Serre Ashekar | پادکست سر آشکار
Published June 6, 2021
Episodes 85

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سر آشکار برنامه‌ایست که به معرفی یکی از مهم‌ترین آثار حضرت بهاءالله می‌پردازد: کلمات مکنونه‌ فارسی. در هر قسمت از این برنامه، هومن عبدی در گفتگو با استاد وحید خرسندی یکی از قطعات کلمات مکنونه‌ فارسی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

Available Episodes

سر آشکار (۱) - مقدمه
2019-12-08

در این اولین قسمت از سر آشکار، استاد وحید خرسندی به معرفی اجمالی کلمات مکنونه‌ فارسی می‌پردازند

Show...
سرآشکار (۲) - لحن کلمات مکنونه
2019-12-15

موضوع این قسمت از سرآشکار لحن کلمات مکنونه‌ فارسی است.

Show...
سرآشکار (۳) - شان نزول
2019-12-22

آیا برای کلمات مکنونه و دیگر آثار حضرت بهاءالله شان نزول قائل هستیم؟

Show...
سخنرانی - ایران : تاریخ دوران نوین (کتاب) ق۲
2019-12-23

- بخش های چهارگانه این کتاب. - بخش دوم سخنرانی آقای دکتر عباس امانت در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو - ۲۰۱۸ میلادی

Show...
سرآشکار (۴) - فقره‌ اول کلمات مکنونه فارسی
2019-12-29

ای صاحبان هوش و گوش اول سروش دوست این است. ای بلبل معنوی، جز در گلبن معانی جای مگزين و ای هدهد سليمان عشق جز در سبای جانان وطن مگير و ای عنقای بقا جز در قاف وفا محل مپذير. اين است مکان تو اگر بلامکان به پر جان برپری و آهنگ مقام خود رايگان نمایی

Show...
سرآشکار (۵) - فقره‌ دوم کلمات مکنونه فارسی
2020-01-05

ای پسر روح، هر طيری را نظر بر آشيان است و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر طيور افئده عباد که به تراب فانی قانع شده از آشيان باقی دور مانده‌اند و به گِل های بعد توجه نموده از گل های قرب محروم گشته‌اند. زهی حيرت و حسرت و افسوس و دريغ که به ابريقی از امواج بحر

Show...
سرآشکار (۶) - فقره‌ سوم کلمات مکنونه فارسی
2020-01-12

ای دوست. در روضه قلب جز گل عشق مکار و از ذيل بلبل حب و شوق دست مدار. مصاحبت ابرار را غنيمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار

Show...
سرآشکار (۷) - فقره‌ چهارم کلمات مکنونه فارسی
2020-01-19

ای پسر انصاف. کدام عاشق که جز در وطن معشوق محل گیرد و کدام طالب که بی مطلوب راحت جوید؟ عاشق صادق را حیات در وصال است و موت در فراق. صدرشان از صبر خالی و قلوبشان از اصطبار مقدس. از صد هزار جان درگذرند و بکوی جانان شتابند.

Show...
سرآشکار (۸) - فقره‌ پنجم کلمات مکنونه فارسی
2020-01-26

ای پسر خاک. به راستی مي‌گويم غافل‌ترين عباد کسی است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود تفوق جويد. بگو ای برادران به اعمال خود را بيارایيد نه به اقوال.

Show...
سرآشکار (۹) - فقره‌ ششم کلمات مکنونه فارسی
2020-02-02

ای پسران ارض، به راستی بدانید قلبی که در آن شائبه حسد باقی باشد البته به جبروت باقی من درنیاید و از ملکوت تقدیس من روایح قدس نشنود.

Show...
سرآشکار (۱۰) - فقره‌ هفتم کلمات مکنونه فارسی
2020-02-09

ای پسر حب، از تو تا رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع عشق قدمی فاصله. قدم اول بردار و قدم ديگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خلد وارد شو. پس بشنو آنچه از قلم عز نزول يافت.

Show...
سرآشکار (۱۱) - فقره‌ هشتم کلمات مکنونه فارسی
2020-02-16

ای پسر عز، در سبيل قدس چالاک شو و بر افلاک انس قدم گذار. قلب را به صيقل روح پاک کن و آهنگ ساحت لولاک نما.

Show...
سرآشکار (۱۲) - فقره‌ نهم کلمات مکنونه فارسی
2020-02-23

ای سایه‌ نابود، از مدارج ذل وهم بگذر و به معارج عز يقين اندرا. چشم حق بگشا تا جمال مبين بينی و تبارک اللّه احسن الخالقين گویی.

Show...
سرآشکار (۱۳) - فقره‌ دهم کلمات مکنونه فارسی
2020-03-01

ای پسر هوی. به راستی بشنو چشم فانی جمال باقی نشناسد و دل مرده جز به گُل پژمرده مشغول نشود. زيرا که هر قرينی قرين خود را جويد و به جنس خود انس گيرد.

Show...
سرآشکار (۱۴) - فقره‌ یازدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-03-08

ای پسر تراب. کور شو تا جمالم بينی و کر شو تا لحن و صوت مليحم را شنوی و جاهل شو تا از علم ام نصيب بری و فقير شو تا از بحر غنای لا يزالم قسمت بي زوال برداری. کور شو يعنی از مشاهده غير جمال من و کر شو يعنی از استماع کلام غير من و جاهل شو يعنی از سوای علم من

Show...
سرآشکار (۱۵) - فقره‌ دوازدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-03-15

Show...
سرآشکار -۱۶- فقره‌ سیزدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-03-29

ای پسران من، ترسم که از نغمه ورقا فيض نبرده به ديار فنا راجع شويد و جمال گل نديده به آب و گِل باز گرديد

Show...
سرآشکار - ۱۷ - فقره‌ چهاردهم کلمات مکنونه فارسی
2020-04-05

ای دوستان. به جمال فانی از جمال باقی مگذريد و به خاکدان ترابی دل مبنديد.

Show...
سرآشکار - قسمت ۱۸ - فقره‌ پانزدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-04-12

ای پسر روح. وقتی آيد که بلبل قدس معنوی از بيان اسرار معانی ممنوع شود و جميع از نغمه رحمانی و ندای سبحانی ممنوع گرديد.

Show...
سرآشکار - قسمت ۱۹ - فقره‌ شانزدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-04-19

ای جوهر غفلت، دريغ که صد هزار لسان معنوی در لسانی ناطق و صد هزار معانی غيبی در لحنی ظاهر. ولکن گوشی نه تا بشنود و قلبی نه تا حرفی بيابد.

Show...
سر آشکار - قسمت بیستم - فقره‌ هفدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-04-26

ای همگنان. ابواب لا مکان باز گشته و ديار جانان از دم عاشقان زينت يافته و جميع از اين شهر روحانی محروم مانده‌اند الا قليلی و از آن قليل هم با قلب طاهر و نفس مقدس مشهود نگشت الا اقل قليلی

Show...
سر آشکار - قسمت بیست و یکم - فقره‌ هجدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-05-03

ای اهل فردوس برین. اهل يقين را اخبار نمایيد که در فضای قدس قرب رضوان روضه جديدی ظاهر گشته و جميع اهل عالين و هياکل خلد برين طائف حول آن گشته‌اند. پس جهدی نمایيد تا به آن مقام درآیيد و حقابق اسرار عشق را از شقايقش جویيد و جميع حکمت های بالغه احديه را از اث

Show...
سر آشکار - قسمت بیست و دوم - فقره‌ نوزدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-05-10

ای دوستان من. آيا فراموش کرده‌ايد آن صبح صادق روشنی را که در ظل شجره انيسا که در فردوس اعظم غرس شده جميع در آن فضای قدس مبارک نزد من حاضر بوديد؟ و به سه کلمه طيبه تکلم فرمودم و جميع آن کلمات را شنيده و مدهوش گشتيد و آن کلمات اين بود ( ای دوستان ) رضای خود

Show...
سر آشکار - قسمت۲۳- فقره‌ بیستم کلمات مکنونه فارسی - بخش اول
2020-05-17

در سطر هشتم از اسطر قدس که در لوح پنجم از فردوس است می‌فرماید: ای مردگان فراش غفلت، قرن ها گذشت و عمر گرانمايه را به انتها رسانده‌ايد و نفس پاکی از شما به ساحت قدس ما نيامد. در ابحر شرک مستغرقيد و کلمه توحيد بر زبان مي رانيد. مبغوض مرا محبوب خود دانسته‌اي

Show...
سر آشکار - قسمت۲۴- فقره‌ بیستم کلمات مکنونه فارسی - بخش دوم
2020-05-24

در سطر هشتم از اسطر قدس که در لوح پنجم از فردوس است می‌فرماید: ای مردگان فراش غفلت، قرن ها گذشت و عمر گرانمايه را به انتها رسانده‌ايد و نفس پاکی از شما به ساحت قدس ما نيامد. در ابحر شرک مستغرقيد و کلمه توحيد بر زبان مي رانيد. مبغوض مرا محبوب خود دانسته‌اي

Show...
سر آشکار - قسمت۲۵ - فقره‌ بیست و یکم کلمات مکنونه فارسی
2020-05-31

ای خاک متحرک. من به تو مانوسم و تو از من مايوس. سيف عصيان شجره اميد تو را بريده و در جميع حال به تو نزديکم و تو در جميع احوال از من دور. و من عزت بی زوال برای تو اختيار نمودم و تو ذلت بی منتهی برای خود پسنديدی. آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را مگذا

Show...
سر آشکار - قسمت۲۶ - فقره‌ بیست و دوم کلمات مکنونه فارسی
2020-06-07

ای پسر هوی اهل دانش و بينش سال ها کوشيدند و به وصال ذی الجلال فائز نگشتند و عمرها دويدند و به لقای ذی الجمال نرسيدند و تو نادويده به منزل رسيده و ناطلبيده به مطلب واصل شدی و بعد از جميع اين مقام و رتبه به حجاب نفس خود چنان محتجب ماندی که چشمت به جمال

Show...
سر آشکار - قسمت۲۷ - فقره‌ بیست و سوم کلمات مکنونه فارسی
2020-06-14

ای اهل دیار عشق، شمع باقی را ارياح فانی احاطه نموده و جمال غلام روحانی در غبار تيره ظلمانی مستور مانده. سلطان سلاطين عشق در دست رعايای ظلم مظلوم و حمامه قدسی در دست جغدان گرفتار. جميع اهل سرادق ابهی و ملا اعلی نوحه و ندبه مي نمايند و شما در کمال راحت در

Show...
سر آشکار - قسمت۲۸ - فقره‌ بیست و چهارم کلمات مکنونه فارسی
2020-06-21

ای جهلای معروف به علم، چرا در ظاهر دعوی شبانی کنید و در باطن ذئب اغنام من شده اید مَثَل شما مِثلِ ستاره قبل از صبح است که در ظاهر دری و روشن است و در باطن سبب اضلال و هلاکت کاروان های مدینه و دیار من است.

Show...
سر آشکار - قسمت۲۹ - فقره‌ بیست و پنجم کلمات مکنونه فارسی
2020-06-28

ای به ظاهر آراسته و به باطن کاسته، مَثَلِ شما مثل آب تلخ صافی است که کمال لطافت و صفا از آن در ظاهر مشاهده شود چون به دست صراف ذائقه احديه افتد، قطره ای از آن را قبول نفرمايد بلی تجلی آفتاب در تراب و مرآت هر دو موجود، ولکن از فَرْقَدان تا ارض فرق دان، ب

Show...
سر آشکار - قسمت۳۰ - فقره‌ بیست و ششم کلمات مکنونه فارسی
2020-07-05

ای دوست لسانی من قدری تامل اختيار کن هرگز شنيده ای که يار و اغيار در قلبی بگنجد؟ پس اغيار را بران تا جانان به منزل خود در آيد

Show...
سر آشکار - قسمت۳۱ - فقره‌ بیست و هفتم کلمات مکنونه فارسی
2020-07-12

ای پسر خاک جميع آن چه در آسمان‌ها و زمين است برای تو مقرر داشتم مگر قلوب را که محل نزول تجلی جمال و اجلال خود معين فرمودم و تو منزل و محل مرا به غير من گذاشتی چنان چه در هر زمان که ظهور قدس من آهنگ مکان خود نمود غير خود را يافت. اغيار ديد و لا مکان به حر

Show...
سر آشکار - قسمت۳۲ - فقره‌ بیست و هشتم کلمات مکنونه فارسی
2020-07-19

ای جوهر هوی. بسا سحرگاهان که از مشرق لا مکان به مکان تو آمدم و تو را در بستر راحت به غير خود مشغول يافتم و چون برق روحانی به غمام عز سلطانی رجوع نمودم و در مکامن قرب خود نزد جنود قدس اظهار نداشتم.

Show...
سر آشکار - قسمت۳۳ - فقره‌ بیست و نهم کلمات مکنونه فارسی بخش اوّل
2020-07-26

ای پسر جود. در باديه‌های عدم بودی و تو را به مدد تراب امر، در عالم ملک ظاهر نمودم و جميع ذرات ممکنات و حقایق کائنات را بر تربيت تو گماشتم. چنانچه قبل از خروج از بطن اُم، دو چشمه‌ شير منير برای تو مقرر داشتم و چشم‌ها برای حفظ تو گماشتم و حب ترا در قلوب الق

Show...
سر آشکار - قسمت۳۴ - فقره‌ بیست و نهم کلمات مکنونه فارسی بخش دوم و پایانی
2020-08-02

ی پسر جود. در باديه‌های عدم بودی و تو را به مدد تراب امر، در عالم ملک ظاهر نمودم و جميع ذرات ممکنات و حقایق کائنات را بر تربيت تو گماشتم. چنان چه قبل از خروج از بطن اُم، دو چشمه‌ شير منير برای تو مقرر داشتم و چشم‌ها برای حفظ تو گماشتم و حب ترا در قلوب الق

Show...
سر آشکار - قسمت۳۵ - فقره‌ سی ام کلمات مکنونه فارسی
2020-08-09

ای بنده‌ دنیا، در سحرگاهان نسيم عنايت من بر تو مرور نمود و تو را در فراش غفلت خفته يافت و بر حال تو گريست و بازگشت.

Show...
سر آشکار- قسمت۳۶ - فقره‌ سی و یکم کلمات مکنونه فارسی
2020-08-16

ای پسر ارض. اگر مرا خواهی جز مرا مخواه و اگر اراده‌ جمالم داری چشم از عالميان بردار زيرا که اراده‌ من و غير من چون آب و آتش در يک دل و قلب نگنجد.

Show...
سر آشکار- قسمت۳۷ - فقره‌ سی و دوم کلمات مکنونه فارسی
2020-08-23

ای برادر من. از لسان شکرينم کلمات نازنينم شنو و از لب نمکينم سلسبيل قدس معنوی بياشام. يعنی تخم‌های حکمت لدنيم را در ارض طاهر قلب بيفشان و به آب يقين آبش ده تا سنبلات علم و حکمت من سر سبز از بلده‌ طيبه انبات نمايد.

Show...
سر آشکار- قسمت۳۸ - فقره‌ سی و سوم کلمات مکنونه فارسی
2020-08-30

ای بیگانه‌ با یگانه، شمع دلت برافروخته‌ دست قدرت من است آن را به بادهای مخالف نفس و هوی خاموش مکن و طبيب جميع علت‌های تو ذکر من است فراموشش منما. حب مرا سرمايه‌ خود کن و چون بصر و جان عزيزش دار.

Show...
سر آشکار- قسمت۳۹ - فقره‌ سی و چهارم کلمات مکنونه فارسی
2020-09-06

ای اهل رضوان من. نهال محبت و دوستی شما را در روضه‌ قدس رضوان به يد ملاطفت غرس نمودم و به نيسان مرحمت آبش دادم حال نزديک به ثمر رسيده جهدی نمایيد تا محفوظ ماند و به نار امل و شهوت نسوزد.

Show...
سر آشکار- قسمت۴۰ - فقره‌ سی و پنجم کلمات مکنونه فارسی
2020-09-13

ای دوستان من. سراج ضلالت را خاموش کنيد و مشاعل باقيه‌ هدايت در قلب و دل برافروزيد که عنقريب صرافان وجود در پيشگاه حضور معبود جز تقوای خالص نپذيرند و غير عمل پاک قبول ننمايند.

Show...
سر آشکار- قسمت۴۱ - فقره‌ سی و ششم کلمات مکنونه فارسی
2020-09-20

ای پسر تراب. حکمای عباد آنانند که تا سمع نيابند لب نگشايند؛ چنانچه ساقی تا طلب نبيند ساغر نبخشد و عاشق تا به جمال معشوق فائز نشود از جان نخروشد. پس بايد حبه های حکمت و علم را در ارض طيبه‌ قلب مبذول داريد و مستور نمایيد تا سنبلات حکمت الهی از دِل برآيد نه

Show...
سر آشکار- قسمت۴۲ - فقره‌ سی و هفتم کلمات مکنونه فارسی
2020-09-27

در سطر اول لوح مذکور و مسطور است و در سرادق حفظ اللّه مستور. ای بنده‌ من، ملک بی زوال را به انزالی از دست منه و شاهنشهی فردوس را به شهوتی از دست مده. اين است کوثر حيوان که از معين قلم رحمن ساری گشته طوبی للشاربين.

Show...
سر آشکار- قسمت۴۳ - فقره‌ سی و هشتم کلمات مکنونه فارسی
2020-10-04

ای پسر روح. قفس بشکن و چون همای عشق به هوای قدس پرواز کن و از نَفْس بگذر و با نَفَس رحمانی در فضای قدس ربانی بيارام.

Show...
سر آشکار- قسمت۴۴ - فقره‌ سی و نهم کلمات مکنونه فارسی
2020-10-11

ای پسر رماد. به راحت يومی قانع مشو و از راحت بي زوال باقيه مگذر و گلشن باقی عيش جاودان را به گلخن فانی ترابی تبديل منما. از زندان به صحراهای خوش جان عروج کن و از قفس امکان به رضوان دلکش لامکان بخرام.

Show...
سر آشکار- قسمت۴۵ - فقره‌ چهلم کلمات مکنونه فارسی
2020-10-25

ای بنده‌ی من. از بند ملک خود را رهائی بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن. وقت را غنيمت شمر زيرا که اين وقت را ديگر نبينی و اين زمان را هرگز نيابی.

Show...
سر آشکار- قسمت۴۶ - فقره‌ چهل و یکم کلمات مکنونه فارسی
2020-11-01

ای فرزند کنیز من. اگر سلطنت باقی بينی البته به کمال جد، از ملک فانی درگذری. ولکن ستر آن را حکمت‌هاست و جلوه‌ اين را رمزها. جز افئده‌ پاک ادراک ننمايد.

Show...
سر آشکار- قسمت۴۷ - فقره‌ چهل و دوم کلمات مکنونه فارسی
2020-11-08

ای بنده‌ من. دل را از غل پاک کن و بی حسد به بساط قدس احد بخرام.

Show...
سر آشکار- قسمت۴۸ - فقره‌ چهل و سوم کلمات مکنونه فارسی
2020-11-15

ای دوستان من. در سبيل رضای دوست مشی نمائيد و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود. يعنی دوست بی رضای دوست خود در بيت او وارد نشود و در اموال او تصرف ننمايد و رضای خود را بر رضای او ترجيح ندهد و خود را در هيچ امری مقدم نشمارد. فتفکروا فی ذلک يا اولی الافکار

Show...
سر آشکار- قسمت۴۹ - فقره‌ چهل و چهارم کلمات مکنونه فارسی
2020-11-22

ای رفیق عرشی. بد مشنو و بد مبين و خود را ذليل مکن و عويل برميار. يعنی بد مگو تا نشنوی و عيب مردم را بزرگ مدان تا عيب تو بزرگ ننمايد و ذلت نفسی مپسند تا ذلت تو چهره نگشايد. پس با دل پاک و قلب طاهر و صدر مقدس و خاطر منزه در ايام عمر خود که اقل از آنی محسو

Show...
سر آشکار- قسمت۵۰ - فقره‌ چهل و پنجم کلمات مکنونه فارسی
2020-11-29

وای وای ای عاشقان هوای نفسانی. از معشوق روحانی چون برق گذشته‌ايد و به خيال شيطانی دل محکم بسته‌ايد. ساجد خياليد و اسم آن را حق گذاشته‌ايد و ناظر خاريد و نام آن را گل گذارده‌ايد. نه نَفَس فارغی از شما برآمد و نه نسيم انقطاعی از رياض قلوبتان وزيد. نصايح مش

Show...
سر آشکار- قسمت۵۱ - فقره‌ چهل و ششم کلمات مکنونه فارسی
2020-12-06

ای برادران طریق. چرا از ذکر نگار غافل گشته‌ايد و از قرب حضرت يار دور مانده‌ايد؟ صِرْف جمال در سرادق بي مثال؛ بر عرش جلال؛ مستوی و شما به هوای خود به جدال مشغول گشته‌ايد. روايح قدس مي‌وزد و نسائم جود در هبوب و کل به زکام مبتلی شده‌ايد و از جميع محروم مان

Show...
سر آشکار- قسمت۵۲ - فقره‌ چهل و هفتم کلمات مکنونه فارسی
2020-12-13

ای پسران آمال. جامه‌ غرور را از تن برآريد و ثوب تکبر از بدن بيندازيد.

Show...
سر آشکار- قسمت۵۳ - فقره‌ چهل و هشتم کلمات مکنونه فارسی
2020-12-20

در سطر سيم از اسطر قدس که در لوح ياقوتی از قلم خفی ثبت شده اين است ای برادران با يکديگر مدارا نمائيد و از دنيا دل برداريد به عزت افتخار منمائيد و از ذلت ننگ مداريد. قسم به جمالم که کل را از تراب خلق نمودم و البته به خاک راجع فرمايم.

Show...
سر آشکار- قسمت۵۴ - فقره‌ چهل و نهم کلمات مکنونه فارسی
2020-12-27

ای پسران تراب اغنيا را از ناله‌ سحرگاهی فقرا اخبار کنيد که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و از سدره‌ دولت بی‌نصيب مانند. الکرم و الجود من خصالی فهنيئاً لمن تزين بخصالی

Show...
سر آشکار- قسمت۵۵ - فقره‌ پنجاه‌ام کلمات مکنونه فارسی
2021-01-03

ای ساذج هوی حرص را بايد گذاشت و به قناعت قانع شد زيرا که لازال حريص محروم بوده و قانع محبوب و مقبول

Show...
سر آشکار- قسمت۵۶- فقره‌ پنجاه‌ ویکم کلمات مکنونه فارسی بخش اول
2021-01-10

ای پسر کنيز من در فقر اضطراب نشايد و در غنا اطمينان نبايد. هر فقری را غنا در پی و هر غنا را فنا از عقب. ولکن فقر از ماسوی اللّه، نعمتی است بزرگ. حقير مشماريد زيرا که در غايت آن، غنای باللّه رخ بگشايد. و در اين مقام أنتم الفقرآء مستور و کلمه‌ مبارکه‌ و ال

Show...
سر آشکار- قسمت۵۷- فقره‌ پنجاه‌ ویکم کلمات مکنونه فارسی بخش دوم و پایانی
2021-01-17

ای پسر کنيز من در فقر اضطراب نشايد و در غنا اطمينان نبايد. هر فقری را غنا در پی و هر غنا را فنا از عقب. ولکن فقر از ماسوی اللّه، نعمتی است بزرگ. حقير مشماريد زيرا که در غايت آن، غنای باللّه رخ بگشايد. و در اين مقام أنتم الفقرآء مستور و کلمه‌ مبارکه‌ و ال

Show...
سر آشکار- قسمت۵۸- فقره‌ پنجاه‌ ودوم کلمات مکنونه فارسی بخش اول
2021-01-24

ای پسران غفلت و هوی، دشمن مرا در خانه‌ من راه داده‌ايد و دوست مرا از خود رانده‌ايد. چنان‌چه حب غير مرا در دل منزل داده‌ايد. بشنويد بيان دوست را و به رضوانش اقبال نمائيد. دوستان ظاهر، نظر به مصلحت خود، يکديگر را دوست داشته و دارند. ولکن دوست معنوی شما را ل

Show...
سر آشکار- قسمت۵۹- فقره‌ پنجاه‌ ودوم کلمات مکنونه فارسی بخش دوم
2021-01-31

ای پسران غفلت و هوی، دشمن مرا در خانه‌ من راه داده‌ايد و دوست مرا از خود رانده‌ايد. چنان‌چه حب غير مرا در دل منزل داده‌ايد. بشنويد بيان دوست را و به رضوانش اقبال نمائيد. دوستان ظاهر نظر به مصلحت خود يکديگر را دوست داشته و دارند، ولکن دوست معنوی شما را لاج

Show...
سر آشکار- قسمت۶۰- فقره‌ پنجاه‌ وسوم کلمات مکنونه فارسی
2021-02-07

ای مغروران به اموال فانیه. بدانيد که غنا سدّيست محکم ميان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق. هرگز غنی بر مقر قرب وارد نشود و به مدينه رضا و تسليم در نيايد مگر قليلی. پس نيکوست حال آن غنی که غنا از ملکوت جاودانی منعش ننمايد و از دولت ابدی محرومش نگرداند. قسم ب

Show...
سر آشکار- قسمت۶۱- فقره‌ پنجاه‌ وچهارم کلمات مکنونه فارسی
2021-02-14

ای اغنیای ارض. فقرا امانت منند در ميان شما. پس امانت مرا درست حفظ نمائيد و به راحت نفس خود تمام نپردازيد.

Show...
سر آشکار- قسمت۶۲- فقره‌ پنجاه‌ وپنجم کلمات مکنونه فارسی
2021-02-21

ای فرزند هوی از آلايش غنا پاک شو و با کمال آسايش در افلاک فقر قدم گذار، تا خمر بقا از عين فنا بياشامی

Show...
سر آشکار- قسمت۶۳- فقره‌ پنجاه‌ وششم کلمات مکنونه فارسی
2021-02-28

ای پسر من، صحبت اشرار غم بيفزايد و مصاحبت ابرار زنگ دل بزدايد. من أراد ان يأنس مع اللّه فليأنس مع احبّائه و من أراد ان يسمع کلام اللّه فليسمع کلمات اصفيائه

Show...
سر آشکار- قسمت۶۴- فقره‌ پنجاه‌ وهفتم کلمات مکنونه فارسی
2021-03-07

زینهار ای پسر خاک با اشرار الفت مگير و مؤانست مجو که مجالست اشرار نور جان را به نار حسبان تبديل نمايد

Show...
سر آشکار- قسمت۶۵- فقره‌ پنجاه‌ وهشتم کلمات مکنونه فارسی
2021-03-14

ای پسر کنیز من اگر فيض روح القدس طلبی با احرار مصاحب شو. زيرا که ابرار، جام باقی از کف ساقی خلد نوشيده‌اند و قلب مردگان را چون صبح صادق، زنده و منير و روشن نمايند.

Show...
سر آشکار- قسمت۶۶- فقره‌ پنجاه‌ ونهم کلمات مکنونه فارسی
2021-03-28

ای غافلان گمان مبريد که اسرار قلوب مستور است. بلکه به‌‌ يقين بدانيد که به خط جلی مسطور گشته و در پيشگاه حضور، مشهود.

Show...
سر آشکار- قسمت۶۷- فقره‌ شصتم کلمات مکنونه فارسی
2021-04-04

ای دوستان. به‌ راستی مي‌گويم که جميع آن‌چه در قلوب مستور نموده‌ايد نزد ما چون روز، واضح و ظاهر و هويداست. ولکن ستر آن‌ را سبب، جود و فضل ماست نه استحقاق شما

Show...
سر آشکار- قسمت۶۸- فقره‌ شصت ویکم کلمات مکنونه فارسی
2021-04-11

ای پسر انسان، شبنمی از ژرف دريای رحمت خود بر عالميان مبذول داشتم و احدی را مقبل نيافتم. زيرا که کل از خمر باقی لطيف توحيد، به‌ ماء کثيف نبيد اقبال نموده‌اند و از کاس جمال باقی به‌ جام فانی قانع شده‌اند. فبئس ما هُم به يقنعون

Show...
سر آشکار- قسمت۶۹- فقره‌ شصت ودوم کلمات مکنونه فارسی
2021-04-18

ای پسر خاک. از خمر بی مثال محبوب لا يزال چشم مپوش و به خمر کدره فانيه چشم مگشا. از دست ساقی احديه، کأوس باقيه برگير تا همه هوش شوی و از سروش غيب معنوی شنوی. بگو ای پست فطرتان از شراب باقی قدس‌ام چرا به آب فانی رجوع نموديد

Show...
سر آشکار- قسمت۷۰- فقره‌ شصت وسوم کلمات مکنونه فارسی
2021-04-25

بگو ای اهل ارض. به‌راستی بدانيد که بلای ناگهانی شما را در پی است و عقاب عظيمی از عقب. گمان مبريد که آن‌چه را مرتکب شديد از نظر محو شده. قسم به‌ جمالم که در الواح زبرجدی از قلم جلی جميع اعمال شما ثبت گشته

Show...
سر آشکار- قسمت۷۱- فقره‌ شصت وچهارم کلمات مکنونه فارسی
2021-05-02

ای ظالمان ارض از ظلم دست خود را کوتاه نمائيد که قسم ياد نموده‌ام از ظلم احدی نگذرم و اين عهدی است که در لوح محفوظ محتوم داشتم و به خاتم عز، مختوم

Show...
سر آشکار- قسمت۷۲- فقره‌ شصت وپنجم کلمات مکنونه فارسی
2021-05-09

ای عاصیان بردباری من شما را جری نمود و صبر من شما را به غفلت آورد که در سبيل‌های مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بی باک مي‌رانيد. گويا مرا غافل شمرده‌ايد و يا بی خبر انگاشته‌ايد

Show...
سر آشکار- قسمت۷۳- فقره‌ شصت وششم کلمات مکنونه فارسی
2021-05-16

ای مهاجران لسان مخصوص ذکر من‌ است به غيبت ميالائيد و اگر نفس ناری غلبه نمايد به ذکر عيوب خود مشغول شويد نه به غيبت خلق من. زيرا که هر کدام از شما به نفس خود، ابصر و اعرفيد از نفوس عباد من.

