Ravak | پادکست فارسی راوک
Category Arts
Published April 30, 2021
Episodes 86

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شنیدن داستان های خوب (داستان های کوتاه، کتاب های صوتی و معرفی کتاب)

Available Episodes

روایت های زکریا - قسمت اول
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است.  نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت دوم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت سوم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت چهارم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت پنجم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت ششم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت هفتم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت هشتم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت نهم
2020-03-25

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
مرگ عادی یک استاد معمولی- تک قسمت
2020-03-26

از سری داستانهای کتابی با همین نام مرگ عادی یک استاد معمولی نویسنده: علی خانی گوینده: فرید حامد

Show...
دادسرا (تک قسمت)
2020-03-29

داستان دادسرا از کتاب مرگ عادی یک استاد معمولی نویسنده: علی خانی گوینده:عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت دهم
2020-04-09

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت یازدهم
2020-04-09

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت دوازدهم
2020-04-09

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
نامه عاشقانه - تک قسمت
2020-04-15

از سری داستانهای کتاب مرگ عادی یک استاد معمولی نویسنده: علی خانی گوینده: سامسارا

Show...
روایت های زکریا - قسمت سیزدهم
2020-04-16

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت چهاردهم
2020-04-16

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
معرفی کتاب برادران کارامازوف اثر داستایوفسکی
2020-04-16

معرفی کوتاهی از کتاب برادران کارامازوف  شاهکار نویسنده شهیر روس، فئودور داستایوفسکی

Show...
روایت های زکریا - قسمت پانزدهم
2020-04-17

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
دشنام - تک قسمت
2020-04-19

داستان کوتاه دشنام.. نویسنده: نادر ابراهیمی.. برگرفته از کتاب خانه ای برای شب حکایت سنجابی که به جرم دشنام به سلطان جنگل ، از جنگل بزرگ رانده شد و.. با صدای لاله

Show...
معرفی کتاب تسلی بخشی های فلسفه اثر دوباتن
2020-04-21

تسلی‌بخشی‌های فلسفه یکی از آخرین آثار آلن دوباتن است که تاکنون بیش از دویست هزار نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفته است.این کتاب می‌کوشد تا با استناد به آثار شش فیلسوف بزرگ راه‌حل‌هایی برای مشکلات روزمره ما ارائه کند راوی: عاطفه آقایی نژاد

Show...
داستان کوتاه جنگ - تک قسمت
2020-04-23

امروز مجبور شدم به سربازی شلیک کنم … که وقتی روی زمین افتاد اسم زنش را صدا می‌کرد. نویسنده آندره مالرو گوینده: لاله

Show...
عاشقانه ترین و غم انگیز ترین پیام دنیا
2020-04-24

وقتی اس ام اسی از مادرم بهم می رسد غمگین می شوم. از شکل اس ام اس دادنش حتی. چشم هایش را ریز می کند و آن دکمه ها را سخت می فشارد. اس ام اس هایش همیشه جا افتادگی دارند عاشقانه ترین و غم انگیز ترین پیام دنیا نویسنده : اسماعیل دل خموش راوی: لاله

Show...
معرفی کتاب خود گمشده ام
2020-04-25

زیستن سخت ساده است و پیچیده نیز هم نویسنده : نوشین خوش بین راوی: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت شانزدهم
2020-04-26

در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
بار دیگر شهری که دوست می داشتم- قسمت اول
2020-04-27

بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم یکی از عاشقانه‌ترین کتاب‌های نادر ابراهیمی است. کتاب پر است از جملات زیبا،: - ما هرگز از آنچه نمی‌دانستیم و از کسانی که نمی‌شناختیم ترسی نداشتیم. ترس، سوغاتِ آشنایی‌هاست. - التماس شُکوه زندگی را فرو‌ می‌ریزد. تمنا، بودن را بی‌رنگ می‌کند. و آنچه از هر استغاثه به جای می‌ماند ندامت است. راوی: لاله

Show...
معرفی کتاب قصه هایی از قابوسنامه
2020-04-28

کتاب دربردارنده 10 داستان کوتاه اقتباسی از «قابوسنامه»، نوشته عنصر‌المعالی است. هر یک از داستان‌ها، پندی برای زندگی دارد و نکاتی درباره تربیت فرزند، آداب اجتماعی، دانش و فنون متداول را به مخاطبانش گوشزد می‌کند. یکی از مهم‌ترین نکته‌های مطرح شده، اهمیت قائل شدن به خرد و تأکید بر اعتدال است. مولف:  سونیا سعادت‌فر، شهین کیانی راوی: عاطفه آقایی نژاد

Show...
معرفی کتاب سرگذشت موسیقی ایران
2020-05-02

این کتاب شرحی است بر موسیقی ایران از حوالی سالهای ١٢٨٥ و انقلاب مشروطه تا حدود ١٣٤٠. در جلد اول، بسیاری از نامهای موسیقیدانان به اختصار معرفی می شوند. جلد دوم تماما به علینقی وزیری وشرح خدمات او می پردازد. و جلد سوم در سالهای معاصر زمان نوشته شدن کتاب می گذرد. اثر روح الله خالقی روای : عاطفه آقایی نژاد

