MASAF مصاف
Category History
Published May 17, 2021
Episodes 255

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تمامی سخنرانی‌های علی‌اکبر رائفی‌پور که به صورت رسمی از موسسه مصاف منتشر شده‌اند را اینجا می‌توانید بشنوید

Available Episodes

روایت عهد ۱ - حقیقت ذوالقرنین
2019-10-28

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است

Show...
روایت عهد ۲ - شجره ملعونه
2019-10-28

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است

Show...
روایت عهد ۳ - حماسه سرخ
2019-10-28

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختف پرداخته شده است

Show...
روایت عهد ۴ - نقدی بر نیچه و مسیحیت
2019-10-29

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختف پرداخته شده است

Show...
روایت عهد ۵ - اساطیر صهیونیسم
2019-10-29

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختف پرداخته شده است

Show...
روایت عهد ۶ - اسطوره های صهیونیسم - قوم برگزیده ۱
2019-10-29

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۰۱/۳۱   تهران

Show...
روایت عهد ۷ - اسطوره های صهیونیسم - قوم برگزیده ۲
2019-10-29

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ تهران

Show...
روایت عهد ۸ - اسطوره های صهیونیسم - قوم برگزیده ۳
2019-10-29

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ تهران

Show...
روایت عهد ۹ - اسطوره های صهیونیسم - قوم برگزیده ۴
2019-10-30

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ تهران

Show...
روایت عهد ۱۰ - جدایی نادر ازسیمین(لایه۱و ۲)
2019-11-02

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ تهران

Show...
روایت عهد ۱۱ - جدایی نادر ازسیمین(لایه۳و۴)
2019-11-02

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۰۴/۰۸ تهران

Show...
روایت عهد ۱۲ - حجاب محدودیت یا مصونیت - جلسه ۱
2019-11-02

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۰۴/۲۲ تهران

Show...
روایت عهد ۱۳ - حجاب محدودیت یا مصونیت - جلسه ۲
2019-11-02

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ تهران

Show...
روایت عهد ۱۴ - اسطوره های صهیونیسم - ارض موعود ۱
2019-11-02

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ تهران

Show...
روایت عهد ۱۵ - حضرت محمد رسول الله (ص)
2019-11-05

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ تهران

Show...
روایت عهد ۱۶ - اسطوره های صهیونیسم - ارض موعود۲
2019-11-05

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ تهران

Show...
روایت عهد ۱۷ - امام هادی(ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات - جلسه ۱
2019-11-05

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ تهران

Show...
روایت عهد ۱۸ - امام هادی(ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات - جلسه ۲
2019-11-05

