Back to top
Share

پادکست چهارگاهChahargah Podcast

Place: Iran
Publish year: 2021Category:

در این پادکست اطلاعاتی در رابطه با آموزش و موسیقی به شما خواهیم داد

قسمت دوم / شناخت دستگاه های موسیقی در این قسمت درباره ی آموزش موسیقی و شناخت دستگاههای موسیقی ایرانی از طریق اجرای ساز و آواز و آنالیز کردن تصانیف و قطعات موسیقی ایرانی صحبت می کنیم
قسمت سوم / آنالیز دستگاه ماهور در این قسمت درباره ی شناخت دستگاههای موسیقی و آنالیز دستگاه ماهور صحبت می کنیم
قسمت اول / شناخت دستگاه های موسیقی در این قسمت درباره ی آموزش موسیقی و شناخت دستگاههای موسیقی ایرانی از طریق اجرای ساز و آواز و آنالیز کردن تصانیف و قطعات موسیقی ایرانی صحبت می کنیم
قسمت چهارم / دستگاه ماهور در این قسمت گوشه های عراق و نهیب و راک در دستگاه ماهور را معرفی می کنیم
قسمت پنجم / ساقی نامه و چهار پاره از دستگاه ماهور در این قسمت درباره ی ساقی نامه و چهارپاره از دستگاه ماهور صحبت می کنیم
قسمت ششم / تشخیص دستگاه ماهور به زبان ساده در این قسمت درباره ی راههای ساده تشخیص دستگاه ماهور از طریق فواصل موسیقی صحبت می کنیم
قسمت هفتم/ ریتم در موسیقی _ معرفی دستگاه شور در این قسمت درباره ی مبانی اولیه ریتم در موسیقی و معرفی اولیه دستگاه شور صحبت می کنیم
قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده - آنالیز تصنیف آمان در این قسمت درباره ی آشنایی با مبانی اولیه ریتم و شناخت واحدهای ریتمیک و معرفی دستگاه شور و درآمد شور در ردیف موسیقی ایرانی صحبت می کنیم
قسمت نهم / سکوت در موسیقی (دانگ اول شور - کرشمه شور) در این قسمت درباره ی نقش سکوت در موسیقی، شناخت انواع آن و معرفی دانگ اول دستگاه شور و گوشه کرشمه شور صحبت می کنیم.
قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور در این قسمت درباره ی ادامه مبحث ریتم، شناخت و معرفی میزانهای ساده (دو ضربی، سه ضربی، چهار ضربی ) و ادامه دستگاه شور، دانگ اول و معرفی گوشه های رهاب ، اوج ، ملانازی صحبت می کنیم.
قسمت یازدهم / ریتم های ترکیبی و گوشه‌ی رضوی در این قسمت درباره‌ی بدست آوردن ریتمهای ترکیبی از ریتمهای ساده و ادامه دستگاه شور و گوشه رضوی، ساز و آواز رضوی صحبت می‌کنیم و به تصنیف چه شورها از عارف قزوینی با اجرای استاد غلامحسین بنان گوش می کنیم.
قسمت دوازدهم / معرفی ریتم لنگ (دستگاه شور _ مثنوی) در این قسمت به معرفی ریتم لنگ (5/8 , 7/8) و معرفی مثنوی در دستگاه شور و مقایسه چند نمونه‌ی اجرا شده در دستگاه شور می‌پردازیم.
قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز در این قسمت به معرفی ریتم 6/4 و آنالیز تصنیف بخت بیدار در دستگاه شور می‌پردازیم.
قسمت چهاردهم / معرفی گوشه قرچه در دستگاه شور (آنالیز تصنیف پرند شوشتری) در این قسمت به معرفی گوشه قرچه و اجرا و آنالیز تصنیف پرند شوشتری می پردازیم.
قسمت پانزدهم / ادامه گوشه های دستگاه شور: گوشه حسینی (تصنیف: آتش در نیستان) در این قسمت به معرفی گوشه حسینی و اجرا تصنیف آتش در نیستان می پردازیم.
قسمت شانزدهم / گوشه دوبیتی و فرود در دستگاه شور (تصنیف: نرگس مست) در این قسمت به معرفی ریتم 12 تایی، گوشه دو بیتی و فرود در دستگاه شور و اجرای تصنیف نرگس مست می پردازیم.
قسمت هفدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها در این قسمت به آنالیز و اجرای برخی تصانیف دستگاه شور می‌پردازیم.
قسمت هجدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها (بخش دوم) در این قسمت به آنالیز و اجرای برخی تصانیف دستگاه شور می‌پردازیم.
قسمت نوزدهم / معرفی آواز بیات ترک (قسمت اول) تصنیف همچو فرهاد با صدای استاد شهرام ناظری در این قسمت به معرفی آواز بیات ترک و نمونه های سازی از درآمد بیات ترک می پردازیم و به تصنیف همچو فرهاد با صدای استاد شهرام ناظری گوش می کنیم.
قسمت بیستم / آواز بیات ترک (قسمت دوم) گوشه دوگاه، نمونه‌های آوازی تصنیف شرط ره در این قسمت به ادامه‌ی معرفی آواز بیات ترک، گوشه دوگاه و نمونه های آوازی می پردازیم و به تصنیف شرط ره با صدای بنان گوش می کنیم.
قسمت بیست و یکم / آواز بیات ترک (قسمت سوم) قطعه ضربی بیات ترک اثر استاد علی اکبر خان شهنازی / تصنیف بیاد عارف در این قسمت به ادامه‌ی آواز بیات ترک و معرفی گوشه های زنگوله ، بسته نگار ، خسروانی ، نغمه ، فیلی ، روح الارواح ، شکسته و نمونه آواز شکسته می پردازیم و به تصنیف بیاد عارف گوش می کنیم.