Show...
بار دیگر شهری که دوست می داشتم- قسمت دوم
2020-05-07

بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم یکی از عاشقانه‌ترین کتاب‌های نادر ابراهیمی است. کتاب پر است از جملات زیبا،: - ما هرگز از آنچه نمی‌دانستیم و از کسانی که نمی‌شناختیم ترسی نداشتیم. ترس، سوغاتِ آشنایی‌هاست. - التماس شُکوه زندگی را فرو‌ می‌ریزد. تمنا، بودن را بی‌رنگ می‌کند. و آنچه از هر استغاثه به جای می‌ماند ندامت است. راوی: لاله

Show...
معرفی کتاب جای خالی سلوچ
2020-05-10

رمانی رئالیستی از محمود جان دولت‌ آبادی است که بلافاصله پس از آزادی از زندان ساواک و طی ۷۰ روز نوشته‌ است. سلوچ که کسب و کار حسابی ندارد، زن و بچه خود را رها می کند و به دنبال کار روانه شهر می شود. او بدون هیچ خبری محل زندگی خود را ترک می کند. در کتاب، دولت آبادی آن چنان زیبا احساسات و مشکلات زندگی مِرگان، زن سلوچ را به تصویر می کشد که همتا ندارد. نویسنده: محمود دولت آبادی روای : عاطفه آقایی نژاد

Show...
بار دیگر شهری که دوست می داشتم- قسمت سوم
2020-05-15

بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم یکی از عاشقانه‌ترین کتاب‌های نادر ابراهیمی است. کتاب پر است از جملات زیبا،: - ما هرگز از آنچه نمی‌دانستیم و از کسانی که نمی‌شناختیم ترسی نداشتیم. ترس، سوغاتِ آشنایی‌هاست. - التماس شُکوه زندگی را فرو‌ می‌ریزد. تمنا، بودن را بی‌رنگ می‌کند. و آنچه از هر استغاثه به جای می‌ماند ندامت است. راوی: لاله

Show...
معرفی کتاب زندگانی بتهوون
2020-05-17

بتهوون:«موسیقی مانند كشوری است كه روح من در آن حركت می كند. در آنجا هر چیز، گلهای زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید. اما تعداد كمی از افراد می فهمند كه در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است». نویسنده: رومن رولان روای : عاطفه آقایی نژاد

Show...
بار دیگر شهری که دوست می داشتم- قسمت چهارم
2020-05-20

بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم یکی از عاشقانه‌ترین کتاب‌های نادر ابراهیمی است. کتاب پر است از جملات زیبا،: - ما هرگز از آنچه نمی‌دانستیم و از کسانی که نمی‌شناختیم ترسی نداشتیم. ترس، سوغاتِ آشنایی‌هاست. - التماس شُکوه زندگی را فرو‌ می‌ریزد. تمنا، بودن را بی‌رنگ می‌کند. و آنچه از هر استغاثه به جای می‌ماند ندامت است. راوی: لاله

Show...
معرفی کتاب آبنبات هل دار
2020-05-25

ه کسی باور می‏کرد من واقعاً تصمیم گرفته باشم دیگر دروغ نگویم و وقتی امین بپرسد چرا در این مدت این همه دربارۀ فرهاد به او دروغ گفته‏ام و فرهاد روز قیامت روی پل صراط جلویم را خواهد گرفت، به جای اینکه باز هم دروغ بگویم، با شوخی موضوع را منحرف کنم و بگویم هر کس جلویم را بگیرد او را از بالای پل هُل می‏دهم؟! مهرداد صدقی روای : عاطفه آقایی نژاد

Show...
بار دیگر شهری که دوست می داشتم- قسمت پنجم
2020-05-27

بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم یکی از عاشقانه‌ترین کتاب‌های نادر ابراهیمی است. کتاب پر است از جملات زیبا،: - ما هرگز از آنچه نمی‌دانستیم و از کسانی که نمی‌شناختیم ترسی نداشتیم. ترس، سوغاتِ آشنایی‌هاست. - التماس شُکوه زندگی را فرو‌ می‌ریزد. تمنا، بودن را بی‌رنگ می‌کند. و آنچه از هر استغاثه به جای می‌ماند ندامت است. راوی: لاله

Show...
بار دیگر شهری که دوست می داشتم- قسمت پایانی
2020-05-31

بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم یکی از عاشقانه‌ترین کتاب‌های نادر ابراهیمی است. کتاب پر است از جملات زیبا،: - ما هرگز از آنچه نمی‌دانستیم و از کسانی که نمی‌شناختیم ترسی نداشتیم. ترس، سوغاتِ آشنایی‌هاست. - التماس شُکوه زندگی را فرو‌ می‌ریزد. تمنا، بودن را بی‌رنگ می‌کند. و آنچه از هر استغاثه به جای می‌ماند ندامت است. راوی: لاله