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ تهران

Show...
روایت عهد ۱۹ - فتنه های آخرالزمان
2019-11-05

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ تهران

Show...
روایت عهد ۲۰ - فتنه شام و تحولات سوریه
2019-11-05

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ تهران

Show...
روایت عهد ۲۱ - اسطوره های صهیونیسم - ارض موعود ۳
2019-12-21

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ تهران

Show...
روایت عهد ۲۲ - یمانی دروغین
2019-12-21

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ تهران

Show...
روایت عهد ۲۳ - اسطوره های صهیونیسم - ارض موعود ۴
2019-12-23

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ تهران

Show...
روایت عهد ۲۴ - بایدها و نبایدهای کار درعرصه مهدویت
2019-12-23

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ تهران

Show...
روایت عهد ۲۵ - بایدها و نبایدهای دشمن شناسی
2019-12-23

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ تهران

Show...
روایت عهد ۲۶ - اسطوره های صهیونیسم - ارض موعود ۵
2019-12-23

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ تهران

Show...
روایت عهد ۲۷ - اسطوره های صهیونیسم - ارض موعود ۶
2019-12-23

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ تهران

Show...
روایت عهد ۲۸ - اسطوره های صهیونیسم - ارض موعود ۷
2019-12-25

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ تهران

Show...
روایت عهد ۲۹ - با کشتی نوح (ع) تا کشتی حسین (ع)
2019-12-25

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ تهران

Show...
روایت عهد ۳۰ - بررسی معزل رمالی و جن گیری
2019-12-25

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ تهران

Show...
روایت عهد ۳۱ - مدیریت زمان ( جلسه ۱)
2019-12-25

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ تهران

Show...
روایت عهد ۳۲ - مدیریت زمان ( جلسه ۲)
2019-12-25

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ تهران

Show...
روایت عهد ۳۳ - شاخ شیطان - نقد وهابیت - جلسه ۱
2019-12-26

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ تهران

Show...
روایت عهد ۳۳ - شاخ شیطان - نقد وهابیت - جلسه ۲
2019-12-26

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ تهران

Show...
روایت عهد ۳۳ - شاخ شیطان - نقد وهابیت - جلسه ۳
2019-12-26

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ تهران

Show...
روایت عهد ۳۴ - نقد فیلم world war Z
2019-12-26

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ تهران

Show...
روایت عهد ۳۵ - آندلوسیزه کردن ایران
2019-12-27

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ تهران

Show...
روایت عهد ۳۶ - غزه
2019-12-27

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ تهران

Show...
روایت عهد ۳۷ - صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدیدها - جلسه ۱
2019-12-27

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ تهران

Show...
روایت عهد ۳۸ - صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدیدها - جلسه ۲
2019-12-27

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ تهران

Show...
روایت عهد ۳۹ - خانه عنکبوت
2019-12-27

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ تهران

Show...
روایت عهد ۴۰ - پرونده آخرالزمانی داعش
2019-12-27

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ تهران

Show...
روایت عهد ۴۱ - نگاه صهیونیزم مسیحی به آخرالزمان شیعی - جلسه ۱
2019-12-27

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ تهران

Show...
روایت عهد ۴۲ - نگاه صهیونیزم مسیحی به آخرالزمان شیعی - جلسه ۲
2019-12-27

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ تهران

Show...
روایت عهد ۴۳ - نگاه صهیونیزم مسیحی به آخرالزمان شیعی - جلسه ۳
2019-12-27

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ تهران

Show...
روایت عهد ۴۴ - شفافیت
2019-12-27

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ تهران

Show...
روایت عهد ۴۵ - UFO و رائیلیسم ۱
2019-12-28

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ تهران

Show...
روایت عهد ۴۶ - UFO و رائیلیسم ۲
2019-12-28

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ تهران

Show...
روایت عهد ۴۷ - زمزمه های نفوذ
2019-12-28

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ تهران

Show...
روایت عهد ۴۸ - آخرین تکاپوی کفر
2019-12-28

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ تهران

Show...
روایت عهد ۴۹ - عروس زهرا
2019-12-29

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ تهران

Show...
روایت عهد ۵۰ - معماری اسلامی
2019-12-29

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ تهران

Show...
روایت عهد ۵۱ - جمعیت ۱
2019-12-29

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ تهران

Show...
روایت عهد ۵۲ - جمعیت ۲
2019-12-29

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ تهران

Show...
روایت عهد ۵۳ - نقد فیلم X-men
2019-12-29

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ تهران

Show...
روایت عهد ۵۴ - نظام سازی و کارآمدی نظام در دهه چهارم انقلاب ۱
2019-12-29

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ تهران

Show...
روایت عهد ۵۵ - نظام سازی و کارآمدی نظام در دهه چهارم انقلاب ۲
2019-12-29

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ تهران

Show...
روایت عهد ۵۶ - از جمهوری تا انقلاب اسلامی
2019-12-31

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تهران

Show...
روایت عهد ۵۷ - فتوحات غیر اسلامی
2019-12-31

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ تهران

Show...
روایت عهد ۵۸ - بررسی سیر تصویب سند توسعه پایدار _ از FATF چه میدانید ؟
2019-12-31

در هر یک از قسمت های روایت عهد به بررسی موشکافانه یک مساله از زوایای مختلف پرداخته شده است ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ تهران