Show...
سر آشکار- قسمت۷۴- فقره‌ شصت وهفتم کلمات مکنونه فارسی
2021-05-30

ای پسران وهم بدانيد چون صبح نورانی از افق قدس صمدانی بردمد البته اسرار و اعمال شيطانی که در ليل ظلمانی معمول شده ظاهر شود و بر عالميان هويدا گردد.

Show...
سر آشکار- قسمت۷۵- فقره‌ شصت وهشتم کلمات مکنونه فارسی
2021-06-06

ای گیاه خاک چگونه است که با دست آلوده به شکر مباشرت جامه خود ننمائی و با دل آلوده به کثافت شهوت و هوی معاشرت‌ام را جویی و به ممالک قدس‌ام راه خواهی؟ هيهات هيهات عما أنتم تريدون.

Show...
سر آشکار- قسمت۷۶- فقره‌ شصت ونهم کلمات مکنونه فارسی ـ بخش اول
2021-06-13

ای پسران آدم کلمه طيبه و اعمال طاهره مقدسه به سماء عزّ احديه صعود نمايد. جهد کنيد تا اعمال از غبار ريا و کدورت نفس و هوی پاک شود و به ساحت عزّ قبول درآيد. چه که عنقريب صرافان وجود در پيشگاه حضور معبود، جز تقوای خالص نپذيرند و غير عمل پاک قبول ننمايند. اي

Show...
سر آشکار- قسمت۷۷- فقره‌ شصت ونهم کلمات مکنونه فارسی ـ بخش دوم
2021-06-20

ای پسران آدم کلمه طيبه و اعمال طاهره مقدسه به سماء عزّ احديه صعود نمايد. جهد کنيد تا اعمال از غبار ريا و کدورت نفس و هوی پاک شود و به ساحت عزّ قبول درآيد. چه که عنقريب صرافان وجود در پيشگاه حضور معبود، جز تقوای خالص نپذيرند و غير عمل پاک قبول ننمايند. اي

Show...
سر آشکار- قسمت۷۸- فقره‌ هفتادم کلمات مکنونه فارسی
2021-06-27

ای پسر عیش خوش ساحتی است ساحت هستی اگر اندرآیی و نیکو بساطی است بساط باقی اگر از ملک فانی برتر خرامی و ملیح است نشاط مستی اگر ساغر معانی از ید غلام الهی بیاشامی. اگر به این مراتب فائز شوی، از نیستی و فنا و محنت و خطا فارغ گردی

Show...
سر آشکار- قسمت۷۹- فقره‌ هفتاد و یکم کلمات مکنونه فارسی بخش اول
2021-07-04

ای دوستان من یاد آورید آن عهدی را که در جبل فاران که دربقعهٴ مبارکهٴ زمان واقع شده با من نموده‌اید و ملأ اعلی و اصحاب مدین بقا را بر آن عهد گواه گرفتم و حال احدی را بر آن عهد قائم نمی‌بینم. البته غرور و نافرمانی آن را از قلوب محو نموده به قسمی که اثری از

Show...
سر آشکار- قسمت۸۰- فقره‌ هفتاد و یکم کلمات مکنونه فارسی بخش دوم
2021-07-11

ای دوستان من یاد آورید آن عهدی را که در جبل فاران که در بقعهٴ مبارکهٴ زمان واقع شده با من نموده‌اید و ملأ اعلی و اصحاب مدین بقا را بر آن عهد گواه گرفتم و حال احدی را بر آن عهد قائم نمی‌بینم البته غرور و نافرمانی، آن را از قلوب محو نموده به قسمی که اثری ا

Show...
سر آشکار- قسمت ۸۱ - فقره‌ هفتاد و دوم کلمات مکنونه فارسی
2021-07-18

ای بندهٴ من مثل تو مثل سیف پرجوهری است که در غلاف تیره پنهان باشد و به این سبب، قدر آن بر جوهریان مستور ماند. پس از غلاف نفس و هوی بیرون آی تا جوهر تو بر عالمیان هویدا و روشن آید

Show...
سر آشکار- قسمت ۸۲ - فقره‌ هفتاد و سوم کلمات مکنونه فارسی
2021-07-25

ای دوست من تو شمس سماء قدس منی. خود را به کسوف دنیا میالای. حجاب غفلت را خرق کن تا بی پرده و حجاب از خلف سحاب به درآیی و جمیع موجودات را به خلعت هستی بیارایی.

Show...
سر آشکار- قسمت ۸۳ - فقره‌ هفتاد و چهارم کلمات مکنونه فارسی
2021-08-01

ای ابناء غرور به سلطنت فانیهٔ ایامی از جبروت باقی من گذشته‌ و خود را به اسباب زرد و سرخ می‌آ‌رائید و بدین سبب افتخار می‌نمائید. قسم به جمالم که جمیع را در خیمه یکرنگ تراب درآورم و همه این رنگ‌های مختلفه را از میان بردارم مگر کسانی که به رنگ من درآیند و آ

Show...
سر آشکار- قسمت ۸۴ - فقره‌ هفتاد و پنجم کلمات مکنونه فارسی
2021-08-08

ای ابناء غفلت به پادشاهی فانی دل مبندید و مسرور مشوید مثل شما مثل طیر غافلی است که بر شاخه باغی در کمال اطمینان بسراید و بغتةً صیاد اجل او را به خاک اندازد. دیگر از نغمه و هیکل و رنگ او اثری باقی نماند پس پند گیرید ای بندگان هوی

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

سر آشکار (۱) - مقدمه
2019-12-08

در این اولین قسمت از سر آشکار، استاد وحید خرسندی به معرفی اجمالی کلمات مکنونه‌ فارسی می‌پردازند

Show...
سرآشکار (۲) - لحن کلمات مکنونه
2019-12-15

موضوع این قسمت از سرآشکار لحن کلمات مکنونه‌ فارسی است.