Show...
خاطرات آدم و حوا - قسمت اول
2020-06-01

سمیوئل لنگهورن کلمنز نام هنریش مارک تواین را از ناخدای یک کشتی به‌عنوان ادای دِین گرفت و در تمام کارهای طنزش از این اسم استفاده کرد. مارک تواین بیست سال بین ۱۸۷۵ و ۱۸۹۴ شادترین و ثروتمندترین نویسنده بود و بهترین کتاب‌هایش را در این مدت نوشت.   راوی: عاطفه آقایی نژاد

Show...
خاطرات آدم و حوا - قسمت دوم
2020-06-03

سمیوئل لنگهورن کلمنز نام هنریش مارک تواین را از ناخدای یک کشتی به‌عنوان ادای دِین گرفت و در تمام کارهای طنزش از این اسم استفاده کرد. مارک تواین بیست سال بین ۱۸۷۵ و ۱۸۹۴ شادترین و ثروتمندترین نویسنده بود و بهترین کتاب‌هایش را در این مدت نوشت.   راوی: عاطفه آقایی نژاد

Show...
خاطرات آدم و حوا - قسمت سوم
2020-06-05

سمیوئل لنگهورن کلمنز نام هنریش مارک تواین را از ناخدای یک کشتی به‌عنوان ادای دِین گرفت و در تمام کارهای طنزش از این اسم استفاده کرد. مارک تواین بیست سال بین ۱۸۷۵ و ۱۸۹۴ شادترین و ثروتمندترین نویسنده بود و بهترین کتاب‌هایش را در این مدت نوشت.   راوی: عاطفه آقایی نژاد

Show...
خاطرات آدم و حوا - قسمت چهارم
2020-06-07

سمیوئل لنگهورن کلمنز نام هنریش مارک تواین را از ناخدای یک کشتی به‌عنوان ادای دِین گرفت و در تمام کارهای طنزش از این اسم استفاده کرد. مارک تواین بیست سال بین ۱۸۷۵ و ۱۸۹۴ شادترین و ثروتمندترین نویسنده بود و بهترین کتاب‌هایش را در این مدت نوشت.   راوی: عاطفه آقایی نژاد

Show...
خاطرات آدم و حوا - قسمت پنجم
2020-06-09

سمیوئل لنگهورن کلمنز نام هنریش مارک تواین را از ناخدای یک کشتی به‌عنوان ادای دِین گرفت و در تمام کارهای طنزش از این اسم استفاده کرد. مارک تواین بیست سال بین ۱۸۷۵ و ۱۸۹۴ شادترین و ثروتمندترین نویسنده بود و بهترین کتاب‌هایش را در این مدت نوشت.   راوی: عاطفه آقایی نژاد

Show...
خاطرات آدم و حوا - قسمت ششم (پایانی)
2020-06-11

سمیوئل لنگهورن کلمنز نام هنریش مارک تواین را از ناخدای یک کشتی به‌عنوان ادای دِین گرفت و در تمام کارهای طنزش از این اسم استفاده کرد. مارک تواین بیست سال بین ۱۸۷۵ و ۱۸۹۴ شادترین و ثروتمندترین نویسنده بود و بهترین کتاب‌هایش را در این مدت نوشت.   راوی: عاطفه آقایی نژاد

Show...
معرفی کتاب فراسوی ترس
2020-06-18

زندگی در ترس یا زندگی با ترس؟ اگر وقت خود را با پنج نفر آدم کارآفرینِ موفق سپری کنید، نفر ششم شمائید. با پنج نفر انسانی وقت بگذرانید که تمرکز آن‌ها روی بهتر کردن اوضاع است در نتیجه شما ششمین نفر خواهید بود. اگر وقت خود را با پنج نفر آدم همیشه شاکیِ بدبین بگذرانید، ششمین شاکی شما خواهید بود. معرقی کتاب فراسوی ترس اسکات آلن روای :عاطفه آقایی نژاد

Show...
مائده های زمینی - یادداشت مترجم (قسمت صفر)
2020-06-20

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
مائده های زمینی - قسمت اول
2020-06-23

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
مائده های زمینی - قسمت دوم
2020-06-26

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
مائده های زمینی - قسمت سوم
2020-06-30

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
مائده های زمینی - قسمت چهارم
2020-07-03

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
مائده های زمینی - قسمت پنجم
2020-07-08

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
مائده های زمینی - قسمت ششم
2020-07-12

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
مائده های زمینی - قسمت هفتم
2020-07-16

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
مائده های زمینی - قسمت هشتم
2020-07-20

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
مائده های زمینی - قسمت نهم
2020-07-25

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
مائده های زمینی - قسمت هشتم
2020-07-20

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
مائده های زمینی - قسمت دهم - پایانی
2020-07-30

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
مائده های زمینی - قسمت نهم
2020-07-25

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
معرفی کتاب درویش خان
2020-08-27

درویش خان، یک رمان عاشقانه درباره موسیقی و روایتی از زندگی استاد موسیقی غلامحسین درویش خان است که به قلم حسن هدایت، کارگردان، تهیه‌کننده و فیلم‌نامه‌نویس مطرح کشورمان به رشته تحریر درآمده است. حسن هدایت از چندین داستان‌ صادق هدایت اقتباس کرده است؛ اما هیچ نسبتی با صادق هدایت ندارد.   این رمان بسیار گسترده است و از کودکی تا مراسمهای پس از مرگ درویش خان را در خود دارد. او سعی کرده در این رمان جنبه‌ها و زوایای پیدا و پنهان زندگی این موسیقیدان نامی را به تصویر بکشد. اجرا:عاطفه آقایی نژاد

Show...
مائده های زمینی - قسمت دهم - پایانی
2020-07-30

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»  مائده‌های زمینی (The Fruits Of The Earth)  اثری فلسفی و عارفانه محسوب می‌شود و شما را به خودشناسی تشویق می‌کند. راوی : لاله

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت 1ول
2020-09-01

چرا قضاوتهای دیگران در باب رفتار، کردار، و گفتار ما، تو را تا این حد مضطرب و افسرده می کند؟ چرا دائماً نگرانی که مبادا از ما عملی سر بزند که داوری منفی دیگران را از پی بیاورد؟ راوی : لاله

Show...
معرفی کتاب درویش خان
2020-08-27

درویش خان، یک رمان عاشقانه درباره موسیقی و روایتی از زندگی استاد موسیقی غلامحسین درویش خان است که به قلم حسن هدایت، کارگردان، تهیه‌کننده و فیلم‌نامه‌نویس مطرح کشورمان به رشته تحریر درآمده است. حسن هدایت از چندین داستان‌ صادق هدایت اقتباس کرده است؛ اما هیچ نسبتی با صادق هدایت ندارد.   این رمان بسیار گسترده است و از کودکی تا مراسمهای پس از مرگ درویش خان را در خود دارد. او سعی کرده در این رمان جنبه‌ها و زوایای پیدا و پنهان زندگی این موسیقیدان نامی را به تصویر بکشد. اجرا:عاطفه آقایی نژاد

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت دوم
2020-09-06

راستی این « دیگران » که گهگاه این قدر تو را آسیمه سر و دلگیر می کنند ، چه کسانی هستند؟ آیا ایشان را به درستی می شناسی و به دادخواهی و سلامت روح ایشان ، ایمان داری؟ راوی: لاله

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت 1ول
2020-09-01

چرا قضاوتهای دیگران در باب رفتار، کردار، و گفتار ما، تو را تا این حد مضطرب و افسرده می کند؟ چرا دائماً نگرانی که مبادا از ما عملی سر بزند که داوری منفی دیگران را از پی بیاورد؟ راوی : لاله

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت سوم
2020-09-11

تو دلت می خواهد که حتی مخالفان راه و نگاه و اندیشه و آرمان ما نیز ما را خالصانه بستایند و دوست بدارند... این ممکن نیست، نیست، نیست عزیز من؛ این - ممکن - نیست. در شرایطی که امکان وصول به قضاوتی عادلانه برای همه کس وجود ندارد ، این مطلقاً مهم نیست که دیگران ما را چگونه قضاوت می کنند؛ بلکه مهم این است که ما ، در خلوتی سرشار از صداقت، و در نهایت قلب مان، خویشتن را چگونه داوری می کنیم... راوی:لاله

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت دوم
2020-09-06

راستی این « دیگران » که گهگاه این قدر تو را آسیمه سر و دلگیر می کنند ، چه کسانی هستند؟ آیا ایشان را به درستی می شناسی و به دادخواهی و سلامت روح ایشان ، ایمان داری؟ راوی: لاله

Show...
معرفی کتاب مردی به نام اوه
2020-09-16

مردم دیگر نمی دانند چگونه یک قهوه ی خوب آماده کنند. همان طوری که امروزه کسی با قلم و کاغذ چیزی نمی نویسد. چرا که الان، دوره ی کامپیوتر و دستگاه های قهوه ساز است. و دنیایی که در آن آدم ها حتی نتوانند بنویسند یا قهوه دم کنند، به کجا خواهد رسید؟ تا وقتی قهوه اش دم بکشد، کت و شلوار آبی ملوانی اش را می پوشید، صندل های چوبی اش را به پا می کرد، دست هایش را مثل مرد میانسالی که جهان برایش بی ارزش و ناامید کننده است در جیب هایش فرو می کرد. اجرا: عاطفه آقایی نژاد

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت سوم
2020-09-11

تو دلت می خواهد که حتی مخالفان راه و نگاه و اندیشه و آرمان ما نیز ما را خالصانه بستایند و دوست بدارند... این ممکن نیست، نیست، نیست عزیز من؛ این - ممکن - نیست. در شرایطی که امکان وصول به قضاوتی عادلانه برای همه کس وجود ندارد ، این مطلقاً مهم نیست که دیگران ما را چگونه قضاوت می کنند؛ بلکه مهم این است که ما ، در خلوتی سرشار از صداقت، و در نهایت قلب مان، خویشتن را چگونه داوری می کنیم... راوی:لاله

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت چهارم
2020-09-21

یا می دانی با ساز همگان رقصیدن، و آنگونه پای کوبیدن و گل افشاندن که همگان را خوش آید و تحسین همگان را بر انگیزد، از ما چه خواهد ساخت؟ عمیقاً یک دلقک؛ یک دلقک درباری دردمند دل آزرده، که بر دار رفتار خویشتن آونگ است - تا آخرین لحظه های حیات. راوی:لاله

Show...
معرفی کتاب مردی به نام اوه
2020-09-16

مردم دیگر نمی دانند چگونه یک قهوه ی خوب آماده کنند. همان طوری که امروزه کسی با قلم و کاغذ چیزی نمی نویسد. چرا که الان، دوره ی کامپیوتر و دستگاه های قهوه ساز است. و دنیایی که در آن آدم ها حتی نتوانند بنویسند یا قهوه دم کنند، به کجا خواهد رسید؟ تا وقتی قهوه اش دم بکشد، کت و شلوار آبی ملوانی اش را می پوشید، صندل های چوبی اش را به پا می کرد، دست هایش را مثل مرد میانسالی که جهان برایش بی ارزش و ناامید کننده است در جیب هایش فرو می کرد. اجرا: عاطفه آقایی نژاد

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت پنجم
2020-09-26

زندگی مشترک را نمی توان یک بار به خطر انداخت و باز انتظار داشت که شکل و محتوایی همچون روزگاران قبل از خطر داشته باشد. چیزی قطعا خراب خواهد شد.... چیزی فرو خواهد ریخت...

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت چهارم
2020-09-21

یا می دانی با ساز همگان رقصیدن، و آنگونه پای کوبیدن و گل افشاندن که همگان را خوش آید و تحسین همگان را بر انگیزد، از ما چه خواهد ساخت؟ عمیقاً یک دلقک؛ یک دلقک درباری دردمند دل آزرده، که بر دار رفتار خویشتن آونگ است - تا آخرین لحظه های حیات. راوی:لاله

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت ششم
2020-10-01

کسی که در برابر بتهوون، باخ و موتزارات، فروتنانه سکوت اختیار کند، به تار جلیل شهناز، عود نریمان، آواز شجریان و ترانه ی "اندک اندک" شهرام ناظری عاشقانه گوش بسپارد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد... کسی که مولوی را قدری بشناسد، حافظ را قدری بخواند،خیام را گه‌گاه زیر لب زمزمه کند، و تک بیت های ناب صائب را دوست بدارد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد... کسی که زیبایی نستعلیق و شکسته، اندوه مناجات سحری در ماه رمضان، عظمت خوف انگیز کاشیکاری های اصفهان، و اوج زیبایی طبیعت را در رودبارک احساس کرده باشد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد... "شاید سخت، شاید دردمندانه، شاید در فشار؛ اما بدون شک به درستی زندگی خواهد کرد..." چهل نامه کوتاه به همسرم (بخشی ار نامه چهلم) / نادر ابراهیمی

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت پنجم
2020-09-26

زندگی مشترک را نمی توان یک بار به خطر انداخت و باز انتظار داشت که شکل و محتوایی همچون روزگاران قبل از خطر داشته باشد. چیزی قطعا خراب خواهد شد.... چیزی فرو خواهد ریخت...

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت هفتم و پایانی
2020-10-06

زندگی بدون روزهای بد نمی شود, بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم. اما روزهای بد, همچون برگ های پاییزی , باور کن که شتابان فرو می ریزند, و در زیر پاهای تو, اگر بخواهی, استخوان می شکنند, و درخت استوار و مقاوم برجای می ماند. عزیز من, برگ های پاییزی بی شک, به تداوم بخشیدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به تداوم درخت, سهمی از یاد نرفتنی دارند... چهل نامه کوتاه به همسرم | نادر ابراهیمی | راوی: لاله

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت ششم
2020-10-01

کسی که در برابر بتهوون، باخ و موتزارات، فروتنانه سکوت اختیار کند، به تار جلیل شهناز، عود نریمان، آواز شجریان و ترانه ی "اندک اندک" شهرام ناظری عاشقانه گوش بسپارد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد... کسی که مولوی را قدری بشناسد، حافظ را قدری بخواند،خیام را گه‌گاه زیر لب زمزمه کند، و تک بیت های ناب صائب را دوست بدارد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد... کسی که زیبایی نستعلیق و شکسته، اندوه مناجات سحری در ماه رمضان، عظمت خوف انگیز کاشیکاری های اصفهان، و اوج زیبایی طبیعت را در رودبارک احساس کرده باشد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد... "شاید سخت، شاید دردمندانه، شاید در فشار؛ اما بدون شک به درستی زندگی خواهد کرد..." چهل نامه کوتاه به همسرم (بخشی ار نامه چهلم) / نادر ابراهیمی

Show...
روایت های زکریا - قسمت هفدهم
2021-01-23

در آغاز هر روزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آنها با بخشی از زندگی پر تلاطم این کلان شهر آشنا میشویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌ گونه‌ای ظریف در طول داستانهای کوتاه ولی پر تعداد مجموعه ارائه شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت هفتم و پایانی
2020-10-06

زندگی بدون روزهای بد نمی شود, بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم. اما روزهای بد, همچون برگ های پاییزی , باور کن که شتابان فرو می ریزند, و در زیر پاهای تو, اگر بخواهی, استخوان می شکنند, و درخت استوار و مقاوم برجای می ماند. عزیز من, برگ های پاییزی بی شک, به تداوم بخشیدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به تداوم درخت, سهمی از یاد نرفتنی دارند... چهل نامه کوتاه به همسرم | نادر ابراهیمی | راوی: لاله

