radio 8 | رادیو 8
Category Arts
Published February 7, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

یک کتاب درحال نگارش است و تکیه های فل بداه برا شما عرض میکنم

Available Episodes

قسمت اول | بی دل
2020-07-15

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل  کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/NcQ5Y9Z اخر هر ماه یک گیو ای خفن تو دیسکورد داریم اینستاگرام یچه های کاف کنگ https://www.instagram.com/king88hat https://www.instagram.com/tixomemes/ https://www.instagram.com/cuff.guy/

Show...
قسمت دوم | قرص
2020-07-19

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/NcQ5Y9Z اخر هر ماه یک گیو ای خفن تو دیسکورد داریم اینستاگرام یچه های کاف کنگ https://www.instagram.com/king88hat https://www.instagram.com/tixomemes/ https://www.instagram.com/cuff.guy/

Show...
قسمت سوم | وهم
2020-07-29

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/NcQ5Y9Z اخر هر ماه یک گیو ای خفن تو دیسکورد داریم اینستاگرام یچه های کاف کنگ  https://www.instagram.com/king88hat  https://www.instagram.com/tixomemes/  https://www.instagram.com/cuff.guy/

Show...
قسمت چهارم | قاصدک
2020-08-26

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/NcQ5Y9Z اخر هر ماه یک گیو ای خفن تو دیسکورد داریم اینستاگرام یچه های کاف کنگ

Show...
وای باران از حمید مصدق
2020-10-04

مارو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید  اینستا یوتیوب  https://www.instagram.com/king88hat  https://www.instagram.com/tixomemes/  https://www.instagram.com/cuff.guy/ https://www.youtube.com/watch?v=AB62IDSg5pY&t=177s

Show...
قسمت پنجم | لبخند
2020-10-09

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/NcQ5Y9Z

Show...
اثر انگشت از علی رضا آذز
2020-12-08

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/EZ3gEwrhP9

Show...
هم مرگ از علیرضا آذر
2021-02-07

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/EZ3gEwrhP9

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قسمت اول | بی دل
2020-07-15

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل  کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/NcQ5Y9Z اخر هر ماه یک گیو ای خفن تو دیسکورد داریم اینستاگرام یچه های کاف کنگ https://www.instagram.com/king88hat https://www.instagram.com/tixomemes/ https://www.instagram.com/cuff.guy/

Show...
قسمت دوم | قرص
2020-07-19

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/NcQ5Y9Z اخر هر ماه یک گیو ای خفن تو دیسکورد داریم اینستاگرام یچه های کاف کنگ https://www.instagram.com/king88hat https://www.instagram.com/tixomemes/ https://www.instagram.com/cuff.guy/

Show...
قسمت سوم | وهم
2020-07-29

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/NcQ5Y9Z اخر هر ماه یک گیو ای خفن تو دیسکورد داریم اینستاگرام یچه های کاف کنگ  https://www.instagram.com/king88hat  https://www.instagram.com/tixomemes/  https://www.instagram.com/cuff.guy/

Show...
قسمت چهارم | قاصدک
2020-08-26

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/NcQ5Y9Z اخر هر ماه یک گیو ای خفن تو دیسکورد داریم اینستاگرام یچه های کاف کنگ

Show...
وای باران از حمید مصدق
2020-10-04

مارو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید  اینستا یوتیوب  https://www.instagram.com/king88hat  https://www.instagram.com/tixomemes/  https://www.instagram.com/cuff.guy/ https://www.youtube.com/watch?v=AB62IDSg5pY&t=177s

Show...
قسمت پنجم | لبخند
2020-10-09

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/NcQ5Y9Z

Show...
اثر انگشت از علی رضا آذز
2020-12-08

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/EZ3gEwrhP9

Show...
هم مرگ از علیرضا آذر
2021-02-07

قسمت ها یی از فل بداه گویی ها و دیوانه سرایی های بی دل کاف گنگ رو میتونید از از دیسکورد زیر دنبال کنید https://discord.gg/EZ3gEwrhP9

Show...

Latest Episode