Show...
روایت عهد ۵٩ - بررسی موشکافانه معاهده پاریس
2019-12-31

٢٠ تیر ٩٨ - تهران

Show...
روایت عهد ۶۰ - در عراق چه می‌گذرد
2019-12-31

٢۴ آبان ٩٨ - تهران

Show...
امامت و شبکه سازی اهل بیت
2019-12-31

۴ آذر ٩٨ - بیرجند

Show...
دلایل دشمنی ایران و اسرائیل
2020-01-04

٩ خرداد ٩٨ - کرج

Show...
تحلیل شهادت سردار سلیمانی
2020-01-09

 ١٨ دی ٩٨ در تهران

Show...
مراسم گرامیداشت شهادت سردار سلیمانی
2020-01-19

 ١٩ دی ٩٨ در تهران

Show...
تحولات منطقه پس از شهادت سردار سلیمانی - جلسه اول
2020-01-19

٢١ دی ٩٨ در مشهد مقدس

Show...
تحولات منطقه پس از شهادت سردار سلیمانی - جلسه دوم
2020-01-19

٢٢ دی ٩٨ در مشهد مقدس

Show...
تحولات منطقه پس از شهادت سردار سلیمانی - جلسه سوم
2020-01-19

٢٣ دی ٩٨ در مشهد مقدس

Show...
آینده کشور
2020-01-29

٢۶ دی ٩٨ در تهران

Show...
نگاه راهبردی و کلان در تحلیل مسائل
2020-01-30

٢٩ دی ٩٨ در تهران

Show...
تحلیل اتفاقات اخیر
2020-01-31

 ٣ بهمن ٩٨ در بجنورد

Show...
مجلس کارآمد ، مجلس مردمی
2020-02-07

٣ بهمن ٩٨ در شیروان

Show...
شاخصه‌ی مجلس کارآمد
2020-02-07

٣ بهمن ٩٨ در بجنورد

Show...
شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها
2020-02-07

٩ بهمن ٩٨ در تهران

Show...
تحلیل تحولات منطقه و انتخابات
2020-02-07

١١ بهمن ٩٨ در شیراز

Show...
نشست تخصصی « شفافیت » با حضور استاد رائفی پور ، دکتر احمد توکلی، دکتر سیاح و محمدرضا علیزاده
2020-02-07

 ١٣ بهمن ٩٨ در تهران

Show...
تجمع فاطمیون
2020-02-14

٩ بهمن ٩٨ در تهران

Show...
مجلس ،شاه کلید مشکلات
2020-02-20

٢٨ بهمن ٩٨ در یزد

Show...
شفافيت
2020-02-27

٢٨ بهمن ٩٨ در یزد

Show...
آرمان شهر مهدوی
2020-02-27

٢٨ بهمن ٩٨ - اردکان

Show...
ابتلائات آخرالزمانی ،پیرامون مسائل روز ( کرونا )
2020-03-09

١٧ اسفند ٩٨ - تهران

Show...
جاهلیت مدرن ( جلسه 1)
2020-03-28

1392.4.3 شاهرود

Show...
جاهلیت مدرن ( جلسه 2)
2020-03-28

1392.4.4 شاهرود

Show...
جاهلیت مدرن ( جلسه 3)
2020-03-28

1392.4.6 شاهرود

Show...
چه کسانی از کرونا نفع می برند؟
2020-04-03

13 فروردين 99 در تهران

Show...
« پرسش و پاسخ درباره کرونا و سایر مسائل » جلسه دوم
2020-04-05

١۴ فروردین ٩٩ - تهران 🔺 دو گانه طب سنتی و مدرن و ساختار سلامت کشور 🔺بعد از کرونا 🔺تحولات عراق 🔺دوگانه وطن پرست و وطن فروش 🔺چله قرن

Show...
« پرسش و پاسخ درباره کرونا و سایر مسائل » جلسه سوم
2020-04-05

١۵ فروردین ٩٩ - تهران 🔺سیاست ایران برای قرنطینه 🔺حمله یمن به عربستان 🔺انتقام سخت 🔺نبرد قرقیسیا و نشانه های ظهور 🔺وظایف منتظران

Show...
« پرسش و پاسخ درباره کرونا و سایر مسائل » جلسه چهارم
2020-04-07

١۶ فروردین ٩٩ - تهران

Show...
« پرسش و پاسخ درباره کرونا و سایر مسائل » جلسه پنجم
2020-04-08

١٧ فروردین ٩٩ - تهران

Show...
« پرسش و پاسخ درباره کرونا و سایر مسائل » جلسه ششم
2020-04-08

١٨ فروردین ٩٩ - تهران

Show...
مراسم احیای مهدوی با موضوع دوران پساکرونا
2020-04-10

٢٠ فروردین ٩٩ - تهران

Show...
مشکلات دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام
2020-05-08