Show...
معرفی کتاب: بیست ویک 21
2021-02-28

زندگی بازی اعداد نیست ولی می تواند به بازی عددها تبدیل شود و همچنان که تو را بازی می دهد، به آخر برسد و تو بمانی و هزار کار نکرده، تو بمانی و هزار راه نرفته، تو بمانی و هزار ای کاش و افسوس و می خواستم بشوم و نشد ... زندگی کوتاهست، درست به کوتاهی آهی که به جای همه ی کارهای نکرده، همه ی راه های نرفته،همه ی قصه های ننوشته،همه ی حرفهای نگفته ات می کشی وعبور می کنی. و عبورمیکنی بی ردپایی، چرا که به جای گام گذاشتن در راهی که باید، ترسیده ای از ردپای کوتاه و ناقصت و تمام عمر ایستاده ای، ایستاده ای و قدم از قدم برنداشته ای، که نیفتی، که با انگشت اتهام نشانت ندهند. کاری از نویسنده و شاعر نوقلم و توانای کشور عزیزمان، سرکار خانم عاطفه آقایی نژاد این کتاب شامل اشعار و دلنوشته های  ایشان در گذر زمان می باشد. کتاب بالغ بر 130 صفحه و در قطع رقعی به چاپ رسیده است. http://www.bookgolden.ir/product/741/21

Show...
روایت های زکریا - قسمت هفدهم
2021-01-23

در آغاز هر روزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آنها با بخشی از زندگی پر تلاطم این کلان شهر آشنا میشویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌ گونه‌ای ظریف در طول داستانهای کوتاه ولی پر تعداد مجموعه ارائه شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
شعر پانزده از کتاب ۲۱
2021-03-19

یک نفس مانده زمستان به بهاران برسد/برف یخ بسته ی هر کوه به باران برسد/ عاطفه آقایی نژاد

Show...
معرفی کتاب: بیست ویک 21
2021-02-28

زندگی بازی اعداد نیست ولی می تواند به بازی عددها تبدیل شود و همچنان که تو را بازی می دهد، به آخر برسد و تو بمانی و هزار کار نکرده، تو بمانی و هزار راه نرفته، تو بمانی و هزار ای کاش و افسوس و می خواستم بشوم و نشد ... زندگی کوتاهست، درست به کوتاهی آهی که به جای همه ی کارهای نکرده، همه ی راه های نرفته،همه ی قصه های ننوشته،همه ی حرفهای نگفته ات می کشی وعبور می کنی. و عبورمیکنی بی ردپایی، چرا که به جای گام گذاشتن در راهی که باید، ترسیده ای از ردپای کوتاه و ناقصت و تمام عمر ایستاده ای، ایستاده ای و قدم از قدم برنداشته ای، که نیفتی، که با انگشت اتهام نشانت ندهند. کاری از نویسنده و شاعر نوقلم و توانای کشور عزیزمان، سرکار خانم عاطفه آقایی نژاد این کتاب شامل اشعار و دلنوشته های  ایشان در گذر زمان می باشد. کتاب بالغ بر 130 صفحه و در قطع رقعی به چاپ رسیده است. http://www.bookgolden.ir/product/741/21

Show...
معرفی کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها
2021-04-24

معرفی کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها، اثر مارک منسن، کتابی جذاب و غافلگیر کننده است که روشی نوین برای خوب زندگی کردن را به ما می‌آموزد. این کتاب به شما یاد نمی‌دهد چگونه به دست بیاورید، بلکه قصد دارد نشان دهد که چطور ببازید و رها کنید. ترجمه‌ی روان میلاد بشیری، کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها را به کتابی خواندنی تبدیل کرده است که پاسخ سوالات شما را می‌دهد. درباره‌ی کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها مارک منسن در کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها، به این موضوع اشاره می‌کند: حقیقت پنهان زندگی این است؛ چیزی به نام رهایی از دغدغه‌ها واقعاً وجود ندارد. بالاخره باید دغدغه چیزی را داشته باشید. بخشی از زیست‌شناسی ماست که همیشه به چیزی اهمیت بدهیم و در نتیجه دغدغه‌ای داشته باشیم. پس سؤال این است که دغدغه چه‌چیز را داشته باشیم؟ مارک منسن در کتابش هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها، با نثری روان و خواندنی مفاهیم پیچیده‌ای را بیان کرده است. او این مفاهیم را با آوردن مثال‌های مختلف از زندگی واقعی افراد مختلف به خواننده منتقل می‌کند. نویسنده، زندگی خودش را هم در متن کتاب وارد می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود که خواننده با کتاب احساس نزدیکی کند. هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها، مفاهیمی مثل رنج، درد، دغدغه، مرگ و زندگی را به‌صورت واقعی و ملموس روایت و واکاوی می‌کند و همانطور که در متن کتاب هم آمده، شعارش یه کلمه است: «صداقت». کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها، کتابی است که به شما می‌آموزد چطور می‌توانید در زندگی روی همه‌چیز به جز مهم‌ترین‌ها خط بکشید. کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها، برای تمام افرادی است که دوست دارند آگاهانه انتخاب کنند که به چه چیزهایی فکر کنند. روای : عاطفه آقایی نژاد

Show...
شعر پانزده از کتاب ۲۱
2021-03-19

یک نفس مانده زمستان به بهاران برسد/برف یخ بسته ی هر کوه به باران برسد/ عاطفه آقایی نژاد

Show...
معرفی کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها
2021-04-30

حرخیزی نه‌تنها در این روزگار پرمشغله حائز اهمیت است بلکه از دیرباز از سوی بزرگان و افراد موفق گوشزد شده است. ضرب‌المثل «سحرخیز باش تا کامروا شوی!» نشان از اهمیت و ارزش بالای سحرخیزی است؛ زیرا افراد با انجام این عمل می‌توانند بیشترین بهره‌وری را از روزشان داشته باشند. صبح زود بیدار شدن تنها یک عمل ساده نیست بلکه یک عادت خوب است که منجر به انجام امور در اسرع وقت می‌شود. «رابین شارما»، نویسنده و روانشناس حوزه‌ی موفقیت با اشراف بر اهمیت این موضوع راهکارهای ساده و عملی که به سحرخیزی کمک می‌کند را در کتاب «باشگاه پنج صبحی‌ها» گردآوری کرده است. این اثر روایت اهمیت سحرخیزی در قالب داستان برای افرادی است که در پی فاکتورهای موفقیت هستند.

Show...
معرفی کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها
2021-04-24

معرفی کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها، اثر مارک منسن، کتابی جذاب و غافلگیر کننده است که روشی نوین برای خوب زندگی کردن را به ما می‌آموزد. این کتاب به شما یاد نمی‌دهد چگونه به دست بیاورید، بلکه قصد دارد نشان دهد که چطور ببازید و رها کنید. ترجمه‌ی روان میلاد بشیری، کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها را به کتابی خواندنی تبدیل کرده است که پاسخ سوالات شما را می‌دهد. درباره‌ی کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها مارک منسن در کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها، به این موضوع اشاره می‌کند: حقیقت پنهان زندگی این است؛ چیزی به نام رهایی از دغدغه‌ها واقعاً وجود ندارد. بالاخره باید دغدغه چیزی را داشته باشید. بخشی از زیست‌شناسی ماست که همیشه به چیزی اهمیت بدهیم و در نتیجه دغدغه‌ای داشته باشیم. پس سؤال این است که دغدغه چه‌چیز را داشته باشیم؟ مارک منسن در کتابش هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها، با نثری روان و خواندنی مفاهیم پیچیده‌ای را بیان کرده است. او این مفاهیم را با آوردن مثال‌های مختلف از زندگی واقعی افراد مختلف به خواننده منتقل می‌کند. نویسنده، زندگی خودش را هم در متن کتاب وارد می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود که خواننده با کتاب احساس نزدیکی کند. هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها، مفاهیمی مثل رنج، درد، دغدغه، مرگ و زندگی را به‌صورت واقعی و ملموس روایت و واکاوی می‌کند و همانطور که در متن کتاب هم آمده، شعارش یه کلمه است: «صداقت». کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها، کتابی است که به شما می‌آموزد چطور می‌توانید در زندگی روی همه‌چیز به جز مهم‌ترین‌ها خط بکشید. کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها، برای تمام افرادی است که دوست دارند آگاهانه انتخاب کنند که به چه چیزهایی فکر کنند. روای : عاطفه آقایی نژاد

Show...
معرفی کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها
2021-04-30

حرخیزی نه‌تنها در این روزگار پرمشغله حائز اهمیت است بلکه از دیرباز از سوی بزرگان و افراد موفق گوشزد شده است. ضرب‌المثل «سحرخیز باش تا کامروا شوی!» نشان از اهمیت و ارزش بالای سحرخیزی است؛ زیرا افراد با انجام این عمل می‌توانند بیشترین بهره‌وری را از روزشان داشته باشند. صبح زود بیدار شدن تنها یک عمل ساده نیست بلکه یک عادت خوب است که منجر به انجام امور در اسرع وقت می‌شود. «رابین شارما»، نویسنده و روانشناس حوزه‌ی موفقیت با اشراف بر اهمیت این موضوع راهکارهای ساده و عملی که به سحرخیزی کمک می‌کند را در کتاب «باشگاه پنج صبحی‌ها» گردآوری کرده است. این اثر روایت اهمیت سحرخیزی در قالب داستان برای افرادی است که در پی فاکتورهای موفقیت هستند.