قسمت بیست و دوم / معرفی آواز بیات ترک و ریتم (معرفی ضد ضرب) تصنیف: بیات ترک در این قسمت به ادامه‌ی آواز بیات ترک و ریتم و معرفی ضد ضرب می پردازیم و به آواز بیات ترک با صدای استاد اکبر گلپایگانی و استاد حسین خواجه امیری (ایرج) و تصنیف بیات ترک با صدای ایرج گوش می کنیم.
قسمت بیست و سوم / آواز بیات ترک (آلبوم گل صدبرگ) / مثنوی بیات ترک در این قسمت به ادامه‌ی آواز بیات ترک و آنالیز و اجرای آلبوم گل صد برگ می پردازیم.
ویژه برنامه درگذشت استاد محمد رضا شجریان در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد محمد رضا شجریان می پردازیم.
قسمت بیست و چهارم آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش نخست) بیات ترک در این قسمت به آنالیز آلبوم آستان جانان می پردازیم.
قسمت بیست و پنجم / آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش دوم) / بیات ترک در این قسمت به ادامه‌ی آنالیز آلبوم آستان جانان می پردازیم.
قسمت بیست و ششم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت اول در این قسمت به آنالیز آلبوم شور انگیز می پردازیم.
قسمت بیست و هفتم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت دوم در این قسمت به ادامه‌ی آنالیز آلبوم شور انگیز می پردازیم.
قسمت بیست و هشتم / نمونه های آوازی بیات ترک در این قسمت به نمونه های آوازی بیات ترک از آلبوم های نوا مرکب خوانی ، دلشدگان ، در خیال و گوشه های داد ، مجلس افروز ، حصار (ابول) ، فرود می پردازیم و به تصنیف های ""یعنی چه ""از آلبوم دل مجنون و تصنیف درخیال از آلبوم در خیال گوش می کنیم.
قسمت بیست و نهم / تصانیفی در بیات ترک در این قسمت به معرفی و اجرای برخی تصانیف بیات ترک می‌پردازیم.
قسمت سی‌ام / معرفی آواز ابوعطا (گوشه رامکلی و درآمد ابوعطا) در این قسمت به معرفی درجات چندگانه دستگاه شور، آوازهای دستگاه شور، آواز ابوعطا و گوشه رامکلی می پردازیم.
قسمت سی و یکم / تعریف بداهه نوازی / گوشه بسته نگار (تصنیف آتش دل با صدای استاد تاج اصفهانی) در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا، تعریف بداهه نوازی و گوشه بسته نگار در آواز ابوعطا می پردازیم و به تصنیف آتش دل با صدای استاد تاج اصفهانی گوش می کنیم.
قسمت سی و دوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / درآمدی در ابوعطا در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا (به یاد منوچهر همایون پور) و درآمدی در ابوعطا می پردازیم و به تصنیف افسانه‌ی عشق و عهد‌شکن گوش می کنیم.
قسمت سی و سوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت اول) در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا و گوشه حجاز می پردازیم و به تصنیف " زآن دم که تورا دیدم" با آهنگسازی مجید وفادار گوش می کنیم.
قسمت سی و چهارم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت دوم) در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا و گوشه حجاز می پردازیم و به تصنیف " از کفم رها در ابوعطا" گوش می کنیم.
قسمت سی و پنجم / سالروز تولد استاد حسین خواجه امیری در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد حسین خواجه امیری می پردازیم.
قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا / گوشه چهارپاره در ابوعطا / شرحی کوتاه و‌ مختصر در مورد استاد فرامرز پایور در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد فرامرز پایور می پردازیم.
قسمت سی و هفتم / ادامه آواز ابوعطا / نگاهی به آلبوم کنسرت اساتید در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا و آلبوم کنسرت اساتید می پردازیم و به تصنیف دل هوس سبزه و صحرا ندارد ، بامن صنما گوش می کنیم.
قسمت سی و هشتم / گوشه های یتیمک و خسرو شیرین در ابوعطا / تصنیف: بهار دلکش در این قسمت به آنالیز آلبوم "عشق داند" و گوشه های یتیمک و خسرو شیرین در ابوعطا می پردازیم و به تصنیف" بهار دلکش" گوش می کنیم.
قسمت سی و نهم / سالروز تولد استاد اکبر گلپایگانی در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد اکبر گلپایگانی می پردازیم.

There are no reviews yet.

Be the first to review “پادکست چهارگاه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *