tttttarikh تاریخ ایران
Category History
Published May 2, 2021
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

By Benymain Varnatossian محور در این پادکست تاریخ ایران در سی قرن گذشته است ، اما همزمان به وقایع سایر دنیا ، و همینطور دست آوردها و اندیشه بشر هم می پردازیم . هدف ما پرستش گذشته نیست ، رها شدن از گذشته است .

Available Episodes

قسمت مقدمه - دورانی که هیچ کس به خاطر ندارد
2021-01-18

در این قسمت به ماجرای انسان ، از پیدایش در آفریقا تا انقلاب کشاورزی و ایجاد تمدن ها در میانرودان می پردازم . ماجراهایی که دونستنشون مقدمه ی شروع پادکست ماست .

Show...
قسمت یک - آریایی ها بخش اول
2021-01-18

در این قسمت به ماجرای مهاجرت اقوام آریایی از قفقاز به فلات ایران می پردازم ، همچنین به چیدمان قدرت های میانرودان در عصر اونها .

Show...
قسمت دوم - آریایی ها بخش دوم
2021-01-18

در این قسمت به ادامه ماجرای آریایی ها می پردازم و کمی بیشتر راجع به سایر مردمان همعصر اونها صحبت می کنیم .

Show...
tttttarikh - تاریخ ایران - قسمت سوم - اتحادیه ها بخش اول
2021-01-20

در ایک قسمت به قرن هشتم پیش از میلاد و دوران اتحادیه ها در ایران می پردازیم

Show...
tttttarikh - تاریخ ایران - قسمت چهارم - اتحادیه ها بخش دوم
2021-01-20

در این قسمت به بخش میانی قرن ۸ پیش از میلاد می پردازیم

Show...
tttttarikh - تاریخ ایران - قسمت پنجم - تمدن ایلام ، بخش اول
2021-02-10

در این قسمت به بخش نیا ایلامی و ایلام باستان می پردازیم . دو دوران از چهار دورانِ تاریخ تمدن ایلام . این قسمت راجع به مردمانیه که قرن هاست فراموش شده اند ‌.

Show...
تاریخ ایران tttttarikh - قسمت ششم - تمدن ایلام ، بخش دوم
2021-04-09

در این قسمت به دوران دوم از تاریخ ایلام می پردازم . دوران میانه . این دوران سه تا سلسله داشته که تو این قسمت من کیدینو و ایگه هلگی رو میگم . ایگه هلگی ها کسانی بودن که زیگورات چغازنبیل رو ساختن ، یا به نام درست ترش زیگورات شهر باستانی دور اونتاش .

Show...
تاریخ ایران tttttarikh - قسمت هفتم - تمدن ایلام ، بخش سوم
2021-04-09

در این قسمت به سلسله شوتروکی و ایلام نو می پردازم . دورانی بسیار قدیمی که فراموش شده و شاید اگر ازشون حرف نمیزدم هم کسی ایرادی نمی گرفت . اما مرور چند هزاره تاریخ ایلام تاکید دوباره ایست بر اینکه پیش از آریایی ها هم فلات ایران دارای مردمان و تمدنی پیشرفته بود و نیازه که شروع قصه ی ایرانزمین رو اندکی بازنگری کنیم و به نقش اقوام غیر آریایی و گوناگونی قومی ایرانزمین از ابتدا توجه بیشتری داشته باشیم . دوباره تاکید میکنم که هدف من پرستش گذشته نیست ، رها شدن از اونه !

Show...
tttttarikh تاریخ ایران - قسمت هشتم - اتحادیه ها ، بخش سوم
2021-05-02

در این قسمت به وقایع میانه قرن هشت پیش از میلاد میپردازم . زمانی که در ایران ما هنوز حکومت متحد نداریم و دوره دوره ی اتحادیه هاست . اما روزگار به زودی تغییر خواهد کرد و قدرت های جدیدی سر بر خواهند آورد .

Show...
tttttarikh - تاریخ ایران - قسمت نهم - اتحاد ماد ، دیاکو ، بخش اول
2021-05-15

در این قسمت به نقطه ای رسیدیم که شروع کار تمدن ایرانه . تمدن ایران قرار بود که بعد از نابودی هلتمتی بشه دومین تمدن بزرگتی که این سرزمین به خودش دید و شروع کارش در مقطعی بود که تو همین قسمت بهش خواهیم پرداخت . همه چیز با شورش مادها علیه آشور شروع میشه و در میان خان های شورشی شخصی هم هست به نام دیاکو ، آدمی در مرز افسانه و واقعیت . همچنین در این قسمت به سقوط پادشاهی اسرائیل باستان و نبرد تاریخی شاه ایلام در حمایت از بابل هم خواهیم پرداخت . تصویر جلد ، کتیبه ای یافت شده در شهر نینوا که سربازان آشوری را در حال حمله به یک قلعه ی مادی نشان می دهد .

Show...
تاریخ ایران tttttarikh - قسمت دهم - اتحاد ماد ، بخش دوم : شورش بزرگ
2021-06-26

در این قسمت به سالهای پایانی قرن هشت پیش از میلاد می پردازم . این زمان معاصر با پادشاهی سارگن دوم هست و اقوام ایرانی کم کم شروع کردن به مقاومت های جدی در برابر آشور . همچنین در این قسمت به جغرافیا و محیط زیست ایران هم می پردازم .

Show...
تاریخ ایران tttttarikh - اتحاد ماد ، بخش سوم : بازگشت خان
2021-07-11

در این قسمت به سلطنت سناحریب و بازگشت دیاکو از تبعید می پردازم . همچنین ماجرای محاصره اورشلیم ، عملیات پیچیده آشور برای دستگیری پناهندگان بابلی و پاسخ شاهان علتمتی رو تعریف میکنم .