Show...
معرفی کتاب - راه هنرمند
2021-08-09

کتاب راه هنرمند یک راهنمای کاربردی برای ایجاد خلاقیت در حوزه‌های هنری و یا شغلی‌تان است. جولیا کامرون نویسنده کتاب راه هنرمند تکنیک‌هایی را برای بازیابی خلاقیت عنوان کرده است که از طریق آن می‌توانید تفاوت‌های چشم‌گیری را در خروجی کارهای‌تان مشاهده کنید. نویسنده در این کتاب، از خوانندگان می‌خواهد که به ‌جای ترس از قضاوت دیگران، اثر منحصر به فرد خود را خلق کرده و به بازخوردهای منفی دیگران توجهی نکنند. در کتاب راه هنرمند خواهید آموخت که همیشه هم قرار نیست از سبک‌های موجود پیروی کنید و گاهی اوقات بی‌نظمی، شما را به خلق اثری متعالی هدایت خواهد کرد. کتاب راه هنرمند از شما می‌خواهد که ظرف ۱۲ هفته، گام به گام، تکنیک‌ها و نکات مهم در بازیابی خلاقیت‌ را انجام دهید. در طول این ۱۲ هفته با مفاهیم جدیدی آشنا خواهید شد که ممکن است تابه‌حال آنها را نشنیده باشید؛ یکی از این مفاهیم، اصطلاح «هنرمندان سایه» است که نویسنده در کتابش به کار برده. اگر کنجکاو هستید که بدانید جزو این دسته از هنرمندان هستید یا نه، حتما کتاب راه هنرمند را مطالعه کنید.(خلاصه از بوکاپو)

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

روایت های زکریا - قسمت اول
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است.  نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت دوم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت سوم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت چهارم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت پنجم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت ششم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت هفتم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت هشتم
2020-03-18

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت نهم
2020-03-25

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
مرگ عادی یک استاد معمولی- تک قسمت
2020-03-26

از سری داستانهای کتابی با همین نام مرگ عادی یک استاد معمولی نویسنده: علی خانی گوینده: فرید حامد

Show...
دادسرا (تک قسمت)
2020-03-29

داستان دادسرا از کتاب مرگ عادی یک استاد معمولی نویسنده: علی خانی گوینده:عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت دهم
2020-04-09

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت یازدهم
2020-04-09

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت دوازدهم
2020-04-09

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
نامه عاشقانه - تک قسمت
2020-04-15

از سری داستانهای کتاب مرگ عادی یک استاد معمولی نویسنده: علی خانی گوینده: سامسارا

Show...
روایت های زکریا - قسمت سیزدهم
2020-04-16

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت چهاردهم
2020-04-16

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
معرفی کتاب برادران کارامازوف اثر داستایوفسکی
2020-04-16

معرفی کوتاهی از کتاب برادران کارامازوف  شاهکار نویسنده شهیر روس، فئودور داستایوفسکی

Show...
روایت های زکریا - قسمت پانزدهم
2020-04-17

روایت‌های زکریا، شرح دل‌نشین شب‌گردی‌های پسربچه‌ای با پدر و مادرش در شهر تهران است. دلیل این شب‌گردی‌های در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
دشنام - تک قسمت
2020-04-19

داستان کوتاه دشنام.. نویسنده: نادر ابراهیمی.. برگرفته از کتاب خانه ای برای شب حکایت سنجابی که به جرم دشنام به سلطان جنگل ، از جنگل بزرگ رانده شد و.. با صدای لاله

Show...
معرفی کتاب تسلی بخشی های فلسفه اثر دوباتن
2020-04-21

تسلی‌بخشی‌های فلسفه یکی از آخرین آثار آلن دوباتن است که تاکنون بیش از دویست هزار نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفته است.این کتاب می‌کوشد تا با استناد به آثار شش فیلسوف بزرگ راه‌حل‌هایی برای مشکلات روزمره ما ارائه کند راوی: عاطفه آقایی نژاد

Show...
داستان کوتاه جنگ - تک قسمت
2020-04-23

امروز مجبور شدم به سربازی شلیک کنم … که وقتی روی زمین افتاد اسم زنش را صدا می‌کرد. نویسنده آندره مالرو گوینده: لاله

Show...
عاشقانه ترین و غم انگیز ترین پیام دنیا
2020-04-24

وقتی اس ام اسی از مادرم بهم می رسد غمگین می شوم. از شکل اس ام اس دادنش حتی. چشم هایش را ریز می کند و آن دکمه ها را سخت می فشارد. اس ام اس هایش همیشه جا افتادگی دارند عاشقانه ترین و غم انگیز ترین پیام دنیا نویسنده : اسماعیل دل خموش راوی: لاله

Show...
معرفی کتاب خود گمشده ام
2020-04-25

زیستن سخت ساده است و پیچیده نیز هم نویسنده : نوشین خوش بین راوی: عاطفه آقایی نژاد

Show...
روایت های زکریا - قسمت شانزدهم
2020-04-26

در آغاز هرروزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آن‌ها با بخشی از زندگی پرتلاطم این کلان‌شهر آشنا می‌شویم، گرچه در نگاه اول چندان روشن نیست، اما این موضوع به‌گونه‌ای ظریف در طول داستان‌های کوتاه ولی پرتعداد مجموعه ارائه‌شده است. نویسندگان: علی خانی ، امیر حسین خانی گوینده: عاطفه آقایی نژاد

Show...
بار دیگر شهری که دوست می داشتم- قسمت اول
2020-04-27

بار دیگر شهری که دوست