018-08-18

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : به اعتقاد بهائیان، دعا و مناجات وسیله اى موثر براى…

Show...
آئین بهائى (۲۸) – مناجات و مطالعه کتب و آثار مقدّسه و مناجات
2018-08-19

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : خواندن دعا و مناجات در آئین بهائى، متضمن آداب یا حرکات خاصى…

Show...
آئین بهائى (۲۹) – پرورش آداب و اخلاق ق۱
2018-08-20

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : از جمله چالش‌هاى فرایند یاد شده، یکى هم تعادل و تناسب بین…

Show...
آئین بهائى (۳۰) – پرورش آداب و اخلاق ق٢
2018-08-21

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : طبق بیان حضرت بهاءالله “علّت آفرینش ممکنات، حبّ بوده ٠٠٠” این است که…

Show...
آئین بهائى (۳۱) – پرورش آداب و اخلاق ق۳
2018-08-22

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : در آثار بهائى، امورى از قبیل کفّ نفس، انزوا، ریاضت، شکسته نفسى و احساس حقارت، شدیدن منع

Show...
آئین بهائى (۳۲) – اهمیت مشورت در آئین بهائى
2018-08-23

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : منظور از مشورت در آئین بهائى، تبادل نظر در محیطى است که مهمترین ویژگى آن رعایت…

Show...

Latest Episode