Show...
سرآشکار (۳) - شان نزول
2019-12-22

آیا برای کلمات مکنونه و دیگر آثار حضرت بهاءالله شان نزول قائل هستیم؟

Show...
سخنرانی - ایران : تاریخ دوران نوین (کتاب) ق۲
2019-12-23

- بخش های چهارگانه این کتاب. - بخش دوم سخنرانی آقای دکتر عباس امانت در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو - ۲۰۱۸ میلادی

Show...
سرآشکار (۴) - فقره‌ اول کلمات مکنونه فارسی
2019-12-29

ای صاحبان هوش و گوش اول سروش دوست این است. ای بلبل معنوی، جز در گلبن معانی جای مگزين و ای هدهد سليمان عشق جز در سبای جانان وطن مگير و ای عنقای بقا جز در قاف وفا محل مپذير. اين است مکان تو اگر بلامکان به پر جان برپری و آهنگ مقام خود رايگان نمایی

Show...
سرآشکار (۵) - فقره‌ دوم کلمات مکنونه فارسی
2020-01-05

ای پسر روح، هر طيری را نظر بر آشيان است و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر طيور افئده عباد که به تراب فانی قانع شده از آشيان باقی دور مانده‌اند و به گِل های بعد توجه نموده از گل های قرب محروم گشته‌اند. زهی حيرت و حسرت و افسوس و دريغ که به ابريقی از امواج بحر

Show...
سرآشکار (۶) - فقره‌ سوم کلمات مکنونه فارسی
2020-01-12

ای دوست. در روضه قلب جز گل عشق مکار و از ذيل بلبل حب و شوق دست مدار. مصاحبت ابرار را غنيمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار

Show...
سرآشکار (۷) - فقره‌ چهارم کلمات مکنونه فارسی
2020-01-19

ای پسر انصاف. کدام عاشق که جز در وطن معشوق محل گیرد و کدام طالب که بی مطلوب راحت جوید؟ عاشق صادق را حیات در وصال است و موت در فراق. صدرشان از صبر خالی و قلوبشان از اصطبار مقدس. از صد هزار جان درگذرند و بکوی جانان شتابند.

Show...
سرآشکار (۸) - فقره‌ پنجم کلمات مکنونه فارسی
2020-01-26

ای پسر خاک. به راستی مي‌گويم غافل‌ترين عباد کسی است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود تفوق جويد. بگو ای برادران به اعمال خود را بيارایيد نه به اقوال.

Show...
سرآشکار (۹) - فقره‌ ششم کلمات مکنونه فارسی
2020-02-02

ای پسران ارض، به راستی بدانید قلبی که در آن شائبه حسد باقی باشد البته به جبروت باقی من درنیاید و از ملکوت تقدیس من روایح قدس نشنود.

Show...
سرآشکار (۱۰) - فقره‌ هفتم کلمات مکنونه فارسی
2020-02-09

ای پسر حب، از تو تا رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع عشق قدمی فاصله. قدم اول بردار و قدم ديگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خلد وارد شو. پس بشنو آنچه از قلم عز نزول يافت.

Show...
سرآشکار (۱۱) - فقره‌ هشتم کلمات مکنونه فارسی
2020-02-16

ای پسر عز، در سبيل قدس چالاک شو و بر افلاک انس قدم گذار. قلب را به صيقل روح پاک کن و آهنگ ساحت لولاک نما.

Show...
سرآشکار (۱۲) - فقره‌ نهم کلمات مکنونه فارسی
2020-02-23

ای سایه‌ نابود، از مدارج ذل وهم بگذر و به معارج عز يقين اندرا. چشم حق بگشا تا جمال مبين بينی و تبارک اللّه احسن الخالقين گویی.

Show...
سرآشکار (۱۳) - فقره‌ دهم کلمات مکنونه فارسی
2020-03-01

ای پسر هوی. به راستی بشنو چشم فانی جمال باقی نشناسد و دل مرده جز به گُل پژمرده مشغول نشود. زيرا که هر قرينی قرين خود را جويد و به جنس خود انس گيرد.

Show...
سرآشکار (۱۴) - فقره‌ یازدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-03-08

ای پسر تراب. کور شو تا جمالم بينی و کر شو تا لحن و صوت مليحم را شنوی و جاهل شو تا از علم ام نصيب بری و فقير شو تا از بحر غنای لا يزالم قسمت بي زوال برداری. کور شو يعنی از مشاهده غير جمال من و کر شو يعنی از استماع کلام غير من و جاهل شو يعنی از سوای علم من

Show...
سرآشکار (۱۵) - فقره‌ دوازدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-03-15

Show...
سرآشکار -۱۶- فقره‌ سیزدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-03-29

ای پسران من، ترسم که از نغمه ورقا فيض نبرده به ديار فنا راجع شويد و جمال گل نديده به آب و گِل باز گرديد

Show...
سرآشکار - ۱۷ - فقره‌ چهاردهم کلمات مکنونه فارسی
2020-04-05

ای دوستان. به جمال فانی از جمال باقی مگذريد و به خاکدان ترابی دل مبنديد.

Show...
سرآشکار - قسمت ۱۸ - فقره‌ پانزدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-04-12

ای پسر روح. وقتی آيد که بلبل قدس معنوی از بيان اسرار معانی ممنوع شود و جميع از نغمه رحمانی و ندای سبحانی ممنوع گرديد.

Show...
سرآشکار - قسمت ۱۹ - فقره‌ شانزدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-04-19

ای جوهر غفلت، دريغ که صد هزار لسان معنوی در لسانی ناطق و صد هزار معانی غيبی در لحنی ظاهر. ولکن گوشی نه تا بشنود و قلبی نه تا حرفی بيابد.