٣٠ اردیبهشت ۹٨ - مشهد مقدس

Show...
تفکر، قرآن و اهل بیت
2020-05-18

٢٣ اردیبهشت ٩٩ - مشهد مقدس

Show...
تربیت نسلی
2020-05-18

٢۵ اردیبهشت ٩٩ - مشهد مقدس

Show...
کمپین توییتری روز قدس
2020-05-19

#Palestine #QudsDay طوفان توییتری روز قدس

Show...
شب قدر چگونه دعا کنیم
2020-05-20

شب 23 ماه مبارک رمضان 27 اردیبهشت  99  - مشهد مقدس

Show...
« اجتماع قلوب » جلسه دوم
2020-05-29

🔻 متاسفانه صوت جلسه اول موجود نمیباشد 🔈 سخنرانی استاد رائفی پور  📝 « اجتماع قلوب » جلسه دوم 📅 11 اردیبهشت  1399  - تهران - پارک ارم

Show...
« اجتماع قلوب » جلسه سوم
2020-05-29

🔈 سخنرانی استاد رائفی پور  📝 « اجتماع قلوب » جلسه سوم 📅 12 اردیبهشت  1399  - تهران - پارک ارم

Show...
« اجتماع قلوب » جلسه چهارم
2020-05-29

🔈 سخنرانی استاد رائفی پور  📝 « اجتماع قلوب » جلسه چهارم 📅 13 اردیبهشت  1399  - تهران - پارک ارم

Show...
گفتگوی استاد رائفی پور با رادیو تهران
2020-06-05

🎧 گفتگوی استاد رائفی پور با رادیو تهران 📝 موضوع:  مسائل اخیر  آمریکا ⁦🗒️⁩ سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۹

Show...
چگونه گناه نکنیم ؟ - جلسه 1
2020-06-08

موضوع : چگونه گناه نکنیم ؟ - جلسه 1 تاریخ :  1393.5.1 مکان : تهران 

Show...
چگونه گناه نکنیم ؟ - جلسه 2
2020-06-08

موضوع : چگونه گناه نکنیم ؟ - جلسه 2 تاریخ :  1393.5.2 مکان : تهران 

Show...
چگونه گناه نکنیم ؟ - جلسه 3
2020-06-08

موضوع : چگونه گناه نکنیم ؟ - جلسه 3 تاریخ :  1393.5.3 مکان : تهران 

Show...
چگونه گناه نکنیم ؟ - جلسه 4
2020-06-08

موضوع : چگونه گناه نکنیم ؟ - جلسه 4 تاریخ :  1393.5.4 مکان : تهران 

Show...
چگونه گناه نکنیم ؟ - جلسه 5
2020-06-08

موضوع : چگونه گناه نکنیم ؟ - جلسه 5 تاریخ :  1393.5.5 مکان : تهران 

Show...
چگونه گناه نکنیم ؟ - جلسه 6
2020-06-08

موضوع : چگونه گناه نکنیم ؟ - جلسه 6 تاریخ :  1393.5.6 مکان : تهران 

Show...
شرح زیارت اربعین _جلسه اول
2020-06-13

موضوع : شرح زیارت اربعین _جلسه 1 تاریخ : 1397.8.1 مکان : عراق مسیر پیاده روی اربعین_موکب مصاف_عمود 1070

Show...
شرح زیارت اربعین _جلسه دوم
2020-06-13

موضوع : شرح زیارت اربعین _جلسه 2 تاریخ : 1397.8.2 مکان : عراق مسیر پیاده روی اربعین_موکب مصاف_عمود 1070

Show...
شرح زیارت اربعین _جلسه سوم
2020-06-13

موضوع : شرح زیارت اربعین _جلسه 3 تاریخ : 1397.8.3 مکان : عراق مسیر پیاده روی اربعین_موکب مصاف_عمود 1070

Show...
شرح زیارت اربعین _جلسه چهارم
2020-06-13

موضوع : شرح زیارت اربعین _جلسه 4 تاریخ : 1397.8.4 مکان : عراق مسیر پیاده روی اربعین_موکب مصاف_عمود 1070

Show...
شرح زیارت اربعین _جلسه پنجم
2020-06-13

موضوع : شرح زیارت اربعین _جلسه 5 تاریخ : 1397.8.5 مکان : عراق مسیر پیاده روی اربعین_موکب مصاف_عمود 1070