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قسمت مقدمه - دورانی که هیچ کس به خاطر ندارد
2021-01-18

در این قسمت به ماجرای انسان ، از پیدایش در آفریقا تا انقلاب کشاورزی و ایجاد تمدن ها در میانرودان می پردازم . ماجراهایی که دونستنشون مقدمه ی شروع پادکست ماست .

Show...
قسمت یک - آریایی ها بخش اول
2021-01-18

در این قسمت به ماجرای مهاجرت اقوام آریایی از قفقاز به فلات ایران می پردازم ، همچنین به چیدمان قدرت های میانرودان در عصر اونها .

Show...
قسمت دوم - آریایی ها بخش دوم
2021-01-18

در این قسمت به ادامه ماجرای آریایی ها می پردازم و کمی بیشتر راجع به سایر مردمان همعصر اونها صحبت می کنیم .

Show...
tttttarikh - تاریخ ایران - قسمت سوم - اتحادیه ها بخش اول
2021-01-20

در ایک قسمت به قرن هشتم پیش از میلاد و دوران اتحادیه ها در ایران می پردازیم

Show...
tttttarikh - تاریخ ایران - قسمت چهارم - اتحادیه ها بخش دوم
2021-01-20

در این قسمت به بخش میانی قرن ۸ پیش از میلاد می پردازیم

Show...
tttttarikh - تاریخ ایران - قسمت پنجم - تمدن ایلام ، بخش اول
2021-02-10

در این قسمت به بخش نیا ایلامی و ایلام باستان می پردازیم . دو دوران از چهار دورانِ تاریخ تمدن ایلام . این قسمت راجع به مردمانیه که قرن هاست فراموش شده اند ‌.

Show...
تاریخ ایران tttttarikh - قسمت ششم - تمدن ایلام ، بخش دوم
2021-04-09

در این قسمت به دوران دوم از تاریخ ایلام می پردازم . دوران میانه . این دوران سه تا سلسله داشته که تو این قسمت من کیدینو و ایگه هلگی رو میگم . ایگه هلگی ها کسانی بودن که زیگورات چغازنبیل رو ساختن ، یا به نام درست ترش زیگورات شهر باستانی دور اونتاش .

Show...
تاریخ ایران tttttarikh - قسمت هفتم - تمدن ایلام ، بخش سوم
2021-04-09

در این قسمت به سلسله شوتروکی و ایلام نو می پردازم . دورانی بسیار قدیمی که فراموش شده و شاید اگر ازشون حرف نمیزدم هم کسی ایرادی نمی گرفت . اما مرور چند هزاره تاریخ ایلام تاکید دوباره ایست بر اینکه پیش از آریایی ها هم فلات ایران دارای مردمان و تمدنی پیشرفته بود و نیازه که شروع قصه ی ایرانزمین رو اندکی بازنگری کنیم و به نقش اقوام غیر آریایی و گوناگونی قومی ایرانزمین از ابتدا توجه بیشتری داشته باشیم . دوباره تاکید میکنم که هدف من پرستش گذشته نیست ، رها شدن از اونه !

Show...
tttttarikh تاریخ ایران - قسمت هشتم - اتحادیه ها ، بخش سوم
2021-05-02

در این قسمت به وقایع میانه قرن هشت پیش از میلاد میپردازم . زمانی که در ایران ما هنوز حکومت متحد نداریم و دوره دوره ی اتحادیه هاست . اما روزگار به زودی تغییر خواهد کرد و قدرت های جدیدی سر بر خواهند آورد .

Show...
tttttarikh - تاریخ ایران - قسمت نهم - اتحاد ماد ، دیاکو ، بخش اول
2021-05-15

در این قسمت به نقطه ای رسیدیم که شروع کار تمدن ایرانه . تمدن ایران قرار بود که بعد از نابودی هلتمتی بشه دومین تمدن بزرگتی که این سرزمین به خودش دید و شروع کارش در مقطعی بود که تو همین قسمت بهش خواهیم پرداخت . همه چیز با شورش مادها علیه آشور شروع میشه و در میان خان های شورشی شخصی هم هست به نام دیاکو ، آدمی در مرز افسانه و واقعیت . همچنین در این قسمت به سقوط پادشاهی اسرائیل باستان و نبرد تاریخی شاه ایلام در حمایت از بابل هم خواهیم پرداخت . تصویر جلد ، کتیبه ای یافت شده در شهر نینوا که سربازان آشوری را در حال حمله به یک قلعه ی مادی نشان می دهد .

Show...
تاریخ ایران tttttarikh - قسمت دهم - اتحاد ماد ، بخش دوم : شورش بزرگ
2021-06-26

در این قسمت به سالهای پایانی قرن هشت پیش از میلاد می پردازم . این زمان معاصر با پادشاهی سارگن دوم هست و اقوام ایرانی کم کم شروع کردن به مقاومت های جدی در برابر آشور . همچنین در این قسمت به جغرافیا و محیط زیست ایران هم می پردازم .

Show...
تاریخ ایران tttttarikh - اتحاد ماد ، بخش سوم : بازگشت خان
2021-07-11

در این قسمت به سلطنت سناحریب و بازگشت دیاکو از تبعید می پردازم . همچنین ماجرای محاصره اورشلیم ، عملیات پیچیده آشور برای دستگیری پناهندگان بابلی و پاسخ شاهان علتمتی رو تعریف میکنم .

Show...

Latest Episode