Show...
سر آشکار - قسمت بیستم - فقره‌ هفدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-04-26

ای همگنان. ابواب لا مکان باز گشته و ديار جانان از دم عاشقان زينت يافته و جميع از اين شهر روحانی محروم مانده‌اند الا قليلی و از آن قليل هم با قلب طاهر و نفس مقدس مشهود نگشت الا اقل قليلی

Show...
سر آشکار - قسمت بیست و یکم - فقره‌ هجدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-05-03

ای اهل فردوس برین. اهل يقين را اخبار نمایيد که در فضای قدس قرب رضوان روضه جديدی ظاهر گشته و جميع اهل عالين و هياکل خلد برين طائف حول آن گشته‌اند. پس جهدی نمایيد تا به آن مقام درآیيد و حقابق اسرار عشق را از شقايقش جویيد و جميع حکمت های بالغه احديه را از اث

Show...
سر آشکار - قسمت بیست و دوم - فقره‌ نوزدهم کلمات مکنونه فارسی
2020-05-10

ای دوستان من. آيا فراموش کرده‌ايد آن صبح صادق روشنی را که در ظل شجره انيسا که در فردوس اعظم غرس شده جميع در آن فضای قدس مبارک نزد من حاضر بوديد؟ و به سه کلمه طيبه تکلم فرمودم و جميع آن کلمات را شنيده و مدهوش گشتيد و آن کلمات اين بود ( ای دوستان ) رضای خود

Show...
سر آشکار - قسمت۲۳- فقره‌ بیستم کلمات مکنونه فارسی - بخش اول
2020-05-17

در سطر هشتم از اسطر قدس که در لوح پنجم از فردوس است می‌فرماید: ای مردگان فراش غفلت، قرن ها گذشت و عمر گرانمايه را به انتها رسانده‌ايد و نفس پاکی از شما به ساحت قدس ما نيامد. در ابحر شرک مستغرقيد و کلمه توحيد بر زبان مي رانيد. مبغوض مرا محبوب خود دانسته‌اي

Show...
سر آشکار - قسمت۲۴- فقره‌ بیستم کلمات مکنونه فارسی - بخش دوم
2020-05-24

در سطر هشتم از اسطر قدس که در لوح پنجم از فردوس است می‌فرماید: ای مردگان فراش غفلت، قرن ها گذشت و عمر گرانمايه را به انتها رسانده‌ايد و نفس پاکی از شما به ساحت قدس ما نيامد. در ابحر شرک مستغرقيد و کلمه توحيد بر زبان مي رانيد. مبغوض مرا محبوب خود دانسته‌اي

Show...
سر آشکار - قسمت۲۵ - فقره‌ بیست و یکم کلمات مکنونه فارسی
2020-05-31

ای خاک متحرک. من به تو مانوسم و تو از من مايوس. سيف عصيان شجره اميد تو را بريده و در جميع حال به تو نزديکم و تو در جميع احوال از من دور. و من عزت بی زوال برای تو اختيار نمودم و تو ذلت بی منتهی برای خود پسنديدی. آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را مگذا

Show...
سر آشکار - قسمت۲۶ - فقره‌ بیست و دوم کلمات مکنونه فارسی
2020-06-07

ای پسر هوی اهل دانش و بينش سال ها کوشيدند و به وصال ذی الجلال فائز نگشتند و عمرها دويدند و به لقای ذی الجمال نرسيدند و تو نادويده به منزل رسيده و ناطلبيده به مطلب واصل شدی و بعد از جميع اين مقام و رتبه به حجاب نفس خود چنان محتجب ماندی که چشمت به جمال

Show...
سر آشکار - قسمت۲۷ - فقره‌ بیست و سوم کلمات مکنونه فارسی
2020-06-14

ای اهل دیار عشق، شمع باقی را ارياح فانی احاطه نموده و جمال غلام روحانی در غبار تيره ظلمانی مستور مانده. سلطان سلاطين عشق در دست رعايای ظلم مظلوم و حمامه قدسی در دست جغدان گرفتار. جميع اهل سرادق ابهی و ملا اعلی نوحه و ندبه مي نمايند و شما در کمال راحت در

Show...
سر آشکار - قسمت۲۸ - فقره‌ بیست و چهارم کلمات مکنونه فارسی
2020-06-21

ای جهلای معروف به علم، چرا در ظاهر دعوی شبانی کنید و در باطن ذئب اغنام من شده اید مَثَل شما مِثلِ ستاره قبل از صبح است که در ظاهر دری و روشن است و در باطن سبب اضلال و هلاکت کاروان های مدینه و دیار من است.

Show...
سر آشکار - قسمت۲۹ - فقره‌ بیست و پنجم کلمات مکنونه فارسی
2020-06-28

ای به ظاهر آراسته و به باطن کاسته، مَثَلِ شما مثل آب تلخ صافی است که کمال لطافت و صفا از آن در ظاهر مشاهده شود چون به دست صراف ذائقه احديه افتد، قطره ای از آن را قبول نفرمايد بلی تجلی آفتاب در تراب و مرآت هر دو موجود، ولکن از فَرْقَدان تا ارض فرق دان، ب

Show...
سر آشکار - قسمت۳۰ - فقره‌ بیست و ششم کلمات مکنونه فارسی
2020-07-05

ای دوست لسانی من قدری تامل اختيار کن هرگز شنيده ای که يار و اغيار در قلبی بگنجد؟ پس اغيار را بران تا جانان به منزل خود در آيد

Show...
سر آشکار - قسمت۳۱ - فقره‌ بیست و هفتم کلمات مکنونه فارسی
2020-07-12

ای پسر خاک جميع آن چه در آسمان‌ها و زمين است برای تو مقرر داشتم مگر قلوب را که محل نزول تجلی جمال و اجلال خود معين فرمودم و تو منزل و محل مرا به غير من گذاشتی چنان چه در هر زمان که ظهور قدس من آهنگ مکان خود نمود غير خود را يافت. اغيار ديد و لا مکان به حر

Show...