MiladSymphony | سمفونی خیابان
Category Arts
Published November 20, 2020
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سمفونی خیابان، خوانشی است متفاوت از تکه تکه های زندگی روزمره با چاشنی تکرار و هجو و طنز و غم و عشق

Available Episodes

اپیزود صفر: مقدمه
2020-07-17

سمفونی خیابان، خوانشی است از تکه های زندگی روزمره با چاشنی تکرار و هجو و طنز و غم و عشق.   اینستاگرم ۱ ایستاگرم ۲ کانال تلگرام  

Show...
اپیزود یک : ش بزرگ
2020-07-18

حکایت اولین تجربه من از یک آسیب اجتماعی که باعث شد بفهمم مسائل جدی تری از ترس از سوسک و تاریکی مستراح در پیرامونمون وجود داره.   اینستاگرم  

Show...
اپیزود دو : بهمن کوچیک
2020-07-18

.قصه ای کوتاه از مغز همیشه پردود بهمن و اندام همیشه سبزگلنار   اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام

Show...
اپیزود سه : پنجره فکرهواعشق زمین کشک زرشک
2020-07-28

 اپیزود سه روایتی است از نسبی بودن تعریف آزادی ، آیا آانسان حقیقتن به دنبال آزادیست یا صرفن به دنبال ضدیت با چیزهاییست که از آنها بازداشته شود   اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲

Show...
اپیزود چهار : شهید فلوید خراسانی
2020-07-28

تکرار تاریخ به صورت مدرن    اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام

Show...
اپیزود پنج : خود شکن
2020-08-03

 طرف مقابلی در کار نیست که شکستنش دردی دوا کند. آینه شکستن، اتلاف وقت است با خطر بریدگی دست. خود شکن اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام  

Show...
اپیزود شش : دخترک موفرفری و همبستری۸۰۰۰ ساله مگسها
2020-08-07

جنگ ۸ ساله ۸۰۰۰ ساله میشود، مادامی که کودکان سرزمینی همبستر مگسهای تابستانی شوند در چادر بیخانمانی بنا شده برروی چاههای نفت اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام

Show...
اپیزود هفت : برگه جریمه و افکار گوارشی
2020-08-07

 راهنمای سفر و مدیریت شتاب به دیار باقی  اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام

Show...
اپیزود هشت : لاتکس مغزی
2020-08-11

تکرار، وجه مشترک و جز لاینفک بودن ماست. امید درمان نیست، اجبار است اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام

Show...
اپیزود نه : لوبیای سحرآمیز
2020-09-02

اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام

Show...
اپیزود ده : بخشش لازم نیست، ویرگول
2020-10-28

instagram 1 instagram 2 telegram

Show...
اپیزود یازده : بابا لنگ دراز و رأی الکتورال
2020-11-20

Instagram 1 Instagram 2 Telegram

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود صفر: مقدمه
2020-07-17

سمفونی خیابان، خوانشی است از تکه های زندگی روزمره با چاشنی تکرار و هجو و طنز و غم و عشق.   اینستاگرم ۱ ایستاگرم ۲ کانال تلگرام  

Show...
اپیزود یک : ش بزرگ
2020-07-18

حکایت اولین تجربه من از یک آسیب اجتماعی که باعث شد بفهمم مسائل جدی تری از ترس از سوسک و تاریکی مستراح در پیرامونمون وجود داره.   اینستاگرم  

Show...
اپیزود دو : بهمن کوچیک
2020-07-18

.قصه ای کوتاه از مغز همیشه پردود بهمن و اندام همیشه سبزگلنار   اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام

Show...
اپیزود سه : پنجره فکرهواعشق زمین کشک زرشک
2020-07-28

 اپیزود سه روایتی است از نسبی بودن تعریف آزادی ، آیا آانسان حقیقتن به دنبال آزادیست یا صرفن به دنبال ضدیت با چیزهاییست که از آنها بازداشته شود   اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲

Show...
اپیزود چهار : شهید فلوید خراسانی
2020-07-28

تکرار تاریخ به صورت مدرن    اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام

Show...
اپیزود پنج : خود شکن
2020-08-03

 طرف مقابلی در کار نیست که شکستنش دردی دوا کند. آینه شکستن، اتلاف وقت است با خطر بریدگی دست. خود شکن اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام  

Show...
اپیزود شش : دخترک موفرفری و همبستری۸۰۰۰ ساله مگسها
2020-08-07

جنگ ۸ ساله ۸۰۰۰ ساله میشود، مادامی که کودکان سرزمینی همبستر مگسهای تابستانی شوند در چادر بیخانمانی بنا شده برروی چاههای نفت اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام

Show...
اپیزود هفت : برگه جریمه و افکار گوارشی
2020-08-07

 راهنمای سفر و مدیریت شتاب به دیار باقی  اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام

Show...
اپیزود هشت : لاتکس مغزی
2020-08-11

تکرار، وجه مشترک و جز لاینفک بودن ماست. امید درمان نیست، اجبار است اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام

Show...
اپیزود نه : لوبیای سحرآمیز
2020-09-02

اینستاگرم ۱ اینستاگرم ۲ کانال تلگرام

Show...
اپیزود ده : بخشش لازم نیست، ویرگول
2020-10-28

instagram 1 instagram 2 telegram

Show...
اپیزود یازده : بابا لنگ دراز و رأی الکتورال
2020-11-20

Instagram 1 Instagram 2 Telegram

Show...

Latest Episode