Show...
شرح زیارت اربعین _جلسه ششم
2020-06-13

موضوع : شرح زیارت اربعین _جلسه 6 تاریخ : 1397.8.6 مکان : عراق مسیر پیاده روی اربعین_موکب مصاف_عمود 1070

Show...
شرح زیارت اربعین _جلسه هفتم
2020-06-13

موضوع : شرح زیارت اربعین _جلسه 7 تاریخ : 1397.8.7 مکان : عراق مسیر پیاده روی اربعین_موکب مصاف_عمود 1070

Show...
شرح زیارت اربعین - جلسه هشتم
2020-06-13

🔊 سخنرانی استاد رائفی پور 📝 شرح زیارت اربعین - جلسه 8 📅 20 مهر 98 - عراق 📌مسیر پیاده روی اربعین ، موکب مع امام منصور

Show...
شرح زیارت اربعین - جلسه نهم
2020-06-13

🔊 سخنرانی استاد رائفی پور 📝 شرح زیارت اربعین - جلسه 9 📅 21 مهر 98 - عراق 📌مسیر پیاده روی اربعین ، موکب مع امام منصور

Show...
شرح زیارت اربعین - جلسه دهم
2020-06-13

🔊 سخنرانی استاد رائفی پور 📝 شرح زیارت اربعین - جلسه 10 📅 22 مهر 98 - عراق 📌مسیر پیاده روی اربعین ، موکب مع امام منصور

Show...
شرح زیارت اربعین - جلسه یازدهم
2020-06-13

🔊 سخنرانی استاد رائفی پور 📝 شرح زیارت اربعین - جلسه 11 📅 23 مهر 98 - عراق 📌مسیر پیاده روی اربعین ، موکب مع امام منصور

Show...
شرح زیارت اربعین - جلسه دوازدهم
2020-06-13

🔊 سخنرانی استاد رائفی پور 📝 شرح زیارت اربعین - جلسه 12 📅 24 مهر 98 - عراق 📌مسیر پیاده روی اربعین ، موکب مع امام منصور

Show...
شرح زیارت اربعین - جلسه سیزدهم
2020-06-13

🔊 سخنرانی استاد رائفی پور 📝 شرح زیارت اربعین - جلسه 13 📅 25 مهر 98 - عراق 📌مسیر پیاده روی اربعین ، موکب مع امام منصور

Show...
شرح زیارت اربعین - جلسه چهاردهم
2020-06-13

🔊 سخنرانی استاد رائفی پور 📝 شرح زیارت اربعین - جلسه 14 📅 26 مهر 98 - عراق 📌مسیر پیاده روی اربعین ، موکب مع امام منصور

Show...
اوضاع سیاسی زمان امام صادق (ع)
2020-06-17

موضوع : اوضاع سیاسی زمان امام صادق (ع) تاریخ :  1392.6.11 مکان : تهران - مسجد المهدی

Show...
رد شبه قیام خونین امام زمان عج (جلسه 1)
2020-06-22

موضوع : رد شبه قیام خونین امام زمان عج (جلسه 1) تاریخ :  1392.5.10 مکان : تهران - حسینیه رینه ای ها

Show...
رد شبه قیام خونین امام زمان عج (جلسه 2)
2020-06-22

موضوع : رد شبه قیام خونین امام زمان عج (جلسه 2) تاریخ :  1392.5.11 مکان : تهران - حسینیه رینه ای ها

Show...
رد شبه قیام خونین امام زمان عج (جلسه 3)
2020-06-22

موضوع : رد شبه قیام خونین امام زمان عج (جلسه 3) تاریخ :  1392.5.12 مکان : تهران - حسینیه رینه ای ها

Show...
رد شبه قیام خونین امام زمان عج (جلسه 4)
2020-06-24

موضوع : رد شبه قیام خونین امام زمان عج (جلسه 4) تاریخ :  1392.5.13 مکان : تهران - حسینیه رینه ای ها

Show...
رد شبه قیام خونین امام زمان عج (جلسه 5)
2020-06-24

موضوع : رد شبه قیام خونین امام زمان عج (جلسه 5) تاریخ :  1392.5.14 مکان : تهران - حسینیه رینه ای ها

Show...